Jdi na obsah Jdi na menu
 


VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVĚTU

 

VELKÉVAROVÁNÍ BOHA

 

 

VÝBĚR PÁR VĚT PRO ZÍSKÁNÍ PŘEHLEDU V NÁSLEDUJÍCÍM PDF DOKUMENTU S NÁZVEM „VELKÉ VAROVÁNÍ / BOHOČLOVĚK“

 

[] Jejich zlomyslné plány obsahují též ochranné očkování, s celosvětovým rozsahem, které vyvolá epidemii po celém světě a zapříčiní nikdy nevídané, obrovské utrpení.

[] Vyhýbejte se rychle se objevenému, ochrannému očkování světových rozměrů, protože vás zabije.

[] Tím, že jsou taženi touhou po moci a po bohatství, a mají přání, aby veškeré jejich činy byly podobné Bohu, myslí si, že jsou nepřemožitelní.

[] Oni řídí banky, vlády – oni jsou zodpovědní za teror na Blízkém-Východě. Oni řídí většinu médií světa, a pravda o jejich zločinnosti se skrývá za takzvanými humanitárními organizacemi.

[] Kteří zvolili antikrista a ty skupiny které z něho pramení, dovtípí se ohledně svých chyb až tehdy, kdy už bude příliš pozdě pro ně.

[] Mnoho takových skupin, mezi nimi vedoucí osobnosti bank, vlád a velkých podniků – všichni ve vzájemném svazku ve spolupráci na tom, aby způsobili žebrotu davům – obrátí se po události Velkého varování. Což je tak dobře.

[] Nezapomínejte, že já jsem zemřel za vaše hříchy. Proto bude na místě, když mi dovolíte, abych vás vedl v těchto dobách já k mému Novému království na zemi. Jen já, váš Ježíš Kristus dokáži vás vést.

[] Nezapomínejte, že beze mne nejste nic.

[] Budete-li prosit mou pomoc, mohu vám dát ochranu proti strachu.

[] Mnozí, protože žijí hříšný život, zdráhají se ke mne obracet. Cítí se nepříjemně, nevědí, jak se mají modlit, a mylně si myslí, že pro ně je již příliš pozdě. Jak moc se mýlí! Nikdy nesmí zapomenout, že já na zemi jsem dal svůj život za vás všechny.

[] Nikdy si nemyslete, že – tím, že jste hřešili – jste méně milováni. I když hřích ve mne vzbuzuje hnus, přesto jste se narodili se skvrnou hříchu.

[] Modlitba pro ztracené a bezvládné hříšníky

[] Když můj Otec stvořil svět proto, aby mohl mít rodinu, vykonal mnoho příprav. Stvořil moře a oceány, rostliny, stromy, hory, řeky, zvířata a pak v předposlední den, kdy bylo již vše na svém místě v Ráji, stvořil člověka.

[] Člověk, i když je poskvrněný hříchem, je svaté stvoření. Zvířata jsou proto, aby sloužila lidstvu.

[] Člověk se nevyvíjel ze světa zvířat, ovšem to je to, co chtějí, abyste věřili (že se lidstvo vyvinulo ze zvířat), ti kteří nechtějí uvěřit v Boha

[] Teorie o evoluci – které tvrdí, že člověk pochází ze zvířat – jsou dojednoho lži. To nikdy nelze dokazovat.

[] Satan a jeho padlí andělé a všichni čerti, kteří pochází od nepřítele Boha, přesvědčili člověka o této hrozné lži.

[] Jestli si člověk myslí, že – vycházeje z lidského myšlení – zná všechny odpovědi o původu lidstva, tehdy klame nejen chudé duše, ale i sebe.

[] Ateismus je největší náboženství na světě, a ti, kteří zasvěcovali svůj život tomuto klamu, jsou navěky ztraceni. Oni okusí oheň pekel. Ti, jestli se neobrátí ke mne v době Velkého varování či po něm, budou trpět strašným trestem.

PDF dokument se otevírá kliknutím zde.   

https://drive.google.com/open?id=1IGQuRZ2ctlSL3zGdsZTfDz5fTEqqXdWr

 

NYNÍ BYS MĚLA POCHOPIT, PROČ JSI JINÁ NEŽ OSTATNÍ VIZIONÁŘI

Má drahá, milovaná dcero,
musíš vědět, že úloha proroka se liší od úlohy vizionářů.
Prorok bude vždy vyděděncem, bude vždy nenáviděný, obávaný a izolovaný.
Prorok bude vždy pracovat sám, jako kdyby byl vyhozen na poušť. Jediným ovocem na neplodné poušti bude Boží hlas.
Má dcero, když se cítíš osamělá a opuštěná, tak věz, že takto se proroci cítili v minulosti. Mnoho proroků cítilo váhu tohoto úkolu, jenž byl před ně položen.
Většina z nich věděla, že nebyli hodni šířit svaté Slovo Boha, ale přijali Boží volání z nebe, protože byli posláni.
Protože byli posláni do světa, znali instinktivně povinnosti, které museli plnit. Přesto to nebylo snadné.
Každé slovo, které pronesli, jim bylo hozeno zpátky do tváře.
V synagogách a chrámech, postavených k uctívání Boha, bylo každé jejich slovo roztrháno. Mnozí byli vyhnáni svým vlastním lidem a nemohli se vrátit do svého rodiště.
Mnozí se stali kočovníky a nikdy nenašli místa, kde by byli přivítáni, jako ztracený syn. Místo toho pracovali, žili a zůstávali samotní bez nikoho, ke komu by se mohli obrátit.
Přesto ve svých srdcích věděli, že byli vedení Bohem a necítili žádný strach, když mluvili jeho hlasem.
Milosti jim dané, jim umožňovaly zůstat silnými. Nikdy nezakolísali ve sdělování varování Božímu lidu, v proroctvích a ve Slovu Boha.
Nezáleželo jim na tom, že se jim vysmívali, protože věděli, že Boží Pravda byla potravou života.
Bez Pravdy by Boží děti neměly prostředky k rozpoznání proroctví, když byla předpověděna. Ani by nebyly schopné přijmout Boží zákony, ustanovené Bohem pro dobro lidstva.
Přesto, že byli odmítaní, zesměšňovaní, vyvržení a pokládáni za podivíny právě tak, jako jsem byl Já během mého času na zemi, stále ještě přinášeli Slovo Boží. Jejich slova žijí navždy. Nikdy nezaniknou, protože sdělovali Slovo Pána, Boha Nejvyššího.
A tak to bude s tebou. Zůstaneš sama, jako hlas na poušti.
V mnoha kruzích mé církve na zemi si tě nebudou všímat.
Tentokrát je rozdíl v tom, že tato proroctví se naplní během tvého života a Pravda bude této generaci dokázána.
Potom uvěří, až budou svědky důkazu Varování.
Proroctví pečetí, když je otvírám a odhaluji tobě [jejich] obsahy, budou také důkazem, že jsem to Já, který prostřednictvím tebe, sedmého anděla, sedmého posla, hovoří k světu.
Budou ti naslouchat, přesto tě ale nabádám, abys zůstala mlčenlivá a vůči těm, kteří tě budou zpochybňovat nebo napadat, nezaujímala žádné stanovisko.
Dosud nerozumíš významu poselství. Časem porozumíš. Zatím nejsi oprávněná bránit mé Slovo.
Bude učiněn každý pokus tě obelstít při odpovědi, v naději, že se sama chytíš kvůli tvému nedostatku znalostí. Proto musíš zůstat klidná, izolovaná a anonymní, dokud ti nedám [další] instrukce.
Takže nyní bys měla pochopit, proč jsi jiná, než ostatní vizionáři. Je to proto, že jsi prorokyně, prorokyně konce času.
Tato mise je chráněna nebem a nemůže být zničena.
Jdi v míru a v porozumění, má dcero.
Tvůj Ježíš

 

 

 

 

480-korunka.jpg