Jdi na obsah Jdi na menu
 


PŘED JEŽÍŠEM SE NIKDO NESCHOVÁ

 

1.6.2012 – Při uctívání Nejsvětější svátosti oltářní

Pochopte, že se přede mnou neschováte

Drahá dceruško moje! Vidíš, jak je svět zkažený. Smír, smír, smír konej. Všichni, kteří žijí ve smilstvu a v jiném těžkém hříchu, jdou do pekla. Tam bude pláč a skřípání zubů. Pochopte, své tělo jste nedostali ke chlípnostem, k opájení se v rozkoších, nýbrž abyste sloužili mne ve svých druzích! Váš život jste nedostali k tomu, abyste sloužili satanovi a páchali všelijaké hříchy, nýbrž abyste získali život vyššího stupně, život v plnosti, který jsem vám získal vylitím své krve na kříži a chci abyste i ostatní přiváděli ke mne.

Pochopte, že se přede mnou neschováte! Já do vás vidím, já znám vaše myšlenky, vidím vaše všechny vaše skutky, slyším každé vaše slovo. Já jsem váš soudce, kterému budete muset odevzdat svůj účet. Nejste svoji. Vaše výkupné bylo veliké. Vy všichni jste moji, protože já jsem vzal na sebe vaše hříchy, já jsem za ně vytrpěl ten trest, který byl k nim vyměřený. S tím jsem usmířil právem vzniklý hněv mého Otce. Můj Otec se smíří jenom s těmi, kteří jsou poslušní mne svému Spasiteli.

Ti, kteří mě nechtějí vzít na vědomí, pohrdají mnou a mým učením, a jsou otroky hříchu, vydávají sebe do rukou satana, který je strčí do věčného ohně.

Dítě moje, zkameněl bys, kdybych ti ukázal duši člověka, který žije v těžkém hříchu. Hřích ho tak zprzní, znetvoří, že se nepodobá tvaru člověka, nýbrž na šelmu, bestii. Takový je za živa mrtvý. Jeho duše je páchnoucí mrtvola. Až umře, jeho tělo okamžitě se octne v ohni pekla. Děti moje, kdybyste věděli kolik takových lidí žije na zemi! Třásli byste se z toho, ba víc, zemřeli byste, kdybyste viděli to, co já.

Vy, kteří věříte ve mne a následujete mne, snažně vás prosím, abyste se neustále modlili, a obětovali sebe za chudé hříšníky! Tak potěšíte mě, toho, který až do konce světa trpím agonii ukřižování za všechny hříšníky, protože vím, jestli dojde k zatracení, navždy je ztracený pro Svatou Trojici a pro věčné štěstí.

Bůh nekonečně miluje každé svoje stvoření, vždyť povstali z jeho lásky a láska Boží chce, aby každé jeho stvoření bylo a věčně žilo. Proto připravil pro vás věčný domov v nebi. Byl bych rád, kdybyste pochopili a alespoň zčásti prožili bolest mého Otce a moji nad každou ztracenou duší. Nebuďte lhostejní. Modlete se za každého hříšníka!

Takto se modlete: Otče, Ty jsi stvořil každého člověka pro věčné štěstí. Prosím, nedovol, aby se ztratil byť i jeden z nich. Skrze Sedmibolestné Srdce a slzy Panny Marie obětuji ti obětuji krví a ranami pokryté drahé svaté tělo Tvého velice milovaného Syna a našeho Pána, Ježíše Krista. Prosím tě pro jeho bolestné utrpení a smrt na kříži, zachraň chudé hříšníky! Vyrvi je z drápů satana! Dej jim víru, aby věřili v tvého Syna, který je vykoupil a aby došli spásy.

Čím víckrát budete opakovat s vírou tuto modlitbu, tím víc duší bude spaseno. Můj Otec má rád nejvíce ty modlitby, ve kterých se odvoláváte na mne, na vašeho Spasitele. V těchto chvílích vždy se zmírní jeho hněv. Na duši hříšníka vidí mou svatou Krev a poskytne mu cestu na záchranu, aby přestal hřešit a našel mě, svého Spasitele. Obdrží víru, a jestli vydrží až do konce, bude spasen. Řeknu vám, od vás budu žádat účtování za moje odpadlé kněze, a za ty duše, které se ztratili, protože jste se nemodlili za ně dostatečně.

V Evangeliu jsem vám řekl: Musíte se zodpovídat za každé vaše zbytečné slovo. Váš veškerý volný čas musí být vyplněn modlitbou. Choďte ke svátostem! Denně se zúčastňujte mše svaté a choďte ke svatému přijímání!

Na každé mši můžete zachránit tisíc duší, jestliže se ji zúčastňujete zbožně, půjdete ke svatémui přijímání, a obětujete na můj úmysl. Můj úmysl je vždy záchrana duší. Proto jsem umřel na kříži. Mám velikou radost, jestli se duše zachrání. Vždyť jsem řekl: Nechci smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil. Proto jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Čekám vás na mši svatou a čekám vaše obětování na můj úmysl.

K tomu vám žehnám ve jménu Otce, i Syna i ducha svatého.

Drahá dcerko moje. Čas je již velice krátký. Každým dnem a každou minutou se blížíte k soudnímu dni. Tehdy bude hodně mrtvol ale náhle. Obraťte se, pokud není pozdě. Dejte na má slova varující. Nezamítněte má upozornění. Nefabrikujte, nevyrábějte sobě vlastní zákony! To jsou klamy ďábla. Zákon je pouze jeden, zákon mého Otce. To je deset přikázání a hlavní příkaz. Co je mimo toho, je klam od satana. Ani u soudu nemůžete říci, že nemáte hřích, když zabíjíte nebo kradete. To soudce nezajímá. On bude trestat dle zákona. I Bůh tak činí. Ne vy jste pány nad zákonem, ale Bůh. Můj Otec a Já se již nemůžeme dívat na spousty hříchů, které jsou ve světě. Pravice mého Otce těžce hrozí. Čas, odklad se chýlí ke konci. Zde na zemi nic netrvá věčně.

Čtěte Starý zákon! Kolikrát se odchýlil vyvolený lid z cesty Boží, Bůh je vždy upozorňoval prostřednictvím proroků. Jestli se obrátili, slíbený trest odpadl. Jestli ne, trest nastal. Je to tak i nyní. Nedávám poselství prostřednictvím svých proroků proto, abyste diskutovali a neuvěřili. Vždy si položte otázku, čí zájem je, abyste nepřijali vyzvání k obrácení? Odpověď je jednoznačná. Satanův zájem. Já vám nevyhrožuji, i když, to byste si také bohatě zasloužili, nýbrž s největší láskou vás upozorňuji. Vy mě tolik urážíte svými hříchy a já to mám mlčky trpět? Buďte rádi, že vás upozorňuji prostřednictvím mých proroků a čerpejte z toho užitek pro svůj prospěch i pro jiné.

Děti moje! Čas, odklad se chýlí ke konci. Jste již na úplném konci, čekací doby, lhůty trpělivosti. Brzy přijde obávaný čas trestu, jestli se neobrátíte. Bude to tak, jak to ve Svatém Písmu napsal svatý Petr: skrze oheň bude svět očištěn. (2Pt 3,9-13)

Znovu říkám: Já nechci smrt neznaboha ale aby sešel ze špatné cesty a žil. Obraťte se a pak není se čeho bát. Smrt pro vás bude pouze jako přechod do náruče Věčného Otce, který vás přijme s takovou velikou láskou do věčného příbytku, jak jsem to vyprávěl v podobenství o ztraceném synu. Otec, Duch svatý i Já vás máme nekonečně rádi. Proto vás upozorňuji, obraťte se a získáte věčný život.

K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Nyní ti nadiktuji jednu modlitbu: Ó, zbožňovaný Duchu svatý, snoubenče mého srdce. Tak tě zbožňuji, jak mi dáváš slova na mé rty. Vždyť ne já ale ty se modlíš ve mne. Bez tebe není víra, není zbožňování. Ty jsi prostředníkem bohulibým způsobem. Ty se modlíš v nás, ty víš co potřebujeme, co nám prospívá. Duchu svatý! Nauč nás poznávat Pána, abychom žili tak, jak se jemu líbí. Nauč nás modlit se, abychom jeho, plnost Nejsvětější trojici důstojně chválili. Ty nás chraň před veškerým nebezpečím, zejména před pastí satana! Ty nás uchraň před každým hříchem! Ty nás veď do věčného života! Amen

 

 

 

 

73-480.jpg

 

 

 Ó JEŽÍSI, POMOZ MI ZACHRÁNIT DUŠE MLADÝCH LIDÍ PO CELÉM SVĚTĚ.

POMOZ MI SVOU MILOSTÍ, ABY POZNALI PRAVDU O TVÉ EXISTENCI.

PŘIVEĎ JE DO TVÉHO NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE A OTEVŘI JEJICH OČI PRO

TVOU LÁSKU A TVÉ MILOSRDENSTVÍ.

ZACHRAŇ JE OD PEKELNÝCH PLAMENŮ A SKRZE MÉ MODLITBY PROKAŽ

SVÉ MILOSRDENSTVÍ PRO JEJICH DUŠE. AMEN.