Jdi na obsah Jdi na menu
 


CÍRKEV

 

CÍRKEV

Stručný přehled o církvi formou výtahu z poselství nebes, které byly dávány M.D.Mercy od 1.ledna 2013.

Výběr se týká zejména církve, kterou založil Ježíš Kristus zde na zemi.


 

LEDEN

1. ledna 2013

Mé plány se již projevují a ti mezi vámi, vybraní Mnou k vedení zbytku mé církve, rychle vybudují základny po celém světě. To budou místa, kam Mě budete chodit uctívat, v pokoji, až vaše kostely vás už nebudou vítat tak, jak by měly.

Vaše kostely se stanou pouhými místy zábavy, kde pohanské rituály a hudba budou inscenovány do složitých obřadů. Budou vydávány za uctívání Boha. Ve skutečnosti však budou vytvářet idoly z hříšných skutků a prohlašovat je za odpovídající mému učení.

Brzy se jich hodně představí jako noví služebníci Boží. Mnozí nebyli nikdy připravováni v křesťanské církvi a nebudou proto schopní předávat svátosti Božím dětem. Budou to podvodníci. Všem budou diktovat pravdu o tom, co je, jak říkají, Boží učení v dnešním světě. Jejich lži dosáhnou sluchu lidí celého světa.

[-] Tak jako falešná církev poroste a bude přitahovat mnoho celebrit, média a politické vůdce, moje zbylá církev bude vzrůstat. Mnoho z mých posvěcených služebníků Mi budou nevěrní a připojí se k novému světovému náboženství, kde budou přivítáni s otevřenou náručí.

Tito podvodníci způsobí křesťanům všude strašné strádání, pokud nepřijmou tuto novou, politicky podporovanou organizaci, jež nazve sama sebe církví Boží.

[-] Časem se stane nepřijatelným, aby některé křesťanské obyčeje byly konány na veřejnosti.

To bude zahrnovat svátosti křtu a svatého přijímání. V moderním a laickém světě budou považovány za nepřijatelné a shledáte, že nebude možné je obdržet. Svátost manželství bude změněna a manželství bude dostupné v jiné formě. Jedinou cestou k přijetí pravých svátosti v tom čase bude skrze zbylou církev.

4. ledna 2013

Mé drahé dítě, musíš se modlit, aby křesťanské církve se probudily k Pravdě těchto poselství. Jenom silou jejich počtu, budou moci i nadále udržet a pozdvihnout učení mého Syna.

On, můj drahý Syn, touží po věrnosti všech svých následovníků. Musíte se modlit, aby ti v jeho církvích, kteří mají odpovědnost za každodenní hlásání jeho svatého Slova, mu vždy zůstali věrní.

[-] Děti, naslouchejte mé výzvě. Přimluvím se za vás, abych vás udržela silné, a můj Syn vás zahrne zvláštními milostmi, aby vám umožnil vyhnout se nátlaku, abyste přijali rouhačské zákony, které způsobí velké rozdělení v křesťanských církvích a zejména v katolické církvi.

11. ledna 2013

Bolest trnů nyní pociťují představitelé katolických a křesťanských církví. Tolik trpí, protože jsou nuceni přijímat učení, diktované jim politickými vůdci, jež ale vychází z tlamy šelmy.

[-] Bolest trnové koruny, naražené v smrtelném zápase na mé křesťanské církve na zemi, se v tomto čase opakuje, jak bylo předpověděno. Bolest odmítání – odmítání mého Slova, mé existence a mého učení – je pociťována nejen Mnou, ale také všemi nebohými dušemi, které Mě uctívají, hlásají mé svaté Slovo a Mě milují.

12. ledna 2013

Plán k zničení katolické církve, vycházející z jejích vlastních řad, je již v běhu. Lidé v mocenských pozicích, a zejména ti v katolických církvích, kteří přehlížejí hřích a pokoušejí se jej uzákonit, musí vědět toto: Budete strašně trpět. Ruka mého Otce zasáhne a zničí váš plán.

14. ledna 2013

Tyto kroky, které nyní člověk podniká, jdou za hranice dovolené Bohem. Nyní, kdy Boží církve mají být obléhány duchem zla ze strany nepřátel a podvodníků, nakonec sestoupí na zem trest.

18. ledna 2013

Vliv Zlého je nyní pociťován v církvích a těmi, kteří hlásají svaté Boží Slovo. Jsou prvořadým cíly Zlého a Antikrist nepoleví ve svém úsilí zničit všechny křesťanské církve.

20. ledna 2013

Neustále budou podnikány pokusy převzít kontrolu nad vašimi měnami a vaším osobním přístupem k penězům. Ale vaše modlitby mohou zastavit zlovolné vůdce v jejich pokusech vás zotročit. Tito lidé zničí mé církve a jen málo kněžím bude dovoleno nabízet každodenní oběť. Přesto budou mezi nimi takoví, kteří díky Boží milosti zůstanou pevní.

Budou pronásledovat církev a způsobí velké rozdělení mezi vůdci v křesťanských církvích, a přesto budou kněží a duchovní, kteří ještě zůstanou, protože odmítnou se podrobit tomuto nátlaku.

21. ledna 2013

Mnohé bylo dosaženo, nejenom vámi, moji drazí, milovaní stoupenci, ale vírou mé církve, která se postavila proti pronásledování, uvalenému na mé tělo na zemi laickými vládami.

27. ledna 2013

Žádný posvěcený služebník mé církve ještě nerozumí Knize Zjevení. Budou informování, ale učiním tak postupně. Dozvíte se to tehdy, až rozhodnu, že je ten správný čas.


 

ÚNOR

2. února 2013

Nyní, kdy mé modlitební skupiny se spojují, má armáda zbytku [církve] se bude rozvíjet a růst. Právě tak jako semena, na počátku zasazená jenom do několika málo srdcí, vyrostla a znásobila se ve více než ve dvou stech zemích, z nichž, moji drazí následovníci, vám mnohé (ani) nejsou známé.

5. února 2013

Mé děti, musíte hledat útěchu navzájem mezi sebou, jak se dáváte dohromady v každém koutu země při vytváření armády zbylé církve mého Syna.

10. února 2013

Tobě, má dcero, bude dán dar Ducha Svatého, abys Mi přinesla duše, po kterých prahnu. Vy, moji následovníci, ponesete těžké břímě, protože Boží Slovo není známé miliónům ve vašich národech. Velmi málo církví uvnitř křesťanského společenství je užíváno způsobem, jakým by být měly. Jsou to prázdné ulity, a nelíbí se Mi slabá víra, která mezi vámi existuje. Musíte se toho hodně učit a hodně získat, až Mě budete následovat – ze své vlastní vůle – na cestě Pravdy.

13. února 2013

Má drahá milovaná dcero,

v tomto čase je nebe plné hněvu, když trnová koruna sestupuje, aby rozdrtila mé tělo, katolickou církev na zemi.

[-] Oni, skupina zla, začali svou kampaň, aby odstranili ze země Pravdu mého učení. Můj svatý vikář byl k onomu činu donucen a důsledkem toho bude velmi trpět. Zednářství proniklo do mé církve na zemi a rozkol, jak bylo předpověděno, brzy způsobí rozdělení a vyvolá neklid mezi mými věrnými služebníky.

Mnozí nemají ani ponětí, v jakém podvodu se ocitají. Nevědí ani, že základy mé církve, katolické církve, byly rozdrceny na prach. Na jejím místě povstane ohavnost a Já zasáhnu a sešlu znamení, abych upozornil každou duši na důležitost modlitby, aby dokázali rozlišit Pravdu od výmyslů.

Není to zhroucení katolické církve, které bude brzy zřejmé, co rozdělí svět. Bude to jejich účast na tvorbě nové světové církve, jediného světového náboženství, které zavede pohanství a modlářství.

Falešný prorok se dobře připravil a jeho čas přichází. Ve spolupráci s Antikristem přivedou svět na kolena. Nebudou však uctívat Boha, ale šelmu.

Naléhavě prosím všechny mé stoupence, mé křesťanské následovníky po celém světě, aby zůstali klidní. Modlete se za mír a dovolte Mi, vašemu Ježíši, vás vést v tomto čase.

Volám k vám, všem mým kardinálům, biskupům a zasvěceným služebníkům, sjednoťte své stádo a zůstaňte věrni mému učení. Věnujte velkou pozornost tomu, co bude po vás vyžadováno, abyste kázali, neboť tam budou změny. Vaše homilie budou vymyšleny, a sepsány pro laický svět a budou bezobsažná.

V záměru, jenž má vypadat jako modernizace katolické církve, bude vám předloženo toto: podpora všezahrnujících společenství – všechna náboženství svinutá do jedné, tak zvané Sjednocené křesťanské církve. Všechny vnější znaky mohou, zpočátku, připadat stejné, ale právě to máte vidět. Postupně nebudete nadále rozpoznávat Mé svaté Písmo, jak vám budou podsouvána nová slova, formulace a nové způsoby podávání svátostí.

Nastane panika mezi skutečně věrnými, konzervativními kněžími, zděšenými z církví přijatých nových podob moderní alternativní církve.

Prostřednictvím zednářské sítě, infiltrované v každém koutě katolické církve, vlád a médií, bude tato ohavnost prezentována jako velká novinka.

Nastává začátek konce. Moje přítomnost bude z nového mešního obřadu nenápadně vykázána.

Veškerá okázalost a obřady budou maskovat prázdný svatostánek, neboť má přítomnost už mým Otcem nebude nadále dovolena.

Musíte zůstat jednotní a jste-li katolíci, pokračujte v každodenní účasti na mši a svatém přijímání. Neboť všichni křesťané musí vědět, že oni také budou lákáni do nového světového náboženství, zosnovaného národy, které jsou spolčeny se zrádci mé katolické církve. Chtějí vytvořit laické humanistické zdání – zdání, jež maskuje zlo, které budou důmyslně prosazovat.

14. února 2013

Má drahá, milovaná dcero,

bitva mezi královstvím mého Otce a říší Satana konečně vstoupila do své poslední fáze.

Jak jenom Zlý oklamal děti mého Otce, včetně těch, kteří se řídí pravdou mého učení. Nic není takové, jak se zdá. Moc zednářství vzrostla a zamořila nejenom politický svět, ale i Boží dům, mé tělo na zemi.

Katolickou církví je opovrhováno víc, než jakoukoliv jinou církví na zemi, která hlásá mé Slovo. To proto, že byla vedena Mnou a držela se mých instrukcí daných lidstvu od chvíle, kdy jsem prohlásil, že můj apoštol Petr měl založit mou církev na zemi.

Moje církev na zemi byla v hledáčku Zlého, který během staletí rozdělil mou církev a bičoval všechny, kteří praktikují mé nejsvětější svátosti.

Ani jednou Zlý neustoupil ve svém plánu pronásledovat mou církev. On, podvodník, vychytralý, lstivý, arogantní, vychloubačný a plný sebeuspokojení, věří, že jeho moc je všemocná. Vždy se zaměřuje na ty, jimž byla svěřena odpovědnost vést Boží děti k věčnému životu.

Moje katolická církev už dost dlouho strašně trpěla rukou Satana. Ani jednou nebyla ponechána, aby v míru plnila svou svatou povinnost ke Mně. Potom aby zajistil, že on, Zlý, mohl způsobit ještě větší škodu, infiltroval mé posvěcené služebníky tím, že poslal své vlastní služebníky, aby se vmísili mezi ně. Tehdy ohavnost zla vstoupila do mé církve.

Když byl hřích spáchán těmi, kteří byli ustanoveni živit duše, byl jsem to Já, Ježíš Kristus, kdo byl obviněn a poslán na lavici obžalovaných.

Největším klamem ze všech bylo, když Zlý lidi přesvědčil, že jsem to byl Já, Ježíš Kristus, hlava církve na zemi, kdo lidstvo zradil. Lidstvo bylo zrozeno s hříchem a lidé budou hřešit až do času mého Druhého příchodu. Když zavrhnete Mě, vašeho Spasitele světa, kvůli hříchům lidí, včetně těch, kteří mají odpovědnost za duše, jež byly svedeny na scestí, bude to váš pád.

Místo Pravdy jste dovolili lžím šelmy, aby zkazila vaše srdce. Nyní jste pod vládou zla v mé církvi a mnozí padnou za kořist lžím, které vám budou předkládány jako pravda.

Pravda mého učení bude brzy prohlášena za bezvýznamnou a lživou. Hněv mého Otce nad tímto zamořením mé církve na zemi bude brzy pocítěn mezi jeho služebníky v mé církvi v Římě. Toto je poslední bitva. Můj vikář padl. Má církev padne, ale brzy se znovu pozvedne.

Váš Ježíš

15. února 2013

Je to falešné myšlení těchto moderních křesťanských obhájců, kteří se při každé příležitosti snaží, aby učení křesťanství změnili a přizpůsobili, což škodí mé církvi. Způsobuje to strašný zmatek.

Vysmívají se Bohu a mé smrti na kříži.

Tak se křesťané navracejí k pohanství a tato změna může být rychlá. Falešní bohové, falešné chrámy, falešná náboženství, všechno má jedno společné. Jejich vyznavači uctívají boha vytvořeného lidskýma rukama. Taková náboženství jsou urážkou Boha a v jediné církvi, v zednářských chrámech, uctívají ne Boha, ale šelmu.

To je cena svobody, daná světu mou smrtí na kříži. Proto svět potřebuje přijmout Pravdu a nesmí padnout za oběť klamu, který byl během času zasazen šelmou mezi vás.

Váš Ježíš

17. února 2013

Má drahá, milovaná dcero,

budete svědky rozkolu v katolické církvi, jak bylo předpověděno, a uvidí jej celý svět. Odchod mého drahého a milovaného svatého vikáře, papeže Benedikta XVI., označuje začátek konce. Více než dva poslední roky jsem se pokoušel skrze tebe, mého vybraného proroka, připravit moji církev na zemi na tuto smutnou událost.

Zednářská elita uchopila kontrolu nad mou církví a oklame katolíky tím nejpodlejším způsobem. Klíče Říma jsou nyní v mých rukou, poté, co Mi je předal můj Otec. Budu řídit všechny mé následovníky, aby Pravda mohla být zachována a mé svaté Slovo zůstalo nedotčeno.

Falešný prorok nyní převezme Římský Stolec a s mým Slovem, takovým, jaké bylo v čase mého pobytu na zemi, bude zacházeno jako s herezí.

Nemylte se, neboť až bude podvod předložen světu, jako kdyby nové vedení reprezentovalo Pravdu, ty, má dcero, stejně jako proroci, kteří přišli před tebou, budete strašně trpět.

Moji následovníci musí zůstat klidní a modlit se za spásu všech mých posvěcených služebníků, kteří budou polapeni touto ohavností. Volám k nim, aby odpověděli následovně:

Řiďte se i nadále mým učením. Nikdy se nezřekněte Božího Slova. Zůstaňte věrní vašim svatým povinnostem a podávejte svaté svátosti tak, jak jsem vám uložil.

Učení katolické církve, jejíž základy byly utvářeny mým apoštolem Petrem, zůstává neomylné. Nyní se to změní, až základy budou otřeseny přicházejícími změnami.

Zkrátka, už více nepoznáte mou církev a budete se cítit velmi nepříjemně, až uvidíte, jak je mé Slovo pozměňováno.

Váš Ježíš

18. února 2013

Má drahá, milovaná dcero,

jak bude v mé církvi přibývat změn, tak se také v jednotě pozvednou hlasy falešných proroků, aby schválily ohavnost v mé církvi. Zatímco tobě, pravému proroku posledního času, odhaluji Pravdu, z níž větší část je již známa – budou šířeny lži, aby zmátly všechny, kteří Mě následují.

Za každou instrukci, kterou dávám světu skrze tebe, bude ústy falešných proroků prohlášen přesný opak. Poskytnou slova útěchy těm mým následovníkům, kteří shledávají Pravdu příliš hroznou, než aby ji mohli snášet. Svými podlými lžemi přivedou Boží děti pod vládu malého rohu,(*) jenž bude sedět v okázalé nádheře na Stolci svatého Petra.

Když jsem ti pověděl o velkém rozkolu v mé církvi, neřekl jsem ti, jak se to stane. Tak Mě poslyš: Stejně tak, jako kněží během času mého pobytu na zemi odmítli mé svaté Slovo, tak také kněží, právě před mým Druhým příchodem, odmítnou Mě. Nejenom že odmítnou mé Slovo, dávané tobě, má dcero, ale přijmou změny, které jim budou vnuceny. Jejich svaté dary se stanou bezmocné, jakmile přijmou rouhání a nová pravidla, jež jim budou předloženy.

Moji věrní následovníci budou také rozděleni ve své věrnosti k mé církvi na zemi. Vše, co musíte udělat, je, řídit se mým učením, daným vám v Knize mého Otce. Není třeba, abyste někam utíkali, protože Já jsem přítomen mezi vámi.

Vy znáte Pravdu. Jako křesťany vás živila. A tak když uvidíte, že Boží Přikázání a mé učení jsou přepisovány, tak se musíte odvrátit. Nedovolte lžím, aby vás zastrašily, spíše se strachujte o ty, kteří přijímají tyto nové zlé činy a zákony údajně pocházející ode Mne a o ty, jimž se nedaří porozumět Pravdě.

Váš Ježíš

19. února 2013

Má drahá, milovaná dcero,

prosím, informuj mé stoupence, že mé vladařství je blízko.

Přestože trnová koruna sestoupila na mého vikáře, jehož jsem jmenoval Já, Ježíš Kristus, aby vládnul nad mou katolickou církví, nesmíte se trápit, že byl brutálně vypuzen – nyní konečně přicházím Já, abych vám přinesl mír.

Příští rok bude velmi krutý a velmi smutný pro vás, mé milované stoupence a pro mého posledního pravého papeže. Bylo proti němu záměrně a zlomyslně zosnováno spiknutí a zacházeno s ním stejně jako se Mnou, Ježíšem Kristem - byl bit a bičován. Nyní se ho pokusí zabít, právě tak, jako zabili Mě. Řeknou, že je vinen zločinem, přestože je úplně nevinen.

Já, váš milovaný Spasitel vás všechny zachráním od zloby, kterou budou mnozí vnímat, že přichází ode Mne, na můj příkaz.

Mé církvi dávám pokyny jako dříve, ale jenom mocí Ducha Svatého. O klíčích od Říma rozhoduje můj milovaný Otec. Já, Ježíš Kristus, jsem připraven znovu sestoupit za mého Druhého příchodu a přeji si, aby bylo známo, že vy, moji stoupenci, budete trpět stejně tak, jako moji vlastní učedníci během času mého pobytu na zemi. Vy, moji milovaní, jste se Mnou, zamčeni v mém Nejsvětějším Srdci, abyste mohli být v zármutku sjednoceni se Mnou. Prolévám slzy pro mého nevinného, milovaného posledního papeže na zemi, Benedikta XVI., vybraného Mnou, aby vedl moji církev během posledních dnů.

Bude třeba obrovské odvahy pro ty ochotné oběti, které budou stále hlásat mé svaté Slovo, protože budou plni strašných pochybností. Ve svých srdcích vědí, že jsem to Já, kdo k nim mluví, a přesto se jich zmocní pochybnosti, jež vyvolají ti, kteří odmítají přijmout má poselství lidstvu a jsou Mi také oddáni.

Nyní vám odkazuji tuto mimořádnou, krátkou modlitbu modlitební kampaně (101). Je to zázračná modlitba, umožňující všem, kteří se ji modlí, aby pocítili ve svých duších moji přítomnost. Pomůže vám také uvidět Pravdu, kterou jsem vám slíbil, a která vám bude vždy dávána během časů konce.

Zázračná modlitba k pocítění přítomnosti Ježíše

Ó, drahý všemohoucí Otče, Stvořiteli všeho co je a bude, pomáhej nám všem, kteří mohou rozpoznat přítomnost tvého milovaného Syna v dnešní církvi, stát se velmi silnými.

Pomáhej mi překonat můj strach, moji samotu a odmítání, které snáším od mých milovaných, když následuji tvého Syna, Ježíše Krista, mého Spasitele.

Prosím, ochraňuj mé milované, aby neupadli do pasti tím, že uvěří lžím, které připravil Satan, aby zničil, rozdělil a způsobil spoušť mezi všemi Božími dětmi.

Prosím, pomáhej všem, kteří následují ohavnost ve tvé církvi, aby byli zachráněni od věčných plamenů pekla. Amen.

Moji milovaní následovníci, teď už Mě znáte. To, co nyní uvidíte ve skořápce, která byla kdysi mou církví na zemi, vám přivodí nevolnost. Budete plakat a plakat, dokud už nebudete nic cítit. A pak, když Mě zavoláte a řeknete:

"Ježíši, zachraň mě od lží Satana, abych mohl rozpoznat Pravdu zbytku tvé církve" a Já vás uklidním takto: Naplním vás Duchem Svatým. Naplním vás slzami zármutku a pak tyto slzy nahradím mou silou. Pak už si nebudete dělat žádné starosti, neboť převezmu vedení a povedu vás na každém kroku cesty.

Budete povzbuzováni, až si z vás budou tropit posměch. Budete plni mého Duchu Lásky, až se vám budou smát, že věříte mému svatému učení. Pak vás opustí veškerý strach, jenž bude nahrazen tak mocným pocitem mé Lásky k vám, že teprve potom pocítíte naprostou úlevu a pokoj.

Váš Ježíš

25. února 2013

Má drahá, milovaná dcero,

nadcházející časy vyburcují svět z jeho dřímoty, a nebude záležet na tom, jaké náboženství, pokud vůbec, lidé vyznávají, neboť hlas malého rohu připoutá pozornost celého světa. Sedící na Petrově Stolci, tento podvodník bude hlasitě a hrdě oznamovat své řešení, jak sjednotit všechny církve do jediné. Oslavován jako moderní novátor, bude laickým světem odměněn potleskem, protože bude přehlížet hřích.

Zavede nové zákony, které budou nejenom protiřečit učení katolické církve, ale které půjdou proti všem křesťanským zákonům. Kněží, kteří se staví proti těmto poselstvím, budou nuceni je znovu zvážit, až hrozná pravda bude odhalena. Pravda mého Slova, dávaná tobě, má dcero, jim začne konečně pomalu svítat. Jak budou plakat v zármutku, až si uvědomí, že jsem to Já, Ježíš Kristus, jenž s požehnáním mého Otce, vám odhaluje v každém detailu proroctví posledního času.

Potom budou hltat každé slovo z mých svatých úst, až odhalím příchod více událostí, abych připravil lidstvo. Je podstatné, že lidé naslouchají a odpovídají na mé volání, takže mohu zachránit každého ze sevření šelmy.

Falešný prorok, i když bude zaměstnán svými vznosnými ambicemi, aby udělal dojem na katolíky ve světě, bude na chvíli odsunut stranou, protože Antikrist, jak bylo předpověděno, vystoupí na jeviště světa. Až uslyšíte, že média podávají zprávy o novém, slibném, zkušeném vyjednávači o míru, budete vědět, kdo to je. Bude velmi blízkým spojencem falešného proroka a nemějte iluze o tom, kým je – synem Satana.

Nezapomeňte, že bez ohledu na to, jak hrozivé to může být, že Já, Ježíš Kristus jsem Král. Žádný člověk, žádný nepřítel nemá větší moc, než Bůh. Ale bitva o duše musí být vybojována, jak bylo předpověděno. Šířením mého Slova, mých poselství a mých modliteb Mi pomůžete zachránit duše, které potřebuji, aby můj Nový ráj mohl být naplněn všemi Božími dětmi.

Vždy Mi důvěřujte, vašemu Ježíši, protože vás povedu a budu ochraňovat během této ohavnosti na zemi. Slibuji, že tato doba bude krátká.

Váš Ježíš

27. února 2013

Nesmíte nikdy opustit na mém učení založenou církev, kterou jsem dal světu, a oběť mé smrti na kříži, darované vám s nejsvětějšími dary. Vy, moji milovaní následovníci, jste má církev. Moji milovaní kněží a duchovenstvo, požehnaní darem Ducha Svatého, Mě nikdy neopustí. Neopustí ani vás. A tak má církev přežije, protože nemůže nikdy zahynout. Církev je mé tělo na zemi,a proto nikdy nemůže být zničeno. I když bude drceno, trýzněno a odhozeno, a pak ponecháno v pustině, aby zemřelo. Přes všechny pokusy mých nepřátel zničit každičký zbytek života, má církev znovu vstane. Pamatujte tedy, že nikdy nezahyne, přestože to tak může vypadat. Má církev na zemi se zmenší počtem a stane se, bez vlastní viny, mojí armádou zbytku.

Můj pravý vikář, ten odvržený, bude bojovat o vedení Božích dětí, jak nejlépe dokáže.

Budu to Já, Ježíš Kristus, kdo vás povede, pozvedne a vyvede od zla, které vám bude vnuceno; zla, které dojde k náhlému a strašnému konci, pro všechny, kteří jsou na straně Antikrista a jeho otroků.

Váš Ježíš

28. února 2013

Má drahá, milovaná dcero, seslal jsem mého Ducha Svatého, aby v tomto čase pokryl všechny Boží děti v úsilí rozptýlit temnotu zla ve světě. Musíte se vytrvale modlit za všechny mé posvěcené služebníky, kteří se v tomto čase nalézají ve stavu strašného zmatku. Budou tak plní žalu v příštích několika týdnech kvůli konci vlády mého svatého vikáře, že nebudou vědět kam se obrátit.

[Proto] prosím mé zasvěcené služebníky, aby volali ke Mně, jejich Ježíši, neboť je mohu pokrýt svou vzácnou krví. Dám jim milosti potřebné k rozpoznání Pravdy mého učení. [Teprve] potom poznají podvod, který je jim předkládán.

Nikdy nesmí o Mně pochybovat. Musí vložit veškerou svou důvěru ve Mě. Nikdy se nesmí vzdát mého jména a musí být neustále bdělí. Řekni jim, že je vroucně miluji a že jim budou dány mimořádné dary z nebe. Tyto dary jim přinesou pokoj, naději a odvahu v bouřlivých časech, které leží před mou svatou církví na zemi.

Váš Ježíš

 

BŘEZEN

3. brezna 2013

Těm, kteří tě obviňují z bludařství, říkám toto: Já, Ježíš Kristus, bych nikdy nelhal, neboť Já jsem Pravda. Nemohl bych vás oklamat, protože to není možné. Vzpomeňte si, že je to moje tělo, které je církví. Na mou církev na zemi se útočí a to znamená, jak bylo předpověděno, že mé tělo bude znovu křižováno. Tím míním, že mé tělo už nebude dále přítomno [ve svatostánku] v té minutě, kdy nejsvětější eucharistie bude zrušena vysokými služebníky ve Svatém Stolci v Římě. To se stane skutečností a vy se musíte od toho odvrátit.

8. března 2013

[-] On, který se odváží usednout v mém chrámu a který byl poslán Zlým, nemůže mluvit pravdu, protože nepřichází ode Mne. Byl poslán, aby rozložil mou církev a roztrhal ji na malé kousky před tím, než ji vyplivne ze svých hanebných úst.

[-] Mé tělo je mou církví. Má církev je ještě naživu, ale jenom ti, kteří mluví Pravdu a drží se pevně mého svatého Božího Slova, mohou být částí mé církve na zemi. Nyní, kdy se ukáže poslední urážka vůči Mně, Ježíši Kristu, prostřednictvím Petrova Stolce, konečně pochopíte Pravdu.

[-] Falešný prorok – který se vydává za vůdce mé církve – je již připraven nosit roucha, která nebyla zhotovena pro něho.

Znesvětí mou nejsvětější eucharistii a rozdělí mou církev ve dví a pak znovu ve dví.

Bude se snažit zbavit úřadu věrné služebníky mého milovaného svatého vikáře, papeže Benedikta XVI., jmenovaného Mnou.

[-] Vy, moji ubozí posvěcení služebníci, kteří nyní poznáváte můj hlas, prosím slyšte Mě, když se [pokouším] vás dosáhnout, abych vám přinesl útěchu. Nikdy bych vás nežádal, abyste odmítli moji církev na zemi, neboť jsem to byl Já, váš milovaný Spasitel, kdo ji vytvořil. Nabídl jsem své tělo jako živoucí oběť, abych vás zachránil. Byla vám dána odpovědnost svědčit v mém jménu, abyste zachránili duše těch, které poučujete a vedete.

[-] Tato doba vám způsobí hlubokou bolest, a hluboký žal, který zakusíte, až uvidíte, jak má církev bude znesvěcena, vás zanechá v pláči. Ale musíte rozpoznat lži, které vám budou nyní předloženy jako to, čím jsou – jako potupa mé smrti na kříži.

[-] Toto zničení může mít za následek zhroucení struktury mé církve. Změny a úpravy budov spolu s novým chrámem postaveným pro novou světovou církev budou provedeny a umístěny v Římě.

Buďte si jisti, že stejně tak jako můj chrám bude znesvěcen, že Já, Ježíš Kristus, Spasitel všeho lidstva, budu zavržen a hozen do stoky.

Váš Ježíš

14. brezna 2013

Vzpomeňte si, že ti, kteří pyšně ukazují znaky pokory, jsou vinni pýchou. Pýcha je hřích.

Ti, kteří říkají, že má církev musí obnovit svou tvář, aktualizovat své učení a kteří říkají, že tím, že ji zmodernizují, bude přijímána více lidmi, nechť vědí toto:

Ti z vás, kteří říkáte, že se řídíte mým učením, ale chcete změnit zákony, aby tolerovaly činy, které jsou hříšné v mých očích, odejděte teď z mé církve. Nejste moji. Obrátili jste se ke Mně zády a nejste hodni vstoupit do mého domu. Přesto se toto stane. Vy a všichni, kteří požadujete změny, které jsou přijímány laickým světem, budete spokojeni, neboť falešný prorok vás přivábí do své přízně a vy mu budete tleskat každou chvíli jeho krátkého panování. Ale nebudu to Já, Ježíš Kristus, koho budete následovat. Budete následovat falešné učení, které není od Boha.

[-] Mé tělo, má církev může být bičována a znesvěcena, ale můj Duch nemůže být nikdy dotčen, neboť nemůže nikdy zaniknout.

[-] Má církev, kde mé učení a svátosti zůstanou nedotčeny, bude žít a nikdy nemůže zahynout. Nepotřebuje budovy a stavby, aby přežila, neboť jsem to Já, Ježíš Kristus, jehož tělo je církev. Vy, moji věrní, milovaní kněží, posvěcení služebníci a následovníci, jste částí Mne. Jste sjednoceni s mým tělem, abyste vytvořili mou církev na zemi. A tak se musíte učit být silní, odvážní a věrní mému svatému Slovu, bez ohledu na důvody, které jsou vám předloženy, aby dokázaly opak.

15. brezna 2013

Musím na vás naléhat, drahé děti, abyste zůstali silné a věrné svatému Božímu Slovu kvůli mému Synu. On, můj milovaný Syn, věší svou hlavu v agonii, když pozoruje hrůzu, jak se před ním jeho církev rozpadá.

Prosím, modlete se za naději a modlete se můj svatý růženec za všechny, kteří vládnou v Římě. Musíte se modlit za ty, kteří řídí katolickou církev. Zahrňte, prosím, [do modliteb] i muže, sedícího na Petrově Stolci, protože vaše modlitby velmi potřebuje.

Modlete se, aby přijal Pravdu smrti mého Syna na kříži a otevřel tak své srdce prosbám mého Syna o milosrdenství pro všechny Boží děti.

17. brezna 2013

Nebudete to vy, moji vzácní služebníci, kdo opustí mou církev na zemi. Nebude to vaším přičiněním, že zákony v mé církvi budou změněny tak, aby přijaly nová učení.

Zůstanete věrní službám mé církve a budete vykonávat vaše povinnosti až do strašného dne. Bude to den, kdy má svatá mše bude změněna k nepoznání. Budou to nepřátelé Boha, kteří pronikli do mé církve, kdo vás ode Mne odstrčili.

18. brezna 2013

Modlete se, modlete se, modlete se, aby jejich vláda byla krátká a aby Pravda zvítězila, a tak církev mého Syna mohla zůstat nedotčena.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

20. brezna 2013

Potom co mé tělo – má církev – po tolik let snášela bičování kvůli duchu zla, je nyní na vedení uvnitř mé církve uloženo korunování trním.

27. brezna 2013

Mé tělo bylo ukřižováno, ale má smrt vám přinesla život. V tomto čase vedoucímu k mému Druhému příchodu, mé tělo bude snášet stejné ukřižování – jenom tentokrát to bude má církev, mé mystické tělo, které bude trpět. Musíte vědět, že bych nikdy nedovolil, aby ukřižování mé církve zničilo víru Božích dětí. A tak nyní volám ke každé osobě jakéhokoli vyznání, každé barvy a každé rasy, aby Mi naslouchala:

29. brezna 2013

Má drahá, milovaná dcero,

dnes bude má církev na zemi ukřižována.

Dnešní den označí začátek změn, které budou rychlé a které přivodí změnu tváře katolické církve ve světě.

[-] Když jste nyní svědky ukřižování mé církve na zemi, volám vás, abyste hlásali Boží Pravdu. Budu vás stále volat, abych vás ochránil. Postarám se, aby má církev, ta, která se drží mého učení, mých svátostí a Božího Slova, stále žila skrze zbytek, který Mě nikdy neopustí.

[-] Historie se nyní bude opakovat, ale Pravda nebude popřena. Ti, kteří Mě zapřou, se časem ke Mně obrátí. Ti, kteří vědí, že proroctví předpověděla, že moje církev bude konečným cílem v odstranění všech stop Mne, Ježíše Krista ze světa – vědí také, že [tato proroctví] se nyní uskutečňují. Budou Mě následovat v mé armádě zbytku, která zůstane věrná mému učení až do konce času.

Nikdo nemůže zastavit šíření pravého Božího Slova. Nikdo. Vláda v domě Petra bude krátká a můj milovaný papež Benedikt brzy povede Boží děti z místa svého exilu. Petr, můj apoštol, zakladatel mé církve na zemi, ho povede v těchto posledních těžkých dnech, kdy má církev bojuje o svůj život.

Váš Ježíš

29. brezna 2013

Má drahá, milovaná dcero,

když Jidáš Iškariotský Mě zradil, držel mou hlavu a políbil Mě na tvář. Když ti, kteří vedou mou církev, říkají, že Mě milují a pak Mě zrazují, jasně vidíš jejich polibek zrady.

Nepadnou k mým nohám. Nebudou to moje nohy, které políbí, ale nohy mých služebníků, mých následovníků, mých hříšníků.


 

DUBEN

1. dubna 2013

Všechny křesťanské církve budou duchovně potlačeny. Některé budou zničeny. Katolická církev bude trpět ze všech ostatních nejvíce, jak bude nyní nakažena zlem uvnitř svého středu.

Tato choroba bude zhoubná, ale církev založená mým Synem přežije toto zlo, i když velká část z ní se bude nacházet mimo Řím, protože Petrův Stolec byl znesvěcen.

2. dubna 213

Má drahá, milovaná dcero,

tlaky, jimž jsou vystaveni moji následovníci, aby odmítli tato svatá poselství, se zvýší. Mnoho mých v omyl uvedených následovníků se bude zdráhat přijmout, že tato poselství přicházejí ode Mne. I když mají dobré úmysly, vynaloží mimořádné úsilí, aby odvrátili lidi ode Mne ve víře, že chrání mou církev.

Já jsem církev, a dokud moji posvěcení služebníci ochraňují má učení, moji nauku, mé svátosti a moji nejsvětější eucharistii, jsme jedno tělo. Ti, kteří mění tyto zákony, včetně vůdců uvnitř mé církve, nejsou částí mé církve. Tyto změny ještě nebyly představeny a až budou [předloženy], bude hodně tísně.