Jdi na obsah Jdi na menu
 


MODLITEBNÍ KAMPAŇ

 

BITVA PRO ZÁCHRANU DUŠÍ

JAK VÉST MODLITEBNÍ KAMPAŇ

ZAKLÁDÁNÍ A UDŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN

PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE (KAMPANĚ)

Modlitební skupiny "Ježíš lidstvu" musí být zakládány všude.

Marie dostane ode Mne pokyny, jak [tyto skupiny] mají být řízeny a jakou formu si jim přeji dát. Požehnám každé modlitební skupině, když přistoupí na mé vedení. Potřebuji do nich zahrnout členy duchovenstva a měly by být používány modlitební knihy. Připravte se na tuto celosvětovou misi, nepodobné žádné jiné. Je to poslední mise k záchraně duší a každá etapa na této cestě je řízena Mnou, Ježíšem Kristem. Proto vás prosím, abyste vložili veškerou svou důvěru ve Mne. Radujte se, neboť jste požehnaní, že v tom nejdůležitějším čase v dějinách světa je vám svěřena tato úloha. Za to ode Mne obdržíte mnohé dary, protože potřebuji vaši pomoc k záchraně duší

 

Zkusme lidi světa dělit na dva tábory. Na ty, kteří se nechají inspirovat dobrem a na ty, kteří jsou inspirování zlem. Dobro má zastupovat Bůh a zlo jeho odpůrce, satan.

Bůh je silnější, a satan svou nižší roli chce kompenzovat různými prostředky. Z nejzávažnějších můžeme vzpomenout vyspělost technickou.

Lidstvo dospělo, dalo by se říci, na vrchol svého technického pokroku. Čím je limitován vrchol technického pokroku? Možností ho zneužít pro vlastní pád, záhubu, likvidaci. V čem spočívá tato možnost? V tom, aby k tomuto aktu totální likvidace planety země stačila hrstka lidí. Co je to hrstka lidí? Možná méně než tisíc, možná méně než dvacet.

Jak pěkně se zúžil počet skupiny, kterou potřebuje satan k tomu, aby se mstil Bohu na jeho dětech. Proto můžeme mluvit o jednom z jasných znamení konce časů.

Dát těm několika lidem moc, příležitost, možnost ovládat zhoubnou energii (atomové a jiné zbraně, různé prostředky zkázy v současné době vydobyté) se záměrem likvidace kontinentů, není úplně jednoduché.

Pro tvora vybaveného mocí, jakou má satan, zase až tak nemožné není. Tento odpůrce, sice si podává kdekoho, ale jeho zájem se více soustřeďuje na místa, kde se řídí davy, národy.

Sledujeme-li události ve světě, vidíme, že stále více vlád trpí mravním úpadkem. Vládne v nich korupce, lež, zášť, nenávist, hrabivost, nenasytnost, pocit nadřazenosti, znevažování druhých, zotročování davů, sklon k likvidaci svých občanů. Tyto vlastnosti lidem ve vysokých sférách společností nevnuká Bůh. Pak zbývá jen jeho odpůrce.

Kam tato negativa mířit, aby byla co nejúčinnější? Do zákonodárství. Ovšem dá rozum, že špatné zákony na sebe žádný občan si nepřeje. Aby nebyly překážky - snadná pomoc, na to se hodí lež. Tomu jsou schopni podlehnout snad ve všech společnostech, snad ve všech státech.

A tak zlo se podstrkuje jako dobro a dobro jako zlo. Jeden by nevěřil ale funguje. Tato manipulace s lidmi této planety právě se dostává do svých největších obrátek a vypadá to tak, že by mohla být pro elitu, která chce lidstvo likvidovat úspěšná.

Mnozí, když to vidí, nevěří svým uším a očím! Ptají se, kde je ten aparát, který se má proti nim rozhýbat? Jiní se ptají, kde je Bůh?

Ten aparát se tiše neutralizoval pomocí zmíněných zkázonosných zákonů. A Bůh? Vždyť většina lidstva ani nevěří, že Bůh existuje. To ovšem neznamená, že Bůh neexistuje.

Bůh se činí stále víc, ovšem brání mu v tom nevíra, bezbožný život jeho dětí. Zpohanštělé lidstvo.

Dospělo lidstvo k tomu, že zbraně k jeho likvidaci jsou odevzdány do nepatřičných rukou, a tým na likvidaci velké části populace světa se dává do stále sevřenějšího šiku. Vytvořil si své jasné plány záhuby a čeká na naplánovaný čas, až všechno bude moci použít, aniž by bylo ohroženo jeho bezpečí.

Jeden by řekl, špatně se to čte, druhý na to by odpověděl, kdo to nevidí, je slepý.

Zaslepené lidstvo na pokraji své zkázy. Nejdříve zotročování, pak likvidace. Obyčejnými prostředky již nelze pomoci. Lidstvo svou vinou se dostává do stále sevřenější pasti satana. Co tedy? Zbývá zázrak. Či série zázraků? To ví Bůh. Bohu dělá největší problém ten největší dar, který dal každému člověku – a to je svobodná vůle. Kdyby se každý z nás rozhodoval tak, jak žádá od nás Bůh, planeta země by kypěla štěstím a radostí ve všech svých koutech.

Jak to vyřešit? K tomu již dávno Bůh předurčil lék, který lidstvo zná tisíce let a nyní nabývá na aktuálnosti – jmenuje se velké varování. Doporučuji každému, aby se zajímal o to, co to vlastně je, protože je to pro každého životně důležitý moment, který má nastat.

Co do té doby? Že bychom se měli dívat bezbranně na události, které nás stále více budou svírat, sužovat?

Nejmocnější zbraň, kterou lidstvo pro svou ochranu dostalo od Boha již od úplného počátku, je modlitba. Síla bohulibé modlitby zmenšuje sílu satana, ochrání člověka před mnohými nástrahami zlého. Člověk je Bohem zván do boje modlitebního proti ďábelské zlobě. Modlitba může zmírnit mnohá utrpení, která by mohla sužovat národy.

Další informace obsahují přiložené PDF dokumenty.

 

 – Zakládání modlitebních skupin.

https://drive.google.com/open?id=1CGhyCnwaUnYMdQxE420wXls4ab6ruGFZ

 

– Asi 100 modliteb modlitebního boje.

https://drive.google.com/open?id=1DfXQQALFIC8uq7RkjoP5edtd4n4Qmb5W

 

– Denní modlitba církve. Základní modlitby.

https://drive.google.com/open?id=1qYeeU3TWMDN3A3qeGfqxuu_kZ_PAGY0x

 

 

 

Tříděné modlitby modlitební kampaně

1 církev – 38; 53; 82

2 dar Bohu dávat - 9; 34; 42; 59; 75

3 děkovné – 15;21

4 druhý příchod – 39; 40; 90

5 duchovenstvo - 22; 49; 56; 57; 66; 70

6 duše - 1; 13; 17; 35; 39; 41; 43; 65; 79; 80; 88;

7 hříchy – 8; 12; 24

8 hříšníky – 62; 5; 89; 7

9 k Bohu – 5; 30

10 mladé lidi – 19; 73

11 odlitba – 26; 95; 96; 97; 76

12 obrácení – 58; 60

13 ochrana před zlým – 78; 85; 87; 1.lit;

14 rodiny – 4; 64; 67

15 státy- 32; 77; 99; 85;

16 válka – trest – 14;27; 54; 83; 4.lit;

17 Velké varování – 55; 60; 16

18 víra – 2 9; 44; 91

19 vizionáře – 11; 25

20 vůdce a vládce - 2; 31; 42; 61; 84; 98

21 vztah k Bohu – 36; 50; 52; 69

22 za dar – posilnění, ochrana - 3; 71; 72; 74; 81; 51; 2.lit

23 za sebe - pro sebe - 46; 47; 50; 68; 92; 93; 63; 86; 48; 45; 94;

24 zastavení antikrista – 6; 20; 18

25 různé – 6; 20; 10; 23; 28; 37; 100; 101; 3.lit;

26 pečeť – 33

 

 

688 – 25. leden 2013

Mocí mých modlitebních skupin modlitební kampaně zmírním mnoho z předpověděného utrpení

Má drahá, milovaná dcero,

chci dát pokyny mým skupinám modlitební kampaně, aby byly ostražité, když jsou zakládány ve svých národech. [Jejich členové] musí mít na blízku svěcenou vodu, nosit můj kříž a modlit se zvláštní modlitbu modlitební kampaně za požehnání a ochranu své modlitební skupiny.

Modlitba modlitební kampaně (96) za požehnání a ochranu naší modlitební skupiny:

Ó, můj nejdražší Ježíši, prosím, požehnej nám a ochraňuj nás, tvoji skupinu modlitební kampaně, abychom se stali imunní ke zlým útokům ďábla a všem zlým duchům, kteří nás mohou mučit při této svaté misi za záchranu duší.

Ať zůstaneme věrní a silní a vytrváme chválit tvé svaté jméno před světem a nikdy se nevzdáme našeho úsilí šířit Pravdu tvého svatého Slova.

Amen.

Prosím, modlete se tuto modlitbu před a po každém modlitebním setkání.

Musím vám dát také poučení, moji milovaní stoupenci, abych zajistil, že modlitba bude tvořit základ každého modlitebního setkání. Nepřeji si, abyste rozjímali o tom, co je negativní, nebo vytvářeli strach mezi vámi, protože vše, co přináším, je láska a pokoj.

Má poselství jsou plná naděje a Já mocí mých skupin modlitební kampaně zmírním mnoho předpověděného utrpení. Účelem této mise je zachraňovat duše. Nikdy to nebylo nic jiného. Má poselství jsou vám dávána, aby vás osvítila, varovala vás před nebezpečím dotýkající se vaší víry a připravila vás pro můj Nový ráj.

Jděte nyní v pokoji. Pokryji každou skupinu modlitební kampaně hojností mých milostí, včetně daru rozlišení.

Váš Ježíš

 

     2. únor 2013

 

Znamení, která seslu, okamzite poznáte

Má drahá, milovaná dcero,

miluji tě a v této svaté práci jsem každou vteřinu s tebou. Jsem přítomen a vedu tě při každém úkolu, který na sebe bereš, abych zajistil, že mé Slovo dosáhne k úplně každému Božímu dítěti.

Nikdy nedovol překážkám nebo nezdarům tě zastavit a zdržet to, co je nyní naléhavou misí k záchraně lidstva.

Až se moji následovníci shromáždí v modlitebních skupinách, také pocítí moji Boží přítomnost a Já se jim nechám poznat různými způsoby. Znamení, která sešlu, okamžitě poznají.

Vyliji moji lásku, mé uzdravení, mé milosti a má požehnání. To je věk, kdy pro dobro všech nic není nemožné, je-li to v souladu s Boží vůlí.

Nyní, kdy mé modlitební skupiny se spojují, má armáda zbytku [církve] se bude rozvíjet a růst. Právě tak jako semena, na počátku zasazená jenom do několika málo srdcí, vyrostla a znásobila se ve více než ve dvou stech zemích, z nichž, moji drazí následovníci, vám mnohé (ani) nejsou známé.

Pokračujte v budování základů, krok za krokem. Každá využitá příležitost je důležitá, protože nakonec vytvoří schody vedoucí do nebe.

Váš Ježíš

 

 

Modlitba modlitební kampaně (97) za sjednocení modlitebních skupin

 

Ó, milovaná Matko Spásy, snažně tě prosím, sjednoť skrze tvé přímluvy celou Boží armádu zbytku církve po celém světě.

Pokryj všechny skupiny modlitební kampaně milostmi spásy, vylévané na nás milosrdenstvím tvého Syna, Ježíše Krista.

Pošli tvé anděly, aby pokryli každého z nás, a zejména kněze, kteří vedou modlitební skupiny modlitební kampaně.

 

Pomoz nám vyhnout se rozptýlením, které způsobují nejednotu mezi námi, a ochraňuj nás tvým darem výzbroje, abychom se stali odolní k útokům, které budeme muset snášet, kvůli naší lásce k Ježíši Kristu, v této svaté misi k záchraně duší. Amen.