Jdi na obsah Jdi na menu
 


JEŽÍŠ NÁS UČÍ

 

28.3,2012 – Velké varování bude veliká milost

Drahá dcero! Čas kvapí. Po velkém varování se všechno dostane na svoje místo. Každý pozná, kde je jeho místo. Kdo se obrátí, ten splní mou vůli. Kdo se neobrátí, ten bude ještě zatvrzelejší. Mnozí zemřou. Ovšem ten, kdo alespoň jednou vyřkne mé jméno s vírou, ten nebude ztracený. Mé milosrdenství vůči hříšníkům je veliké. Mnozí se dostanou do očistce, na místo mé milosti. Kdyby nebyl očistec, došli by k zatracení. Připravujte se na velké varování! Žijte ve svatosti, konejte dobro, a nyní se modlete víc. Využijte každou minutu. Opomíjení je velký hřích. Oběti a utrpení přijímejte s trpělivostí! Obětujte mi je ve spojitosti s věčnými zásluhami mých utrpení a skrze Neposkvrněné Srdce a slzy vaší nebeské Sedmibolestné Matky. Takto zachráníte spoustu duší před ohněm pekel. Jestli se budete připravovat takto, potom budete nesmírně spokojení při velkém varování. Budete mě vidět, budete mít radost, protože se budu na vás usmívat a poděkuji vám za vaše modlitby, za vaše utrpení a oběti. Tam, na druhé straně, v nebi dostanete ode mne velkou odměnu. Víte, to bude jako zkoušky u školáků. Dítě, který je naučený, dostane dobrou známku. Snažte se vyhovět mým očekáváním a odměním vás. Běda hříšníkům. Uvidí své hrůzné činy, které dělali tajně a o kterých je hanba i mluvit. Uvidí ovoce svých činů, jejich důsledky, a peklo, které si za to vysloužili. Tehdy bude pláč, strachování, zoufalství, a bědování. V té chvíli by si přáli aby se bývaly nestaly tyto jejich skutky, ale již to nebude možné. Budou mít jedinou šanci, obrácení, neboli návrat ke mne, ke svému Spasiteli. Jestli silou víry dokáží říci: Pane, smiluj se, zachrání se. Ale jestli budou zatvrzelí, nechám je, ať zůstanou sami a vydám je tomu, komu dosud sloužili, totiž satanovi. Velké varování bude veliká milost i velký soud. Velká milost proto, že ještě jednou dostane každý hříšník příležitost, až uvidí své hrůzné činy, odvrátit se od hříchu a obrátit se, vrátit se ke mne – k tomu kdo svým životem platil za jeho spásu.

Děti moje, v životě člověka za největší dar platí vidět světlo, vidět věci vpravdě, v jejich jasnosti. Tento dar dostane každý v době velkého varování. Dobří budou ještě lepší, hříšníci se mohou obrátit. Děti moje, buďte opatrní. Kdo stojí, ať si dá pozor, aby nespadl! Žijte bez přestání v připravenosti, protože neznáte čas velkého varování. Ovšem předem vás připravuji, upozorňuji vás, ať vás nezastihne nečekaně.

Nesplnění povinností svého stavu je největší hřích. Proto, milé děti, buďte všímaví vůči druhým ve znamení lásky! Každý ať plní své povinnosti. Matky a otcové ať řeknou ano počatému životu! Mějte rádi své děti, buďte jim dobrým vzorem, a vychovávejte je ve smyslu evangelijního učení na život ve svatosti! Rodiče ať povídají se svými dětmi! Každou volnou chvíli ať obětují rodině. Ať se nesnaží dělat pro sebe zvlášť programy, protože to odnese dítě. Ať ví o každém kroku svého dítěte, a ať je směrují na dobrou cestu! Rodina ať se modlí spolu každý večer! Ať není žádná neděle bez společné účasti na mši svaté!

Kdykoli jen můžete, denně si přečtěte nějaký úryvek z Evangelia a rozjímejte o tom, co jste četli! Zvlášť hluboce přemýšlejte o mém utrpení, o tom, jak moc vás mám rád! Jak velikou oběť jsem přinesl pro vaši spásu. Mějte mě rádi nápodobně, a z lásky ke mne, přinášejte oběti jedni za druhé, a na úmysl obrácení chudých hříšníků! Způsobíte mi radost tím, jestli zachraňujete duše pro věčný život. Tím dáváte smysl mému hroznému utrpení a mé smrti na kříži. Řeknu vám: z těch vámi zachráněných duší budou mít radost svatí a andělé. Vy spolu s nimi budete dávat díkuvzdání za mé milosti. Jediný smysl života zde na zemi je záchrana duší. K tomu mě stvořil Otec. Proto jsem umřel mučednickou smrtí. To jsem vám nechal jako závěť. Jděte do celého světa! Získejte mi všechny národy! K tomu jste dostali život zde na zemi, abyste získali věčný život jak pro sebe, tak pro jiné.

K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Stručné představení PDF "Ježíš nás učí"

Myslím si, každý si rád přečte něco o tom, jakými triky dělá satan války ve světě. Je mnoho tlustých knih, ve kterých se rozebírá smysl lidského života. Ježíš to umí říci jednou větou, na rozdíl od jiných, neomylně.  - Kdy a proč se srazí dvě hvězdy. -  O zázračné knize, kterou budeme číst  hned jak umřeme, a dočteme se v ní, co jsme kdy dělali či řekli za svého života, a co jsme u toho tajně mysleli, také co nám řekli jiní a co si ve skutečnosti přitom mysleli,atd. - Stačí otevřít PDF "ježíš nás učí" zde níže. Je tam toho moc.

https://drive.google.com/open?id=1JX_RH-OgbX_gC-G-fNWzJVjS0CGNkdzP

 

9.3.2012 – Při chválách oltářní svátosti

Připravujte se, zanedlouho budete prolévat svou krev za mne

Má drahá dcerko! Čas je krátký. Připravuj se! Zanedlouho budete prolévat svou krev za mne. Nebojte se, a nestrachujte se. Tak budete velebit Syna člověka, jak i moje apoštolové velebili Boha svým mučednictvím. Nikdo nemá větší lásku, než ten, který dává svůj život za své přátele. Nazývám vás svými příteli. Já jsem dal svůj život za vás. I vy dávejte svůj život za mne a tak ze země se dostanete přímo ke mne. Vyzdvihnu vás do řad mých svatých mučedníků, a získáte nejvyšší stupeň nebeské blaženosti, protože projevujete ke mne nejvyšší lásku. Tak se dívejte na utrpení, které na vás čeká! Milujte mě ohnivou láskou, a tak bude lehký a sladký protože na sebe berete mé jařmo a dělíte se se mnou v mém břemenu.

Děti moje! Čas nastane. Odklad končí. Připravte se! Všechno zůstane zde. Všechno necháte zde. Sebou berete vaše skutky. Život je krátký. Ovšem dost dlouhý k tomu, abyste získali věčný život. Využijte všechny možnosti a příležitosti k dobrým skutkům lásky! Čiňte dobré se všemi potřebnými, zvláště s vašimi bratry ve víře, aby kvůli vám velebili Boha! Čas se brzy dovrší. Připravujte se! Velké varování přešlapuje již zde na prahu. Pak rychle propukne pronásledování křesťanů.

Děti moje! Připravujte se! Nebojte se! Čiňte dobré! Vykonejte všechno, na co máte ode mne čas a možnost. Především se modlete! Choďte ke svátostem! Učte nevědomé! Je jich tak mnoho, kteří mě neznají, toho, který pro ně získal věčný život. Kupujte Svaté Písmo a dávejte nuzným! Těm, kteří mě ještě neznají, aby mě poznali, zamilovali si mě a získali věčný život. Oslovujte lidi, zvláště mladé ale před tím se pomodlete za ně! Modlete se modlitbu na odpuzení Satana, která začíná „Svatý Michaeli archanděli..“ a proste o rozlití Duch svatého! Pouze až potom k nim mluvte o Mne, modlete se za ně a s nimi, aby se obrátili! Dávejte jim dobrý příklad!

Vy, ženy a dívky! Nechoďte dle té nemravné módy. Noste dlouhé sukně a volnou blůzu, halenku. Šaty ať nesledují tvary vašeho těla. Oblékejte se cudně! Nejvíce ale projevujte lásku! Tak budete všechny krásné, protože láska vám bude vidět ve tváři. Nepoužívejte líčidla na své tváře! Zdobte svou duši a tak budete hezké i navenek.

Řekl jsem vám: Svůj pokoj vám dávám, který svět nemůže dát. Ovšem jenom těm ho mohu dát, kteří ho přijmou. Věřte v Evangeliu a též ve Mne! Dejte mi váš život. Spoléhejte se na mne úplně! Tak budete naplněni mým pokojem a Duch svatý vás povede. Zakusíte prozřetelnou lásku mého Otce a nebudete mít starosti o zítřek.

Děti moje! Nebeské království je mezi vámi, jestli žijete ve víře a v lásce. Ve věčnosti budete pokračovat v tom, co žijete zde na zemi. Zde se rozhoduje o vašem osudu. Vy si vyberete, komu budete sloužit: Bohu či satanovi. Děti moje! Neuposlechněte volání satana, protože vás zavede do věčného zatracení! Následujte mě, Dobrého pastýře, který dal svůj život za jeho ovce. Jestli budete následovat mě, tak půjdete za mnou po křížové cestě, protože každého mého následovníka jsem zval na sebezapření a na nesení kříže. Pře vámi jdu já na Golgotu a na kříž. Sem zvu své svaté, kterými se podělím o svou slávu. Necouvejte před utrpením, soužením. Jakou měrou se ztotožňujete se mnou v pokořeních, a utrpeních, takovou měrou budete mít podíl v mé slávě. Buďte odvážní! Vydržte až do smrti a pak já vám dám na hlavu korunu života.

K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

 

 

 

480-verim.jpg