Jdi na obsah Jdi na menu
 


KNĚŽÍM

 

 

 

KNĚŽÍM

úvodem

 

Ze širokého rozsahu poselství, dávaných světu skrze Marie Divine Mercy jsem vybíral do tohoto dokumentu pouze takové, které oslovují kněze a hierarchii církve. Činil jsem to jen namátkou, neboli chci tím říci, že originální texty obsahují mnohem více informací, které by posvěcení služebníci Páně měli znát.

Moje zkušenosti jsou takové, že potkávám kněze, kteří tato poselství čtou, v těchto poselstvích vidí zásah Boží a i takové, kteří odmítají číst tato poselství a staví se k nim negativně. I takové, kteří v jakési míře znají obsah, mají svoje námitky a raději mlčí.

Můj názor je ten, že je potřeba přečíst všechno od začátku až do konce, uvědomit si, že jsou dávána celému světu bez rozdílu na rasy náboženství, atd. Prostě veškerému Božímu lidu. Žasnu nad přístupem, jakým tento nelehký úkol Bůh zvládá, jak na to jde.

Kompletní texty jsou zde na mé webové stránce www.albdom.estranky.cz

Protože stále přibývají, doplňuji je časem. Stahuji je ze stránky vww.va rovani.org

Tento výběr, výňatky jako první díl, končí prosincem 2011.

 

Otevřete ho kliknutím na odkaz kněžím, 1. díl – zde:

https://drive.google.com/open?id=1SgrDi_SAGug6aE1KSMNl92V2Ze0aIOKr

Druhý díl obsahuje výběr, výňatky z poselství roku 2012 a končí listopadem.

Otevřete ho kliknutím na odkaz kněžím, 2. díl – zde:

https://drive.google.com/open?id=1kzblNp9HAMFihD-HAbC9hTRvrMT_gcWc

 

Poselství pro zpestření úvodu

 

627 27. listopad 2012

Moji kněží, nesmíte mě urážet tím, ze mě budete prohlašovat za lháře

Má drahá, milovaná dcero,

musím vám vysvětlit, že mnozí z vás, kteří tvrdě pracují na získávání stoupenců a šíření mého Svatého Slova, budou napadáni jako nikdy dříve samozvanými znalci, kteří odmítají tato poselství jako bezvýznamná.

Jiní, kteří na vás také budou útočit, řeknou, že nejste oprávněni hlásat mé Slovo, nebo vydávat je za Pravdu.

Nakonec vám budou hrozit jistí posvěcení služebníci mojí církve a budou požadovat, abyste přestali s touto činností, protože je vaše práce uráží.

Řeknou, že tato poselství nejsou od Boha.

Podezírají je, že pocházejí od zlých sil. Řeknou, že jsou v rozporu s učením mé církve. Říkám jim toto:

Která část mých poselství vám působí takový srdcebol? Proč nemluvíte pravdu, když kritizujete mé Slovo?

Proč se chvástáte znalostmi duchovních záležitostí, které, jak říkáte, převyšují moje znalosti?

Mluvíte ve jménu mého Těla na zemi, mé církve? Pokud ano, tak jsem vás k tomu svým vikářem nezmocnil.

Je vaše intenzivní kampaň, směřující k odmítnutí těchto poselství, založená na vašem vlastním úsudku a osobních názorech?

Vyhledáváte chyby a pak hrozíte vašemu stádu, že budou-li číst mé Slovo, budou uvedeni v omyl.

Říkáte, že mé Svaté Slovo musí být odmítnuto a pak říkáte mým následovníkům, že je jejich povinností udělat totéž.

Proč se bojíte Krále, jemuž jste zasvětili život?

Mě se obávat nemusíte, a přesto vám je mé Slovo nepříjemné.

Na světě je mnoho samozvaných, nepravých proroků, kteří potřebují mnoho modliteb. Ti však, kteří jsou praví, budou vaším cílem nejčastěji. Jsou to moji praví proroci, kteří vzbuzují nevoli kněží, kteří stále si ještě nejsou jisti cílem této mé svaté mise.

Buďte opatrní, pokud jde o toho, koho napadáte, šíříte zášť, nepravdy a vytváříte pomluvy, protože k tomu jsem vám nedal oprávnění ani Já, ani má církev. Moji kněží, nesmíte Mě urážet tím, že Mě budete prohlašovat za lháře.

V den, kdy vám bude odhalena Pravda, pocítíte velkou hanbu.

Musíte složit zbraně a vzdát se veškeré nenávisti a hněvu, které vás právě trápí. Pak se podívejte, co se vám přihodilo. Satan vás oklamal do té míry, že vaše ústní a psané útoky na toto dílo jdou už za hranici toho, co se od vás, jako kněze, očekává.

Proč se to stalo? Proto, aby se tato mise zdržela a lidé byli odvedeni od mých modliteb, seslaných z nebe k záchraně duší.

To, co děláte, je pokus zastavit Mě, vašeho Ježíše, v mém plánu na záchranu lidstva.

Je to velmi vážná urážka vůči Bohu.

Zde je modlitba modlitební kampaně (86), jež vám pomůže odpovědět na mé volání a uvolní vás z muk pochybností: Uvolni mě z muk pochybností

Přicházím před Tebe zmatený, nejistý a rozmrzelý, drahý Ježíši, protože jsem znepokojen Pravdou, kterou hlásáš v těchto poselstvích.

Odpusť mi, jestli jsem Ti ublížil.

Odpusť mi, že Tě neslyším.

Otevři mé oči a ukaž mi, co potřebuješ, abych pochopil.

Úpěnlivě Tě prosím, dej mi sílu Ducha Svatého, aby mi ukázal Pravdu.

Miluji Tě, drahý Ježíši, a prosím Tě, abys mě osvobodil od muk pochybností.

Pomoz mi, abych odpověděl na tvé volání.

Odpusť mi, jestli jsem Tě urazil a přiveď mě blíže k tvému Srdci.

Veď mě ke tvému novému království a uděl mi přízeň, abych skrze mé vlastní utrpení a modlitby Ti mohl pomoci zachránit duše, tak drahé tvému Nejsvětějšímu Srdci.
Váš Ježíš

 

 

 

480-kazdy.jpg

 

 

 

630 30. listopad 2012

Jakmile bude svoboda slova zrušena, pravda bude utajena

Má drahá, milovaná dcero,

nyní se naplňují proroctví, ve kterých svoboda národů, dovolující jim mluvit bez omezení, končí.

V mém poselství ze dne 1. ledna 2011, jsem vám řekl, že hlas lidu prostřednictvím médií bude lidstvu utajen a odebrán. (*)

Až svobodný hlas médií bude umlčen, pak budete vědět, že žijete v diktatuře.

Mnohé změny budou národům vnuceny prostřednictvím kontroly médií. Jakmile bude svoboda slova zrušena, Pravda bude utajena. Potom národy, jeden za druhým, budou krmeny lžemi, diktovanými pohany.

Kniha Pravdy je dána světu, aby lidé pocítili Boží lásku, byli vedeni k Pravdě a našli tak svobodu.

Svoboda vlastní volby je vám právě odebírána elitní skupinou. Jste jako beránci jdoucí na jatka a mnozí z vás budou zavedeni na scestí a stanete se slepí k Pravdě.

Svoboda je darem, který dostal každý člověk od Boha, jenž respektuje svobodnou vůli svých dětí.

Vaší svobodnou vůlí činíte mnohá rozhodnutí. Na některé z nich se dívá můj Otec s nelibostí, přesto se však do vaší svobodné vůle nikdy nevměšuje, nebere ji vám, a také ji vám vzít nechce.

Otroci Satana budou vždy útočit na vaši svobodnou vůli. Provádí to tak, že pokoušejí národy, aby vzaly svobodu těm, nad nimiž vládnou. Dělají to z mnoha důvodů.

Prvním z důvodů je udělat z vás otroky pro svůj vlastní sobecký prospěch. Tím druhým je kontrola růstu jejich populace. Třetím důvodem je odstranit všechny stopy Boha.

Od mé smrti na kříži byl tento plán uskutečněn v mnoha zemích. Přesto se západnímu světu podařilo, aby zůstal od diktatur svobodný tak, jak to bylo jen možné. To vše se nyní změní.

Každý národ bude ovládnut jiným. Budou bojovat mezi sebou o moc. Mnoho národů začne zavádět zákony, které směřují ke komunizmu.

Pak přijde doba, kdy rudý drak a medvěd všechny ovládnou, ale mnoho lidí si to neuvědomí, protože velká část této diktatury bude veřejnosti skryta.

Vězte toto: až pokusy k odstranění Božího jména zapustí kořeny a vy se stanete otroky lží, pak udeří ruka mého Otce.

Jedna třetina světa bude srovnána se zemí a Boží zásahy budou trvat až do posledního dne.

Ke zmírnění dopadu zlovolných zákonů, které budou zavedeny ve vašich zemích, kde vám Pravda bude utajena, musíte se modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (87), za ochranu národů od zla.

Ochraňuj náš národ od zla

Ó, Otče, ve jménu tvého Syna, zachraň nás před komunizmem.

Zachraň nás před diktaturou.

Ochraňuj náš národ před pohanstvím.

Nedej ublížit našim dětem.

Pomoz nám uvidět Boží světlo.

Otevři naše srdce k učení tvého Syna.

Pomoz všem církvím zůstat věrné Božímu Slovu.

Snažně Tě prosíme, abys uchránil naše národy od pronásledování.

Nejdražší Pane, pohlédni na nás s milosrdenstvím, bez ohledu na to, jak jsme Tě urazili.

Ježíši, Synu člověka, pokryj nás tvou vzácnou krví.

Vysvoboď nás z pastí Zlého.

Snažně Tě prosíme, Drahý Bože, zasáhni a zastav zlo, které se nyní chystá pohltit svět. Amen.

Modlete se, modlete se, modlete se, neboť Srdce mého Otce je zlomeno rychlostí, s jakou jsou hříšné zákony v tomto čase zaváděny v každém národu na zemi.

Doufejte. Modlete se a důvěřujte Mi, aby toto zpustošení mohlo být zmírněno.

Modlete se, abyste vy, stejně jako většina Božích dětí udrželi oči stále otevřené a abyste zůstali věrní Pravdě mého učení.
Váš Ježíš

(*) Poselství 036: Cenzura médií.

 

 

480-ochranuj.jpg

 

 


 

Kněžím: Den, kdy budete vyzváni zapřít mé božství, není daleko

847 – 15. července 2013

Má drahá, milovaná dcero,

musím dosáhnout k mým kněžím, kteří si nyní začínají uvědomovat, že v tomto čase mluvím k světu skrze tato poselství.

Musíte být opatrní. Musíte se držet pravidel mé církve na zemi, dokud zůstávají taková, jaká byla, a nejsou změněna. Nebuďte sklíčení, neboť jste byli obohaceni darem Ducha Svatého. Až budete vyzváni Mě zapřít, bude to uděláno jemným, ale smrtelným způsobem. Budete požádáni přijmout učení všech náboženství stojících mimo křesťanství. Řeknou vám, že je to pro dobro všech a že tento nový, všezahrnující přístup je prostředkem k dosažení konečného cíle – kdy lidstvo může být konečně sjednoceno mírovými prostředky.

Všechna ostatní náboženství, vyznání víry, věrouky a učení, která uctívají mého Otce, ale neuznávají Mě, Ježíše Krista, budou vzata pod křídla antipapeže. Vy, skrze moc šelmy – podle jejího zvyku – budete přemluveni přijmout tyto vaše bratry a sestry. Bude vám řečeno, že všechny víry, které uctívají Boha, jsou v Božích očích sjednocené v jednu. Když budete mít námitky, bude vám spíláno. Když jim vyložíte, že jediná cesta k Bohu, mému milovanému Otci, je skrze Ježíše Krista, řeknou vám následující:

"Nerozumíte tomu, že Bůh miluje všechny své děti, takže neprokážete-li lásku a soucit k jeho církvi tím, že je přijmete – včetně jejich věr – pak jste pokrytec."

Nyní, vězte toto: Jestli přijmete, že všechna náboženství musí být spojena do jediného – že musíte ustoupit stranou, abyste všem těmto věroukám, které neuznávají Syna člověka, prokázali úctu – pak budete vinni strašným hříchem. Budete Mě pak zapírat.

Vy, kteří můžete být uvedeni do tohoto klamu, vězte, že vystoupí jiná znamení, která budou naznačovat jedinou věc – že mé Božství už nebude dále hlásáno.

Vaše kostely uvidí, jak se objeví nové kříže, kde hlava šelmy bude do nich pevně zasazena; vaše oltáře budou změněny a budou Mě zesměšňovat. Pokaždé, když uvidíte nový a neobvyklý symbol v mé církvi, dívejte se pozorně, protože šelma je arogantní a dává okázale najevo svou zkaženost vystavováním znamení, která ji uctívají.

Vy, kteří si nejste vědomi tohoto podvodu, zjistíte, že jste vtaženi do praktik, které Mě neuctívají. Zakrývají skutečný záměr, jímž je vzdávat hold Satanovi a jeho zlým duchům.

Znamení se již objevila. Skutky, o nichž mluvím, mají teprve přijít, ale den, kdy budete vyzváni zapřít mé Božství, není daleko. Musíte mít oči otevřené, neboť ti, kdo říkají, že přicházejí v mém jménu, ale místo toho uctívají šelmu, již rozevřeli svá křídla. Panují ve vašem středu, ale mnozí z vás ještě nemohou vidět tuto ohavnost. Ale milujete-li Mě, udělím vám milosti, abyste viděli Pravdu, neboť Já vás nikdy neopustím. Čas se krátí a vy se musíte připravit, neboť brzy sestoupí temnota. Vy, kteří jste požehnaní Božím Světlem, budete trpět v rukou mých nepřátel.

Nezapomeňte na následující slova, modlete se je a Já vám odhalím Pravdu skrze dar Ducha Svatého.

Modlitba modlitební kampaně (114): Za kněze, aby dostali dar Pravdy

Můj Pane, otevři mé oči.

Dovol mi uvidět nepřítele a zavři mé srdce před klamem.

Odevzdávám všechno Tobě, drahý Ježíši.

Důvěřuji ve tvé milosrdenství. Amen.

Váš Ježíš


 

 

 

 

480-otroci.jpg

 

 

 

 

480-vezte.jpg