Jdi na obsah Jdi na menu
 


ANTIKRIST KAM S ANTIKRISTEM

 

 

ANTIKRIST – KAM S ANTIKRISTEM

Antikrist se již chystá uspořádat svůj velký vstup na jeviště světa, a bude to on, jenž bude nejenom vládnout nad těmito církvemi, ale kdo oklame lidi, aby uvěřili, že má mimořádné božské dary. Bude uctíván za své velké služby v humanitárních případech. On, Antikrist, obdrží mezinárodní uznání za svou dobročinnou práci. A pak o něm řeknou, že vlastní charisma spojené se svatými lidmi. Potom nebude trvat dlouho, kdy mu budou připisovány zázraky, až nakonec řekne, že je prorokem na Boží misi.

Mnozí upadnou do toho strašného klamu, protože bude podporován světovými církvemi a falešný prorok mu dá svou pečeť souhlasu.

Nakonec svět uvěří, že on je Já, Ježíš Kristus. (7. dubna 2013)

Obsah

1/Antikrist – napsal Páter Dr. Erdős Mátyás

2/ Církevní otcové z prvních čtyř století

3/ Z druhého listu svatého apoštola Pavla Soluňanům

4/ Poselství daná skrze Dona Gobbiho

5/ Poselství nebes v průběhu roku 2013 skrze Marii Julianu

6/ Výběr formou výňatků z poselství nebes dávaných v průběhu roku 2012 skrze M.D.M.

7/ Výňatky z poselstí nebes dávaných v průběhu roku 2013 zkrze Maria Divine Mercy

 

Kliknutím na následující odkaz se otevře slíbený text dle obsahu výše.  
 

https://drive.google.com/open?id=1mPSsm1oigedf929iKXtos4nWQv8cksJE

 

 

Nyní pripravují Antikrista na jeho majestátní vstup

853 – 21. července 2013

Má milovaná dcero,

mám důležité poselství světu, včetně těch, kteří věří ve Mě, těch, kteří nevěří, těch kteří nesmí věřit v mého Otce, stejně jako těch, kteří nepřijímají, že všechny věci pocházejí ode Mne.

Když šelma tajně připravovala proti Mně spiknutí, vytvořila ďábelský plán pro konec časů, který byl navržen k oklamání světa tou největší lží, aby mohla vzít duše spolu se sebou do ohňů pekla.

Vězte, že jsem už světu odhalil tento plán, ale je zde jedno tajemství, které potřebuje být vyjeveno, abyste mohli pochopit pravdu. Jako v každé bitvě, nepřítel zaujímá pozici, a ta je obvykle plánována velmi důkladně, proto je zaujata v tajnosti, aby cíl útoku nevěděl, kde stojí jeho nepřátelé.

V této poslední bitvě o duše Satan a jeho kohorty zaujali pozici proti dvěma Božím svědkům. Bylo třeba mnoha let, aby to zorganizoval, ale Boží děti musí nejdříve vědět, kdo jsou tito dva svědci, předtím než pochopí, jak tento plán byl navržen.

Nepřítel nyní zaujal pozici v mé církvi. Dělá to jako nepřítel ukrytý v trojském koni. Nepřítel – a nezapomeňte, že je jich mnoho a všichni vzdávají hold šelmě – se také uchytil na Středním Východě. Skutečným cílem je Izrael, domov druhého svědka.

Dva svědci jsou křesťané a Dům Izraele. Křesťanství je první cíl, protože pochází ode Mne. Izrael je druhým cílem, protože Já jsem byl narozen jako Žid a je to země vyvoleného Božího lidu – domov Jeruzaléma.

Není náhodou, že Satan chce zničit tyto dva, protože je nenávidí a vymazáním všech stop po nich, učiní to největší prohlášení – že stojí nad Bohem. Jak jen tito dva svědci budou trpět ve jménu Boha. Nezemřou, ale budou vypadat jako zbavení všeho života.

Svátosti budou zničeny jako první – potom mše svatá – pak Bible a všechny stopy Božích Slov. Během těchto časů budou mnozí bojovat, aby hlásali Boží Slovo. V této době budou mé milosti všude vylévány skrze moc Ducha Svatého, aby Bůh nebyl nikdy zapomenut.

Antikrist

Velmi brzy se Antikrist sám oznámí jako mírotvorce, který vytvoří velmi ctižádostivý mírový plán na Středním Východě.

Nyní připravují Antikrista na jeho majestátní vstup. Mezitím pokračuje ďábelský plán k oklamání nevinných tím, že je učí lži v mém jménu. Vy, kteří nepřijímáte Pravdu, vězte, že tento čas je za dveřmi. Nedokážete-li přijmout Pravdu teď, ale milujete-li Mě skutečně, tak vám dám milosti k rozlišování.

Tak mnozí nedokážou vidět tento krutý, tak pečlivě skrývaný plán, který se ale odvíjí před vašima očima, jak bylo předpověděno. Písmo svaté nikdy nelže. Mé Slovo je Pravda. Pravda je vaším záchranným lanem ke spáse. Přijmete-li lži dávané vám v mé církvi těmi, kteří nepřicházejí v mém jménu, tak padnete do velké temnoty a budete pohlceni takovou bezbožností, že pokud byste se podíleli na takových okultních praktikách – předkládaných vám v mém jménu – budete pro Mě ztracení.

Velmi brzy, až bude vytvořen falešný mír, započnou plány k vyhlazení Židů. Zatímco šelma se vrhne na Izrael, falešný prorok odhodí mou přítomnost a oklame nejenom katolíky, ale i všechny křesťany, všechna náboženství, aby zbožňoval šelmu pod rouškou Jednotného Světového Náboženství.

Jestli toto poselství vyvolá ve vašich duších strach, pak vězte, že není v mém úmyslu vám skrývat něco, co by vás mohlo zničit. Vše, co je důležité, je, abyste zůstali věrní mému učení a modlili se za mou ochranu. Odevzdáte-li se Mně, vašemu Ježíši, a poprosíte-li Mě, abych vás vedl, tak bude všechno v pořádku.

Budu vás chránit – všechny z vás, kteří se neodchýlíte od Pravdy.

Váš Ježíš

 

Antikrist, ihned po svém ohlášení prohlásí, ze je zbožný křesťan

889 23. srpna 2013

Mé dítě,

jak jen křesťané budou trpět, až nemoc hříchu, v mnoha podobách, všude zachvátí svět.

Existuje organizovaný pokus, který je podnikán k úplnému zničení křesťanství, a nabývá mnoha forem. Poznáte to, až křesťanům bude odepřeno právo se veřejně přihlásit ke své věrnosti k Bohu, zatímco každé jiné víře, která nepochází od Boha, to bude dovoleno. Příslušníkům jiných věr bude dána velká podpora, až se budou dožadovat spravedlnosti ve jménu svých občanských práv. To způsobí, že se ještě více rozšíří hříchy, které jsou odporné mému Otci.

Lidé ve svých zemích budou přinuceni přijmout hřích, a mít námitky proti těmto zákonům se pro křesťany stane trestným činem. Na křesťany bude pohlíženo jako na nemilosrdné, pravicové a necitelné k lidským právům druhých. Všechny žádoucí charakterové rysy v duších, jak byly stanoveny mým Otcem, použijí jako zástěrku ve svém úsilí ospravedlnit takové zlo ve svých národech.

Až nemoc těla zachvátí společnost, zabije hodně lidí. Ale po čase velkého smutku a mnoha smrtelných případech se zbylí lidé stanou vůči této nemoci imunní. V mnoha národech vyvolá hřích nemoc těla, až soudy Pečetě budou vyhlášeny Spasitelem lidstva a vylity na zem anděly Pána. Mnozí budou zabiti v odčinění za zlo člověka. Tato očista bude pokračovat, dokud zde zbudou jenom ti, kteří jsou imunní k smrti pro svou lásku k Bohu.

Křesťané budou velmi trpět mnoha způsoby. Bude jim vzata jejich víra a na jejím místě uvidí ohavnost. Jejich bolest, která již začala, je stejná, jakou prožívá v tomto čase můj Syn. Potom budou muset být svědky překvapující podívané, jak Antikrist, ihned po svém vyhlášení prohlásí, že je zbožným křesťanem. Použije mnoho citátů z Bible ve svých projevech k světu. Unaveným křesťanům, kteří až do té chvíle trpěli, se náhle uleví. Konečně, budou si myslet, je zde muž, seslaný z nebe jako odpověď na jejich modlitby. Z jeho úst se budou řinout mnohá sladká a utěšující slova a bude se jevit jako seslaný Bohem do té míry, že se bude zdát, že napravuje bezpráví způsobené křesťanům. Bude se pečlivě starat o to, jak je vnímán křesťany a zejména římskými katolíky, neboť ti se stanou jeho hlavním cílem.

Všichni budou obdivovat Antikrista, jeho takzvané křesťanské skutky a gesta a jeho zdánlivá láska k Písmu svatému jej okamžitě udělá pro mnohé přijatelným. Přitáhne k sobě všechny národy a pustí se do organizování obřadů pro jiná náboženství a zejména pro pohanské organizace, aby tak mohli pracovat spolu a přinést světu mír. Bude mít úspěch ve sjednocování zemí, které byly až dosud nepřátelské. V zemích zničených válkou bude klid a jeho obrazy se objeví všude. Svého posledního velkého úspěchu dosáhne, až přivede všechny národy, které sjednotil, do sféry katolické církve a všech ostatních křesťanských vyznání. Toto sjednocení vytvoří nové jednotné světové náboženství. Od tohoto dne se na zemi rozpoutá peklo a vliv démonů bude na své nejvyšší úrovni od potopy světa. Lidé budou viděni, jak uctívají Boha v nové církvi jednotného světového řádu a budou se zdát zbožní v každém ohledu. Potom, mimo kostely, se budou otevřeně oddávat hříchu, neboť žádný hřích je nezahanbí. Pod hypnotickým vlivem falešné trojice – trojice vytvořené Satanem – budou prahnout po každém druhu hříchu jako po prostředku k udržení své nově nalezené chuti.

Tato nemorálnost bude zahrnovat hříchy těla, kde nahota bude přijatelná, jak lidé budou vtaženi do obscénních hříchů těla na veřejných místech. Vraždy budou běžné a páchané mnoha lidmi, včetně dětí.

Uctívání Satana a černé mše se budou konat v mnoha katolických kostelech. Na potrat bude pohlíženo jako na řešení problémů všeho druhu a budou dovoleny až do dne porodu.

Brzy se stane trestným činem projevit jakýkoliv druh věrnosti Ježíši Kristu. Budete-li viděni s pravým křížem, shledáte, že jste se dopustili přestupku, protože jste porušili zákon. Právo ve vašich zemích se stane dvojím právem – kde politika a náboženství budou úzce spojeny v novém světovém řádu.

Toto pronásledování přivede mnohé lidi, byť nevědomky, k uctívání šelmy a zamoření nákazou. Jejich nakažení bude tak silné, že zradí bratra, sestru, matku a otce úřadům, zůstanou-li věrní křesťanství. Vaší jedinou nadějí, děti, je modlitba, aby vám byla podporou v této době.

Vybízím vás naléhavě, abyste si uchovali všechny svaté předměty, růžence, posvěcené svíce, svěcenou vodu, výtisk Bible a svatý denní misál spolu s knihou modliteb modlitební kampaně. Musíte mít ve svých domovech Pečeť živého Boha a nosit ji s sebou, pokud je to možné. Můj medailon spásy obrátí ty, kteří jej nosí, a mým Synem jim bude projeveno milosrdenství. Žádám vás, děti, abyste nechali vyrobit medailon spásy nyní, a nechali udělat škapulíř Pečetě živého Boha.

Toto poselství je varováním z nebes před věcmi, které přijdou. Musíte naslouchat mně, Matce Spásy, protože vás musím vést k Pravdě, abyste vždy zůstali skutečně věrní mému Synu.

Jděte v pokoji, děti, a buďte klidné, protože tyto zkoušky budou díky Božímu milosrdenství krátké. Důvěřujte mi, vaší Matce, protože budu vždy s vámi během těchto zkoušek. Nikdy nebudete samy.

Vaše Matka. Matka Spásy

 


  Poznámka: Budu se snažit příležitostně sem přidávat další novější poselství na téma Antikrist. Předpokládám, že nebesa nám dají ještě hodně. Občas nahlédněte sem. Rozšiřuji i jiná temata v nabídce. Doufám, že si to všímáte.