Jdi na obsah Jdi na menu
 


POTRAT A ZABÍJENÍ

 

POTRAT A ZABÍJENÍ

 

Mějte se na pozoru, vy, kteří pokračujete v ničení života v každé jeho formě.

Vím, co děláte. Vím, že plán potratů je na celém světě řízen jednou skupinou.

Moje láska je mocná, ale váš zlovolný záměr zničit, co je moje, bude přiveden k tak náhlému konci, že budete křičet o svůj život.

Nezapomeňte, že máte jen málo času, abyste upustili od schvalování potratů. Můj hněv se brzy vylije na čtyři kouty země. Je to kvůli hříchu potratů, že člověk podstoupí nejhorší trest. Ani jediná země nebude vyloučena z těchto potrestání. Jenom ti, kteří nepovolují potraty, budou ušetřeni od této strašné bolesti, kterou uvalím na svět.

 

 

Výběr z poselství nebes, které známe pod názvem Velké varování či Kniha pravdy ale také MDM poselství.

Texty jsou použity z roku 2013 na téma zabíjení, potraty

 

Vím, ze plán potratu je na celém světě řízen

839 – 4. července 2013

Má nejdražší dcero,

nadešel můj čas, abych zasáhnul ve světě násilím, ve chvíli velkého hříchu proti Mně.

Má trpělivost je pokoušena a můj hněv je rozdmýchán, když vidím nejtěžší urážky, které jsou proti Mně páchány.

Jako Stvořitel všeho živého jsem Původce života. Tvořím jej, jak chci a končím jej podle mé svaté vůle. Když se člověk pokouší vměšovat do mé vůle, oplatím ránu, neboť takovou zkaženost nebudu trpět.

Vy, kteří zabijete kterékoliv z mých dětí, vězte, že váš život bude ukončen. Vezmu vám život, nejen těla, ale i v duchu. Žádný věčný život vám nebude, ani nebude moci být udělen. Život, který odnímáte, bude váš pád. Oko za oko bude váš trest.

Mějte se na pozoru, vy, kteří pokračujete v ničení života v každé jeho formě. Vím, co děláte. Vím, že plán potratů je na celém světě řízen jednou skupinou. Vím, že země, které spěchají prostřednictvím nemravného zákonodárství ospravedlnit potraty, jsou spíše loutkami. Jsou drženy na provázcích, jak tančí podle noty skupiny Jednotného Světového Řádu, která poslouchá jen jediného pána. Jejich věrnost náleží šelmě, jejíž největší plán – zničit stovky miliónů životů – dosáhl úspěchu skrze hřích potratů. Nenarozený je snadným terčem v jejich očích. Používají potraty, aby zasahovali do mých zákonů a do velkého daru, který jsem odkázal člověku – do daru života.

Arogance lidí, nerozlučně spjatá se šelmou a těmi, které oklamala, se Mi hnusí. Moje láska je mocná, ale váš zlovolný záměr zničit, co je moje, bude přiveden k tak náhlému konci, že budete křičet o svůj život. Nezavoláte-li Mě nyní skrze dar smíření, bude vám prokázáno jen málo milosrdenství. Neboť každý z vás, kdo tiše schvaluje, prosazuje nebo se jakkoliv podílí na odebrání života nenarozenému, bude trpět stejným trestem. Zničte ty nevinné životy a váš vlastní život bude vzat. Už dlouho jsem ve strašné bolesti přihlížel, jak jste Mě uráželi. Váš čas je u konce, neboť budete přísně potrestáni za tyto závažné činy proti mému Božství.

Nezapomeňte, že máte jen málo času, abyste upustili od schvalování potratů. Můj hněv se brzy vylije na čtyři kouty země. Je to kvůli hříchu potratů, že člověk podstoupí nejhorší trest. Ani jediná země nebude vyloučena z těchto potrestání. Jenom ti, kteří nepovolují potraty, budou ušetřeni od této strašné bolesti, kterou uvalím na svět.

Nikdo nemá právo jít proti Mně, Původci života. Nikdo. Ten, kdo se Mi opovažuje vzdorovat, napodobujíce Mě v odebrání života, bude zbaven všeho života.

Váš Otec
Bůh Nejvyšší

 

 

12 leden 2013

Plány zlovolné skupiny prohlásit války, vraždy eutanazií a potraty za oprávněné v globálním měřítku, nabírají na síle.

 

681 – 19. leden 2013

Musíte bojovat proti každému zákonu a každému důvodu, který prosazuje potraty

Mé dítě, když se vystupňují zlovolné činy ve způsobu, jakým národy se pokusí zavést potraty, Duch Svatý sestoupí na Boží děti, aby získaly odvahu postavit se na odpor.

Potraty jsou nejtěžším hříchem v očích mého Otce. Nemůže Mu být předložen žádný důvod, který by ospravedlnil tento ohavný čin proti Božímu stvoření. Potraty jsou potupou posvátného stvoření lidstva a přináší sebou strašný trest.

Bude předložen každý důvod, aby ospravedlnil potraty ve vašich zemích, ale nic je nikdy nebude moci udělat přijatelnými Bohu. Nikdo nemá právo zasahovat do daru života stvořeného Bohem, Stvořitelem všeho, co je.

Mnohé ubohé duše věří, že projevují soucit, když omlouvají potraty, ale vše, co činí, je, že omlouvají vraždu, která je těžkým hříchem. Musíte bojovat proti každému zákonu a každému důvodu, které prosazují potraty, a musíte chránit život Božích dětí v lůně jejich matek. Nikdy nesmíte mít strach, když hlásáte posvátnost života.

Modlete se, modlete se, modlete se za ty duše, které nemohou přijmout důležitost života a posvátný čin Božího stvoření. Tyto duše potřebují vaše modlitby a trpělivost. Ukažte jim, že nepřijmete jejich požadavky, které by vás nechaly tolerovat vraždu nenarozeného Božího dítěte.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

 

Mnozí nebudou dost silní, aby bojovali proti potratům, eutanazii a manželstvím stejného pohlaví

768 - 15. dubna 2013

Má drahá, milovaná dcero,

nepřátelé Boha nyní povstávají ve velkých počtech, v každém národu, k odsouzení Božích zákonů.

V každé zemi a v každé církvi bude zavedeno mnoho nových zákonů. Většina z nich bude proti učení, ustanovenému v Bibli svaté. Každá forma hříchu bude uzákoněna a temnota šelmy pokryje svět. . Ti, kdo budou proti těmto zákonům, budou bráni jako pomatení a budou démonizováni. Jejich hlasy budou přehlušeny těmi, kdo přijmou zesvětštění, jakoby šlo o pravé náboženství. Použijí každý intelektuální argument, aby posílili jejich ohavné zákony, a mnohé oklamou, protože použijí lidská práva jako nástroj k ovládání ostatních.

Mnozí nebudou dost silní, aby bojovali proti potratům, eutanazii a manželstvím stejného pohlaví. Potom, jakmile tyto zákony vejdou v platnost, katolická církev ohlásí reformu k uznání všech lidských práv a všech náboženství. To bude následováno strašným rozdělením mezi těmi, kteří jsou požehnáni darem vhledu, daným jim Duchem Svatým a těmi, jejichž jedinou touhou je sebeláska a kteří Boha odmítají. Ti vidí v Bohu a v mém učení překážku k životu, o němž věří, že jde o svobodný životní styl.

Mocná celosvětová elitní organizace, která pronikla do každého koutu světa, plánuje nové církevní zákony a spřádá spiknutí, jak svrhnout vůdce, zatímco ve stejné chvíli promýšlí války, které přinesou zničení. Jsou tak pyšní a jejich podlézavá oddanost Satanovi je tak obludná, až si namýšlejí, že jsou nepostradatelní. Jak jen budou muset trpět pro své ďábelské skutky. Jakmile uvěří, že mohou kontrolovat ostatní a uplatnit své vychytralé plány na jiné, budou sraženi rukou mého Otce. Bude jim dáno jenom tolik času, aby se obrátili. Potom zaútočí jeden na druhého a vzájemně se zničí. Pokud by se i nadále vázali na Zlého, tak míra jejich utrpení ani ke konci nebude stačit, aby je donutila uvidět, co leží před nimi.

Mnozí lidé, kteří v Boha nevěří, si zprvu všimnou jenom některých z těchto událostí. Teprve až jejich svoboda bude potlačena, budou se otevřeně bouřit proti nespravedlnosti v jejich národech. Potom si uvědomí hrůzu, která vznikla, protože Boží Světlo vyhaslo. Místo něho bude temnota, prázdnota, hlad a nedostatek lásky. Jenom pak budou lidé křičet o Boží milosrdenství. Budu tam a čekat, abych je utěšil a jejich ubohé, vystrašené duše.
Vas Jezis

 

6.5.2013

Když vám byla dána Pravda, je důležité, abyste pokračovali v šíření Božího Slova. Musíte to činit prokazováním lásky a úcty k životu druhých. To znamená dodržovat přikázání mého Otce: "Nezabiješ". Pak je vaší povinností zajistit, aby s lidským životem se nakládalo s úctou, ke slávě Boží.

Musíte připomínat ostatním tento dar věčného života v dobách, kdy víte, že ti, kteří popírají Slovo Boží, potřebují vaši pomoc. Vaše pomoc modlitbou a radou může zachránit tyto duše. Potřebuji tolik vašeho času, moji milovaní následovníci. Musíte být velkorysí, pokud jde o váš čas v záchraně duší. Prosím, pokračujte v modlitbách mých modliteb modlitební kampaně, neboť slibuji obrácení miliónům ztracených duší, když se je budete modlit.

Nedovolte útokům Zlého, který bude stále vrhat stín na tato poselství, aby vás rozptyloval. Přijměte tyto útoky tak, že nejsou ničím jiným, než pokusem Satana a všech ďábelských duchů, kteří se potulují po zemi, aby zabránili Božím dětem získat nádherné dědictví, které je čeká.

Prosím vás také, abyste byli šlechetní srdcem a modlili se za ty, kteří se obrátili proti Mně v této mé poslední misi na zemi, před Velkým Dnem.

Váš Ježíš

 

Udeřím na všechny národy úměrně poctu nevinných, které zavraždily

29.5.2013

Má milovaná dcero,

Já jsem Začátek a Konec. Já jsem Stvořitel všeho co je a co bude. Jsem Pán života a smrti. Nikdo nemá právo zasahovat do života nebo smrti, protože jenom Já, váš Všemohoucí Otec, mohu zasáhnout v obou případech.

Když si člověk začne myslet, že je tak silný, ne-li mocnější než Já, začne se pokoušet Mě napodobovat. Když člověk chce převzít kontrolu nad mým stvořením, je Satanem pokoušen k hříchu. Když hřích pýchy do takové míry zamoří duši, bude Mi člověk vzdorovat tím, že bude ničit život na zemi.

Proč by to člověk chtěl dělat? Chce získat moc nad tím, co jsem mu svobodně dal, když bere život dítěti v matčině lůně. Když chce kontrolovat vzrůst obyvatelstva, bude ničit život před narozením a zabíjet ty, o nichž si myslí, že už nesmí být udržováni při životě.

Má dcero, existuje plán určité skupiny, ke zničení růstu světové populace. A to strašným zlem, konaným skrze potraty. Vzestup počtu potratů a jejich rychlé zavedení napříč světem není náhoda. Rozšiřují se v každém národu. Ty národy, které budou proti potratům něco namítat, budou šelmou s deseti rohy odsunuty stranou a přinuceny zavést tuto ohavnost.

Svou rukou uvalím přísný trest na národy, které zavedly potraty. Poznáte, že se to stane, jakmile takové zákony budou zavedeny a podle trestu, jakým zasáhnu. Budete vědět, že je to má ruka, která dopadla za tuto ukrutnost. Vy, kteří si myslíte, že máte právo brát život, vězte, že takové právo neexistuje. Vezměte život a nebudete mít žádný život. Nebudete mít věčný život, jestli se účastníte jakéhokoliv činu, který zavádí existenci takových krutých zákonů. Stejný trest bude uvalen na ty, kteří se opováží ospravedlnit eutanazii.

Mé milosrdenství je překypující a Já odpustím těm, kteří nechápou rozdíl mezi dobrem a zlem. Ale když se záměrně podílíte na globálním plánu ke zničení života, jako část satanské skupiny, tak jste ztraceni. Vaše budoucnost je zpečetěna slibem, který jste dali šelmě a zakrátko vaším spojenectvím s Antikristem.

Tím, že berete život nevinného a násilným zaváděním takových zákonů, vzdorujete otevřeně jednomu z mých nejdůležitějších přikázání – "Nezabiješ!" Když plánujete takové hromadné vraždění v celosvětovém měřítku, provádíte práci ďábla, a proto vás zničím.

Nejdříve vám dávám varování a pak, jestli tyto bezbožné zákony nebudou vzaty zpět, neponecháte Mi žádnou volbu. Země se otřese s takovou silou, že vás pohltí. Udeřím na každý národ úměrně počtu nevinných, které zavraždily. Kdybych nezasáhnul, velmi brzy by vaše národy byly pohlceny šelmou a nikdo by nevyvázl. Potřebuji, abyste věděli, že hřích zamořil zemi do té míry, že zbývá jenom jiskřička Světla. Toto Světlo je Světlo Boží a je přítomno v mém Synu a jeho mystickém těle. Vaše hříchy ho neustále bičují a vyvrcholí to ukřižováním jeho církve. Až se to stane, sestoupí temnota a pak přijde konec.

Můj hněv dosáhnul svých hranic. Vaše modlitby pomohou zmírnit některé z trestů, které uvrhnu na tento nevděčný svět a na zkažené hříšníky, ale ne všechny, neboť tyto tresty se musí stát, abych tak mohl zastavit plány na vaše zničení. Kdybych se nepokusil zastavit šíření takových ukrutností, nenastaly by výčitky svědomí. Ani žádný stud. Ani vědomí skutečnosti, že Já, Bůh Nejvyšší, život tvořím a beru jej, podle své vůle. Nikdo jiný nemá moc udělat totéž.

Můj hněv se dával znát mým dětem po celé věky, ale až dosud jste odolávali trestům, které nyní vyliji na ty, kteří jsou vinni zavedením skutku potratů.

Váš Otec
Bůh Nejvyšší

 

14. června 2013

Zanedbávejte potřeby ostatních a o vaše potřeby nebude dbáno. Poraňte úmyslně kterékoliv z Božích dětí, a budete trpět. Zabijte kterékoliv z Božích dětí, a nebudete mít život. Život na zemi, i když může přinášet hodně lásky, radosti a naděje, je plný zkoušek. Každé zkoušce musíte čelit a musíte přijmout, že je částí Božího plánu v očistě jeho dětí.

 

6. června 2013

V této chvíli šelma plánuje zničení lidstva dvěma způsoby. V prvé řadě ničí život potraty, vraždou a válkou. Potom útočí na moji církev na zemi tak, aby byly zničeny všechny církve, které uctívají Mě, Ježíše Krista a mého milovaného Otce. Těmito způsoby bude krást duše a bránit jim následovat Pravdu a zdědit mé království.

Váš Ježíš

 

 

Poněvadž hořkost rozděluje národy, nedůvěra a strach budou i nadále vyvolávat občanský nepokoj

838 – 3. července 2013

Má drahá, milovaná dcero,

jak bylo předpověděno, války a nepokoj se šíří jako divoký požár po celé zemi. Velmi málo částí světa nebude ovlivněno válkami a pověstmi o svárech.

Poněvadž hořkost rozděluje národy, nedůvěra a strach budou i nadále vyvolávat občanský nepokoj, i nadále budou přijímány nekřesťanské zákony, a tak vražda a potraty, stejně jako skutky proti svatým svátostem, budou uzákoněny ve vašich zemích. Kvůli takovým zákonům budou mnozí uvedeni do hříchu a velmi brzy nastane bolest temnoty duše a jen málo lidí si toho dokáže nevšímat.

Proč, budou se ptát, je taková podivná nálada, kde vzájemná důvěra vymizela? Proč je tak těžké žít náš život tak, jak byl nařízen Kristem, ze strachu být označen za blázna? Odpověď spočívá ve skutečnosti, že vaše země, jedna po druhé, Mě nejenom znovu odsoudily, ale prohlásily hřích za legitimní. Až se to stane, Satan a jeho armáda se rozběsní.

On i jeho armáda se stali velmi mocní a skrze všechny liberální zákony, které přehlížejí hřích, jsou opravdu přijímáni, a tak následkem toho nebude v srdcích lidí mír. Bude to jako kdyby děti, ukradené svým rodičům a zajaté, byly krmeny dobrotami, aby se zakryla skutečnost, že jsou v zajetí. Neboť všechna potěšení, která jsou jim nabízena, jim nepřinesou útěchu. Místo toho se tyto děti budou cítit neklidné, prázdné a budou toužit cítit pravou lásku, kterou jim může přinést jen přítomnost rodičů.

Boží přítomnost je ještě ve vašich národech, ale jakmile Já, Syn člověka, budu rychle vypovězen zavedením škodlivých zákonů ve vašich zemích a brzy i vašimi církvemi, budete jako zbloudilí sirotci, nemající kde hlavu složit.

Bez Boha není pokoje. Beze Mne, Ježíše Krista, přítomného v mých učeních, budete pomalu vyhladověni. Nedovolte takovým zákonům zastavit vaši oddanost ke Mně, neboť tehdy, více než kdy jindy, přijdu k vám a dám vám útěchu, po níž toužíte.

Miluji vás. Pláču kvůli vaší opuštěnosti a slibuji, že toto pronásledování bude krátké.

Váš Ježíš