Jdi na obsah Jdi na menu
 


OBLOHA POTEMNÍ A VELKÁ BOUŘE BUDE

 

 

Z nebes bude dáno každé myslitelné znamení, aby varovalo ty, kteří budou podporovat falešného proroka

 

V rímském impériu povstane velká ohavnost proti mne

823 - 15. června 2013

Má drahá, milovaná dcero,

právě tak, jak jsem šel osamělý pomalou a bolestivou cestou na vrcholek hory Kalvárie, tak také půjde zbytek mé armády.

Když jsem kráčel na tento pahorek trýzně, byl jsem obklopen stovkami římských vojáků, kteří bránili v přístupu těm podél cesty, kteří Mě chtěli utěšit. I když by nebylo nutné, aby tak velký počet vojáků střežil jen jediného muže, jejich přítomnost měla ukázat řadu věcí. Chtěli mým následovníkům, a komukoliv, kdo se pokoušel šířit Pravdu mého učení dát najevo, kdo zde byl pánem. Tento čin násilí měl ohrozit a zastrašit ty, kteří se Mi odvážili projevit věrnost.

Židé Mě odmítli a pak Mě zradili. Římané Mě ukřižovali a bylo to v Římě, kde můj milovaný apoštol Petr dostal pokyny k tomu, aby vybudoval mou církev na zemi, neboť jsem chtěl, aby má církev byla vytvořena mezi těmi, kteří Mě pronásledovali.

Protože se můj Druhý příchod má uskutečnit brzy, a protože má poslední mise přijít znovu, abych lidstvu přinesl konečnou spásu, kterou jsem slíbil, je odhalena, historie se bude opakovat. Židé Mě budou stále ještě odmítat, dokud se neuskuteční Varování. Nepřátelé Boha povstanou všude proti Mně. Ti, kteří Mě milují a ti, kteří tvrdí, že Mě zastupují, Mě zradí.

Bude to v římském impériu, kde povstane velká ohavnost proti Mně. Babylon, domov římského impéria, kde jsou usazeny národy, které opustily Boha ve prospěch falešných bohů, bude sídlem, odkud budou chrleny všechny lži.

Šelma s deseti rohy je Evropa a v Římě povstane armáda proti Mně. Zase znovu budou odpovědní za ukřižování před Velkým Dnem. Vyvolají poslední urážku, kdy ukřižují a zničí mé mystické tělo na zemi. Ti, kteří se od mého těla oddělí tím, že se rozhodnou následovat nové učení, Mě zradí, a ještě budou mít nestoudnost povstat a tvrdit, že přicházejí ode Mne.

Toho dne, kdy nové, jednotné světové náboženství bude oznámeno, což bude schváleno skupinami v katolické církvi, jak bylo předpověděno, obloha potemní a velká bouře bude seslána na zem. Bude to takové, jaké to bylo ve vteřině, kdy jsem na kříži naposledy vydechnul, kdy hněv mého Otce dopadnul na pahorek Kalvárie. Až se to stane a znamení ukážou, že má jediná pravá církev byla odstraněna a nahrazena pohanskou ohavností, musíte vědět toto: Tehdy všude dopadnou tresty na lidské pokolení.

Z nebes bude dáno každé myslitelné znamení, aby varovalo ty, kteří budou podporovat falešného proroka a brzy i jeho budoucího komplice Antikrista, že jejich dny jsou sečteny. Bude jim ukázáno, jaké to je zakusit hněv mého Otce. V této fázi si mnozí biskupové a kněží uvědomí Pravdu a budou bojovat proti této zkaženosti. Neopustí Mě a budou stále vést moji pravou církev na zemi. Žel, mnozí nebudou mít odvahu to udělat a budou jako beránci vedení na porážku, ale budou mít útěchu v tom, že budou vědět, že je nikdy neopustím. Sešlu jim hodně pomoci a moje armáda zbytku povstane a bude šířit evangelia, až budou všude odsunuti stranou. Budou kázat v každém koutu světa a budou nebojácní. Jejich láska ke Mně porazí dílo Antikrista. Jejich poslušnost ke Mně a jejich odpověď na mé modlitby modlitební kampaně zachrání miliardy duší.

A pak můj plán bude dokončen.

Váš Ježíš

 

 

Brzy dojde k mohutnym zemetresením v rusku a cíne a uskutecní se jedno za druhym

837 – 3. července 2013

Má drahá, milovaná dcero,

jak Mi jenom chyběl tvůj čas a jak se raduji, že duchovní temnota, která tě pokryla na celé dny, se nyní zvedla. Musíš vytrvat v modlitbě nejsvětějšího růžence, aby ses ochránila, a všechno bude dobré.

Země se bude otřásat, jak bylo předpověděno, a jedna třetina z ní bude sežehnuta, jako přímý důsledek hříchu člověka. Modlitba může zmírnit mnoho z těchto plamenů, které budou vylity na ty části světa, kde bezbožné zákony rozlítily mého Otce.

Hřích proti Božím zákonům bude tolerován, pokud ti, kteří znají Pravdu a přijímají Slovo Boha, Ho uctívají. Ale nyní ti, které jste dosadili do mocenských postavení, se k Bohu obrátili zády. Za to budou potrestáni ekologickým chaosem. Očista je jediným prostředkem k procitnutí lidstva, aby vzbudilo výčitky svědomí ve svých duších. Jiné prostředky, vytvářející obrácení, už nestačily. Lidé bude trpět velkou řadou trestů, když budou i nadále přijímat pohanství a navzájem se vraždit.

Boží zásah je nezbytný. Bez něj byste byli ztraceni.

Brzy dojde k mohutným zemětřesením v Rusku a Číně a uskuteční se jedno za druhým.

Uvidíte extrémy počasí a náhlé změny teplot z chladu do velkého horka. Roční období už nebudou taková, jaká byla v minulosti.

Záplavy a mořské bouře poznají části světa, které je až dosud nikdy nezažily. V zemích, kde byly schváleny špatné zákony proti Bohu, zemětřesení zalomcují jejich půdou a ti, kteří Mě znají, budou vědět, proč k nim dochází.

Až se tresty uskuteční, dojde k druhému strašnému potrestání, které postihne falešné církve, které záměrně blokují Pravdu. Neboť budou trpět nejvíce kvůli duším, které Mi ukradly.

Tím, že odhaluji více o proroctvích, která jsou obsažena v Pečetích, člověk nakonec pozná Pravdu. A je-li Bůh Láska a je-li spravedlivý, budou jeho tresty pršet na lidstvo, aby je zbavily jeho marnivosti, sebevědomí a sebelásky, aby se tak člověk mohl stát hodným vstoupit do jeho Nového ráje. Jenom těm s čistým a pokorným srdcem bude dán tento dar.

Váš Ježíš


 

Záplavy budou vsedním jevem a vy poznáte, které cásti světa nejvíce rozhnevaly mého Otce

878 - 12. srpna 2013

Má drahá, milovaná dcero,

moji následovníci, včetně těch, kteří nevědí o těchto poselstvích, budou všude přitahováni do mých kostelů, aby Mě vyhledali. Kvůli daru Ducha Svatého, který jsem jim dal, budou shromážděni v úkrytu mého Srdce. Ve světě nebudou mít pocit klidu a budou vědět, že potřebují moji pomoc, aby zůstali pevně v mém učení.

Mnozí ucítí ve vzduchu změny, až nepřátelé Boha začnou uvádět ve známost svůj nenávistný plán k oklamání světa, jakmile budou zveřejněny jejich odporné činy ke schvalování hříchu ve všech jeho maskách. Svět bude pohlcen do záplavy úzkosti a mnozí budou otřeseni, neboť všude uvidí pokusy udělat si modlu z každé formy hříchu.

Hříchům těla bude tleskáno. Ješitnost a chorobnou sebelásku uvidíte po celém světě. Posedlost sebe samým se jako nikdy dříve bude zdát nepostradatelným povahovým rysem. Ti, kdo nevyhledávají taková potěšení, budou odmítnuti a budou se cítit jako cizinci. Hříchy Zlého budou oslavovány, a jakmile se lidé ocitnou vtaženi do tohoto šílenství, světu budou ukázány proudy hněvu, kdy můj Otec smete mnohé části mnoha zemí. Záplavy budou všedním jevem a vy poznáte, které části světa nejvíce rozhněvaly mého Otce, až v hněvu budou vylévány vody na národy.

Všechny vaše prostopášné národy zakusí z první ruky, jak budou potrestány hříchy těla. Můj Otec nenechá Zlého ovládnout duše těch, kteří jsou vinni tímto hříchem, aby jim zabránil zamořit jiné. Budou zastaveni. Už vám nebude dovoleno pokračovat s vaší nákazou. Toto zlo bude uchopeno a všude budete svědky božského zásahu mocí Boha.

Modlete se o milosrdenství, vy, kteří můžete být vtaženi do těchto trestů. Ochráním ty, kteří se ke Mně obrátí a budou prosit o ochranu.

Váš Ježíš

 

 

 

 POZN: ZDE BUDOU PŘIBÝVAT OBČAS POSTŘEHY O POČASÍ A O ZMĚNÁCH V PŘÍRODĚ V SOUVISLOSTI S POČASÍM.