Jdi na obsah Jdi na menu
 


apokalypsa - slovník dle poselství MKH

 

 
 
APOKALYPSA – SLOVNÍK POSLEDNÍCH ČASŮ DLE POSELSTVÍ MKH
 
Úvodem
 
Výhledově možná by se dalo mluvit i o slovnících, protože tato sestava je pouze dle poseltví posledních šesti let skrze otce Gobbiho a vytištěného v Modré knize Mariánského Kněžského hnutí. Neméně zajímavá a užitečná by mohla být práce podobná dle poselství MDM která nám v současné době zprostředkovává Marie Divine Mercy.
Při příležitosti výročí prvního fatimského zjevení jsme dostali 13. 5. 1994 „Apokalyptické poselství” od Panny Marie. (klikni na 5!94 v liště odkazů)
Mým hrubým odhadem je ve slovníku asi 1030 hesel.
K lištám odkazů bych rád sdělil, že:
Na začátku všech pěti úseků slovníkových jsou dlouhé lišty uprostřed.
Na jiných částech slovníku jsou krátké lišty vpravo umístěné.
U poselství jsou dlouhé lišty na začátku každého roku na levé straně.
Na jiných částech mezi poselstvími asi v pololetí jsou krátké lišty vlevo umístěné.
Doufám, že si na to oko zvykne a tak dostane pomoc pro rychlejší orientaci.
 
zde je odkaz na pdf dokument
 
 
Je třeba poznamenat, že v poselstvích MKH i MDM jsou zmínky o papeži. Pak hlubším pozorováním zjistíme, že v MKH je zmínka o posledních dvou papežích trpících v době apokalypsy. V MKH je jasná zmínka o Janu Pavlu II., dále je tam jakýsi odkaz na mnohem větší odpor vůči papeži, než prožíval J.P.II. Pak můžeme jasně vnímat současnost, kde lze vyhmatat, že největší a poslední satanské útoky dopadají na papeže Benedikta XVI.
Člověk, který sedí v papežském křesle (pozn.: dostal se tam člověk, občanským jménem Bergoglio) je podle poselství nebes MDM označován za biblického proti-papeže či častěji za Falešného proroka. Mimo jiné vidíme, že Bergoglio netrpí, nýbrž naopak, těší se velké popularitě po světě, vyvyšují ho početné davy. Bůh se na něho dívá jako na toho, který rozsápá Církev Kristovu, zasazuje jí velké rány, a v budoucnu bude spolupracovat s Antikristem, který se bude snažit úplně zničit Kristovu církev, což je nemožné asi tak, jak je nemožné zničit samotného Boha.
Tím je jasně vysvětleno, že poslední konkláve co zvolilo Bergoglia, je čistě lidské dílo bez požehnání Boha, bez spolupráce Ducha svatého. Je také jasně řečeno, že Benedikt XVI. zůstává v očích nebes platným a jediným papežem až do své smrti.
To jsem považoval za nutné poznamenat proto, že v křesťanském tisku a v mnoha jiných místech se bere Bergoglio za nadějného bohulibého papeže, který je Bohem k tomu vyvolený a hrubě se zapomíná na to, že Benedikt XVI. odvedl velké bohulibé dílo a že ještě žije a cítí s Kristovou církví, a hlavně, že ještě má co říci. Věřme, že chce a bude k nám časem intenzivněji mluvit.
Nicméně sled současných událostí v církvi je hodnocen hierarchií církve i věřícími různě, mnohdy protikladně. Mluví se o tom, že již probíhá rozdělení církve na podvedené satanem
a na věrné Kristu a jeho nauce.
Poselství nebes MKH i MDM se snaží pomoci světu, jak nahlížet na celé toto apokalyptické období.
Můj osobní názor je, že tato dvě poselství velice souzní, navazují na sebe, mluví v nich tentýž Bůh, tatáž Panna Marie. Doporučuji jejich důkladný studium.
 
Jen pro názornost uvedu dva momenty:
1. moment /

 

Podívejme se, jak slovník pomáhá orientovat se, nahmátnout souvislosti, hledat pravdu.

 

 

 

Například v souvislosti s Velkým varováním:

 

 

 

uvidí sebe samy v Božím světle 26. 5. 1996 (5!96) MKH

 

 

 

uvidí svůj vlastní život a své skutky v Božím světle 2. 10. 1992 MKH

 

 

 

soud v malém a každý uvidí sám sebe 22. 5. 1994 MKH

 

uvidíte sebe samy v zrcadle pravdy 4. 6. 1995 MKH
 
 

 

A co kdybychom tomu říkali „Druhé letnice“? Širý svět by tomu totiž nerozuměl tak jak informovaní křesťané a je vnímavější na výraz jako Velké varování. Což v konečném důsledku může být shodné. Kvůli dobrému průběhu této mimořádné a nesmírně důležité události v blízkém budoucnu a ojedinělé v dějinách lidstva, je potřeba aby každý člověk na zeměkouli v dané chvíli zaujal správný osobní postoj. K tomu jsme nyní prostřednictvím těchto poselství vedeni, vyučováni, formováni.

 

 

 

Druhé Letnice sestoupí do srdcí 26. 5. 1996 (5!96)

 

Druhé Letnice spálí ohněm své božské lásky hříchy 26. 5. 1996
 
 
 
 

 

A nyní namátkový výběr z MDM:

 

 
 

 

10. srpna 2013

 

 

 

Ostatní, kteří jste prodali své duše šelmě, vězte toto: Nemusíte věřit v peklo, ale Já vám odhalím, jaké utrpení vám přinese. Den, ve kterém vám ukážu úrovně muk v pekle, vás vyděsí a mnozí z vás budou křičet o mé milosrdenství. A Já vás zachráním, budete-li prosit, abych vám odpustil. Udělám to během dne Velkého Varování. Vy, kteří uvidíte palčivé ohně pekla a neobrátíte se ke Mně – nepřežijete Varování a chvíle, kdy Mě odmítnete, bude vaše poslední.

 

 
 

 

6. září 2013

 

 

 

Během Varování všichni uvidí důkaz, že mají duši a mnozí budou obráceni.

 

 
 

 

17. června 2012

 

 

 

Ti z vás, kteří říkáte, že jste ateisty, slyšte teď můj slib: Miluji vás a nikdy se nevzdám mého boje, abych vás zachránil ze sevření mistra klamu, Satana, který vás dělá slepým vůči Pravdě. Až přijde čas a během Varování uvidíte vaše hříchy před vašima očima, prosím, říkejte tato slova: Ježíši, ukaž mi Pravdu a zachraň mě od zlého.

 

 
 

 

13. prosince 2011

 

 

 

NEMOHU SNÉST MYŠLENKU NA DUŠE, KTERÉ SATAN VLEČE DO PEKLA

 

 

 

Má drahá, milovaná dcero, přípravy jsou důležité pro všechny mé následovníky, neboť Varování se blíží.

 

 

 

Všichni tito věřící se musí vroucně modlit za odpuštění svých hříchů, aby se vyhnuli bolesti očistce, který většina lidí na tomto světě zakusí na krátkou dobu okamžitě po Varování.

 

 

 

Modlete se, modlete se za všechny, kteří budou traumatizováni, až uvidí stav svých duší potom, co jim během Varování budou odhaleny jejich hříchy.

 

 

 

Oni musí pochopit, že jejich hříchy jim musí být ukázány ještě před tím, než mohou být očištěni od všech hříchů, aby mohli vstoupit do mého Nového ráje na zemi – nové éry míru, lásky a štěstí, které každé mé dítě musí zdědit.

 

 
 

 

28. prosince 2011

 

 

 

Mohu odhalit, že velké milosrdenství, které bude prokázáno všem Mým dětem, se uskuteční pouze jednou. Moje děti musí přijmout tuto poslední příležitost k záchraně, nebo se smířit se strašlivým trestem, jenž padne na svět. Každá jednotlivá duše na zemi brzy uvidí znamení osvícení svědomí. Každá z nich bude přinucena padnout na kolena v hanbě, až uvidí, pravděpodobně poprvé, jak bolestivě se jejich hříchy jeví v mých očích.

 

 
 

 

1. ledna 2012

 

 

 

Modlete se, aby tyto temné duše brzy uviděly světlo mého Syna. Jestliže je opravdu uvidí a obrátí se během Varování, pak na zemi nastane dočasný mír.

 

 

 

Můj Syn, Ježíš Kristus, na něhož se všechny duše musí spolehnout ve věci své spásy, je už netrpělivý, aby přinesl lidstvu jeho velké milosrdenství.

 

 

 

Mé děti, modlete se vytrvale za spásu těchto temných duší, které nemusí přežít Varování.

 

 

 

Tyto nebohé duše budou terorizovány nejen tehdy, až uvidí své hříchy, ale také až uvidí temnotu, ve které se nalézají. Tato temnota zahalila jejich duše do takové míry, že ve světle milosrdenství mého Syna se budou cítit slabými a bezmocnými.

 

 
 

 

13. ledna 2012

 

 

 

Ani jediná osoba nebude vyloučena. Prezidenti, králové, královny, princové, nuzáci, celebrity, žebráci, zloději, vrazi, ateisté a věřící v Boha Otce a ve Mě, jeho milovaného Syna, všichni budou zasaženi mým darem.

 

 

 

Zpupní padnou na kolena v pokoře, až uvidí své těžké hříchy tak, jak se objeví před mýma očima. Bezbožní uvidí světlo mé božské existence a budou se muset rozhodnout. Buď přijmou mou lásku a milosrdenství, nebo Mě uhodí do tváře. Tak jako tak, všechny Boží děti uvidí mé paprsky milosrdenství a bude pro ně těžké tento zázrak ignorovat.

 

 
 
 

 

24. května 2012

 

 

 

Skloňte vaše hlavy a chvalte Boha za tento zázračný dar daný lidem k záchraně jejich duší. Potom všichni ti, kteří sami sebe vykoupili v mých očích, nebudou během Varování trpět plameny očistce. Ti, kteří uvidí své hříchy odhalené před nimi tak, jako by se dívali mýma očima, budou otřeseni. Mnozí shledají těžkým přijmout, jak zčernalé jsou jejich duše.

 

 

 

Ti, kteří to udělají a ukážou výčitky svědomí, Mě budou prosit, abych jim odpustil. A Já to udělám. Ale někteří nebudou litovat a ve svých srdcích budou obhajovat ukrutnosti, kterých se dopustili tak, jak se objeví před mýma očima. Ti se nebudou kát a udeří Mě do tváře.

 

 

 

Tak jako tak, plameny očisty a utrpení pocítí všichni hříšníci. Jak dlouho to bude trvat, bude záviset na závažnosti jejich hříchů.

 

 
 

 

16. června 2012

 

 

 

Mnozí se budou chvět strachem, protože to bude jenom pak, kdy mnozí poprvé v životě se stanou vědomí si svých duší. Poznají, že jejich láska k vlastním tělům, ke všem smyslům, kterým se snažili obstarávat potravu, je nicotná.

 

 

 

Uvidí každou část své duše, ale nebude to skrze jejich vlastní oči, ve kterých ji uvidí. Budou pohlížet na své duše mýma očima. Bude jim nevolno a budou se cítit zle tak jako Já, když vidím ošklivost jejich odporných zlých skutků. Uvidí, jak podlé bylo jejich chování vůči ostatním a zlo, které činili svým bližním, jejich bratrům a sestrám.

 

 

 

Tehdy uvidí svou lásku k sobě samým, svou marnivost a lásku k falešným idolům, a poznají, jak Mě urážejí. Neboť ti, jejichž hříchy jsou tak černé, se budou cítit špatně, v bolestech a nebudou schopní snést zděšení z toho, na co se budou muset dívat. Budou potřebovat veškerou sílu, aby vydrželi očistu, která je nutná, aby jim umožnila přežít a jít po cestě Pravdy.

 

 

 

Je důležité, abyste pochopili, že Varování je zde nyní právě proto. Přicházím, abych upozornil Boží děti, že jejich hříchy mohou být a budou odpuštěny. Přicházím, abych jim ukázal, jaký bude Den soudu. To bude znamenat, že ti, kteří v tomto bodu poprosí o vykoupení, budou zachráněni.

 

 
 

 

17. června 2012

 

 

 

Ti, kteří věří, že jsou tak mocní, uvidí krátce před mým Druhým příchodem oheň padající z nebe. Moře se stanou jezery ohně a oni sotva najdou úkryt před rukou trestu, který se vylije na ty zlé duše, které odmítnou můj kalich.

 

 
 

 

9. července 2012

 

 

 

Moji následovníci, Varování bude velkou událostí Spásy, kdy dokážu světu mé Boží milosrdenství. Všichni žijící lidé na světě uvidí svou duši a poznají, v mnoha případech poprvé, že ji mají.

 

 

 

Času už je málo a vy se musíte začít připravovat. Nezapomínejte na mé instrukce, abyste měli jídlo alespoň na deset dnů, posvěcené svíce a svaté předměty ve svých domovech. Důvěřujte Mi a radujte se, protože mnoho duší bude zachráněno. Datum vám neodhalím, ale vy víte, co musí být uděláno.

 

 

 

Až vaše hříchy budou odhaleny, musíte Mě prosit za odpuštění a sklonit se v pokorném díkůvzdání za tento Boží dar, který je vaším cestovním pasem k věčnému životu v Novém ráji na zemi.

 

 
 

 

17. července 2012

 

 

 

Ti z vás, kteří říkáte, že jste ateisty, slyšte teď můj slib: Miluji vás a nikdy se nevzdám mého boje, abych vás zachránil ze sevření mistra klamu, Satana, který vás dělá slepým vůči Pravdě. Až přijde čas a během Varování uvidíte vaše hříchy před vašima očima, prosím, říkejte tato slova: Ježíši, ukaž mi Pravdu a zachraň mě od zlého.

 

 
 

 

7. ríjen 2012

 

 

 

Vaše duše bude osvícena a vy uvidíte jak dobré, tak i špatné skutky, které jste vykonali v průběhu vašich životů. V tomto okamžiku mnozí přijmou Boží lásku. Žel, mnozí budou příliš tvrdohlaví, než aby uznali svá provinění. Budou zavrženi a budou strašně trpět.

 

 
 

 

3. prosince 2012

 

 

 

Nikdo nebude ušetřen pohledu na stav své duše, tak jak se jeví mým očím.

 

 

 

Až uvidí politováníhodný stav svých duší, budou hluboce zahanbeni. Těm, kteří budou upřímně litovat svých urážek proti Bohu, bude odpuštěno. Bude třeba, aby podstoupili očistu, kterou musí přijmout s pokorou. Mnoho, mnoho duší přijme moji ruku milosrdenství, avšak duše, které se dopustily smrtelného hříchu, budou tak zatvrzelé, že se budou mému milosrdenství vyhýbat. V době po Varování se musíte za tyto duše modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (88):

 

 
 

 

9. prosinec 2012

 

 

 

Všichni, každý člověk ve svém srdci pocítí oheň Ducha svatého

 

 

 

Má drahá, milovaná dcero,

 

 

 

není mým přáním vyděsit mé následovníky, ale spíše jim ukázat lásku a soucit, které chovám ve svém Srdci ke každému muži, ženě a dítěti. Kvůli mé lásce ke každému Božímu dítěti, včetně těch, které vzdorují Božímu Slovu, si přeji je všechny pokrýt Plameny mého milosrdenství.

 

 

 

Buďte všichni připraveni, neboť brzy budete svědky Boží moci a jeho božského zásahu do světa, kdy všechno co existuje, se po dobu patnácti minut zastaví. Každý člověk ve svém srdci pocítí oheň Ducha Svatého.

 

 

 

Vy, kteří jste ve stavu milosti, pocítíte radost, lásku a soucit ke Mně, vašemu Ježíši.

 

Vy, kteří jste ve stavu lehkých hříchů, pocítíte bolest očistce, ale budete brzy očištěni a pak ve svých srdcích budete mít pocit hlubokého míru a lásky ke Mně. Vy, kteří jste ve stavu smrtelného hříchu, zakusíte ubohost a bolest, jako kdybyste byli ponořeni do plamenů pekla.
 
 
2. moment /

 

Anebo o papeži:

 

 

 

papež je stále víc osamocen 15. 9. 1994 MKH (9!94)

 

 

 

papež / můj papež se bude cítit stále osamělejší, 1. 1. 1992 MKH (1!92)

 

 

 

(Pozn.: Víme, že papež Benedikt XVI. před svým odstoupením uvedl mezi svými důvody také to, že se cítil osamocen.)

 

MKH i MDM poselství přesahují v čase až do druhého příchodu Ježíše Krista ve své slávě. Není radno jejich platnost omezovat do času, kdy nám byly předávány.