Jdi na obsah Jdi na menu
 


KNÍŽKA O KNIZE PRAVDY

 

 

 

KNÍŽKA O KNIZE PRAVDY

 

Pokud bychom měli začít u pojmů, tak rozlišujeme dva pojmy. Kniha pravdy a Velké varování. Kniha pravdy je jakési průvodce ke svatosti a současnou dobou (pod vládou zla, ateismu, pohanství), která by ráda člověku vytvořila labyrint tmy, z kterého by se mělo velice těžko dostat ke světlu. Vysvětluje, že lidstvo má velkého, silného nepřítele a bude se cítit bezbranné vůči němu.

Ovšem pravda je ta, že na straně lidstva je mnohem silnější Bůh, a dal všem mohutnou zbraň k dispozici. To jsou modlitby, které máme mít denně na rtech. Dále nás seznamuje o rafinované přípravě celosvětové genocidy lidstva silami (světovou elitou) vedenými satanem, atd... Kniha pravdy je sbírka proroctví, které tento svět dostává skrze irského proroka našich dnů, jménem Marie Divine Mercy.

Současné době říkáme „poslední časy“ a někdy nesprávně „konec světa“ i když se jedná opravdu o konec takové podoby světa nad propastí sebezničení. Je lépe se dívat na věc optimisticky, protože místo konce světa můžeme říci s radostí, že je to tím pádem začátek nového světa, světa krásného, o jakém se mnohým ani nezdá. Člověk s Bohem, Bůh mezi lidmi. Svět bez bolesti, bez nářku, protože již všechno, co tíži a tížilo člověka, pomine.

Kniha pravdy není žádný útlý svazeček. Od konce roku 2010 dostává svět skrze M.D.Mercy poselství. Kniha v některých státech se tiskne i normálně na papír a vydá na formátu A4 několik stovek stran. O českém takovém vydání nevím. Čeká se asi na mecenáše. Je v současné době přístupná na internetu. Lze ji odtud zadarmo stahovat. Mimo jiné i na mé straně se dá otevřít v souvislé podobě v narůstajícím rozsahu na adrese www.albdom.estranky.cz. Přibírám to z adresy: vww.varování.cz.

Velké varování se píše velkým začátečním písmenem proto, že to není všední událost, jako například když policie varuje řidiče kvůli námraze na silnicích. Toto Velké varování bude jedinečné v dějinách světa. Žádné pokolení to nezažilo, a ani potom již nezažije takzvanou svou smrt nanečisto - pohled do tváře pravdy Boží. Je to obrovský dar, mít příležitost prožít dvakrát chvíli své smrti, kdy se člověk podívá tváří v tvář pravdě tím nejčistším pohledem Božím a zároveň vyřkne sám nad sebou soud ať již přímo, nebo svým postojem.

Co to znamená? Jednoduše při velkém varování uvidíme jak bychom byli odsouzeni ale můžeme couvnout. Vždyť to bude pouze informace o stavu naší duše.

Zas tak jednoduché prý to pro každého nebude. O tom nám vypráví toto poselství. Cituji: „Přijde den, ten zářivý den, který všechno zahalí. Rozjasní mysl a dá věci na správné místo. Udělá pořádek v mysli i v srdcích. Ovšem bude to velice žalostné pro ty, kteří žijí ve velkém hříchu, a hlavně pro zatvrzelé hříšníky. Oni totiž uvidí peklo, ohnivé moře, do kterého se mohou dostat kdykoliv, jestli se nenapraví, neobrátí za svého života.“

Takže můžeme říci, „peklo neprosím, Ode dneška se úplně změním, budu někdo jiný, jen to peklo ne“. Když takto vycouváme z našeho hříšného života a pokračujeme bohulibě, vřele můžeme děkovat Bohu za příležitost, jakou lidstvo nikdy v dějinách nedostalo.

Pravda, vracely se duše, které byly nad propastí pekelnou a také je o tom dostatek literatury, jenže asi se nás to jakoby netýkalo. Mysleli jsme si, že to byly milosti jen pro ně. A také známá námitka - ostatně kdoví, jestli to nebyly pouze psychické defekty dotyčných. Kdo tomu všemu má věřit?

Již dávno meditovali lidé o tom, jak by se všechno napravilo, kdyby Bůh přišel ne jednou ale dvakrát na zem.

Bůh také již dávno dal odpověď asi takovou, že by se nic nedělo, kdyby přišel podruhé. Lidé by se váleli dál ve svých špinavých hříších. Ke svatosti civilizace by to nevedlo. Nakonec vidíme, že ani tato civilizace nesnáší proroky přicházející od Boha. Touží spíš po tom, aby Bůh jim dal pokoj – nechal je žít tak, jak sami uznávají za vhodné.

Je to jasný postoj pohanství. Jenže to podstatu neřeší. Člověk umře a nic si sebou na další pouť nevezme mimo lásky.

Ve skutečnosti ale Bůh přijde podruhé a naposled jako vítěz nad zpohanštělým světem, jako vládce. Zahájí svou vládu, která nebude mít konce. Nyní nás Bůh připravuje pro tuto chvíli.

Od opravdového posledního dechu, se odvíjí život člověka v jiné dimenzi, dimenzi duchovní dál. Je tam křižovatka, na kterou přicházíme ze svého pozemského těla, (kam jsme byli vlastně zavřeni), buď směrem rovně, tj. přímo do nebe, anebo se vybočuje doprava do očistce, odtud teprve čistí další stezkou do nebe. Poslední a nejsmutnější odbočka je doleva na naší křižovatce, kde hned za křižovatkou je pekelná propast.

Tak asi vypadá můj pokus zhmatatelnit pojmy, neboli dát minimální informaci o zvláštní knize s názvem Kniha pravdy a Velkém varování pojednávané v Knize pravdy.

Jinými slovy, tato knížečka má jediný úkol, a to upozornit na knihu pravdy.

Jedno z proroctví o Knize pravdy mluví takto:

 

 ZBYTEK CÍRKVE MÉHO SYNA BUDE STÁLE NARŮSTAT

25. října 2012

Mé dítě, nyní, jako nikdy dříve, je stále více lidí přitahováno k těmto svatým poselstvím pro celý svět.

Mnozí nechápou skutečný účel těchto poselství. Co by ale měli vědět je, že jsou darem lidstvu, aby přinášely, způsobily obrácení.

Byly dány světu, s přáním navykat duše se modlit a také účastnit se svátostí.

Tato poselství přinášejí především jistý klid a mír, aby co nejvíce Božích dětí si zasloužilo vstup do Nového ráje.

Svědectví o plodech těchto poselství bude vydávat víra Božích dětí.

V důsledku těchto a dalších svatých poselství, dávaných pravým vizionářům po celém světě, bude zbytek církve mého Syna stále narůstat.

Bůh tolik miluje své děti, že bude provedeno všechno, k zajištění toho, aby se uskutečnila spása všech duší.

Můj Syn se dobře připravil, aby všechny své plány, které zamýšlí těmito poselstvími dosáhnout, byly uskutečněny.

Proto si nikdy nesmíte zoufat.

Důležitá je pouze je naděje.

Vaše důvěra, oddanost a plné odevzdání sebe mému Synu Mu dovolí, aby dokončil své plány na záchranu každého jednotlivého hříšníka.

Děti, musíte Mu pevně slíbit, že přijmete jeho pokyny, a pak vás obklopí jeho láska, která vás učiní silnými.
Vaše Matka Matka Spásy

 

ZEMĚ BUDE STÉNAT V BOLESTECH, ZATÍMCO ANTIKRIST PRIPRAVUJE SVŮJ PRÍCHOD

5. listopadu 2012

Má drahá, milovaná dcero,

svět se nyní musí připravit na velké změny, k nimž jsem dal souhlas, aby lidstvo připravily na můj Druhý příchod.

Mnoho práce bylo uděláno mými milovanými následovníky k záchraně miliónů duší pomocí modliteb, jež jsem vám dal.

Moji milovaní následovníci, vaše věrnost ke Mně, vašemu Ježíši, způsobila, že jste Mi odevzdali duše, jež jsou nyní v bezpečí, ale jinak by se ocitly v pekle.

Vaše modlitby jsou tak mocné, že časem, až další milióny přijmou má poselství lásky a naděje - budou zachráněny miliardy duší.

Moje dílo skrze vás, moji stoupenci, zachraňuje každý den tisíce a tisíce duší. Z tohoto důvodu nesmíte nikdy podlehnout pochybnostem, které na vás, přirozeně, čas od času zaútočí, aby vám zabránily se modlit.

Slyšte mě nyní:

Mnohé se nyní přihodí. Bouře budou přibývat po celém světě a země bude sténat v bolestech, zatímco Antikrist připravuje svůj příchod. Nebude trvat dlouho, než se sám představí.

Soustřeďuj se, má dcero, na šíření mého Slova, přesto, že můžeš narazit na hodně překážek. Nechť má poselství jsou bez prodlení dávána každému.

Nebude záležet na počtu lidí, kteří dostanou Knihu Pravdy, nebo má poselství, ale na počtu lidí, kteří se modlí modlitby modlitební kampaně.

Modlitby oslabí Antikristovu moc.

Tresty seslané na zemi Mým Otcem zahubí ty vůdce a skupiny, které se opováží ublížit Mým dětem.

Boží moc obklopí ty, kteří Ho milují.

Boží moc ochrání ty, kteří se obrátí.

Bůh, můj Věčný Otec, bude stále rozlévat své milosti, dokud jeho moc neobklopí a neochrání všechny jeho děti na zemi.

Jděte v pokoji, naději a lásce. Důvěřujte Mi a všechno bude dobré.

Váš Ježíš

 

Další poselství na dokreslení

Z poselství Ježíše Krista ze dne 10. 11. 2011 -

Nezapomeňte, děti, na důvod, proč nyní teď hovořím k světu. Je to mé přání docílit toho, aby všechny mé děti byly zachráněny ze spárů Satana. Je to také má hluboká a nezměrná láska ke každému z vás, která mě vede k tomu, že vám musím podat mou ruku, abyste se mohli ke mně připojit, a připravit se na nový příchod domů, do vašeho právoplatného domova. Strach nepřichází ode mne. Miluji vás, děti.

Přináším vám tento nádherný dar z lásky. Radujte se, usmívejte se a přivítejte mě, až se objeví znamení na obloze. Zvedněte své ruce a vzdejte chválu Bohu Otci, že mi do­volil vám dát tuto poslední příležitost k vaší záchraně.

7. 9. 2011

Má drahá, milovaná dcero, řekni mým vzácným dětem, že se nemusí obávat Varování. Mnozí budou cítit úzkost a to je pochopitelné. Ale ti mi musí pozorně naslouchat: Já přijdu ke každému z vás. Budete Mě vidět ve svém srdci a v duši. Má přítomnost zaplaví vaše duše nejčistší láskou a sou­citem, takže byste se měli radovat. Konečně mě uvidíte a vaše duše bude obklopena láskou a rozechvěním.

Většina hříšníků a nevěřících pocítí ulehčení, že já existuji. Neboť jejich prožitek mé svaté přítomnosti bude tou krví, kterou potřebují, aby proudila jejich dušemi a poskytla jim výživu, jež jim už tak dlouho chyběla. Mnozí budou pociťovat muka, která musím snášet, až uvidí své hříchy, jak se před nimi odvíjejí. Až uvidí, jak mě uráželi, se zlomeným srdcem mě budou prosit o odpuštění.

Děti vstupující do věku rozumu také uvidí, jak mě skrze jejich hříchy urážejí. V mnoha případech ty děti, jež popírají Moji existenci, ačkoliv jsou si vědomy pravdy, se ke Mně rozběhnou. Budou mě prosit, abych je objal, a nebudou chtít, abych je pustil.

2. 10. 2011

Má drahá, milovaná dcero, ustálené vzorce počasí se nyní mění, jako další znamení toho, že se časy brzy změní. Budete svědky ještě jiných změn. Slunce začne pulzovat a otáčet se před světem, jako by bylo připraveno na Varování.

Nejdříve se objeví můj kříž. Budete šokováni, ale je vám to dáváno jako znamení, abyste mohli připravit své duše a prosit o odpuštění hříchů, kterých jste se dopustili. Když to uděláte, nebudete trpět během Varování.

Moji následovníci, modlete se, modlete se, modlete se, kdekoliv jste. Radujte se, až obloha exploduje, neboť budete vědět, že skutečně přicházím do světa. Konečně mě lidstvo nebude schopno popřít. Má láska bude vyzařovat do každého koutu světa, až se budu pokoušet přitáhnout všechny duše, ať už jsou kdekoliv.

Nezapomeňte, zemřel jsem pro každého jednoho zvlášť, abych vás zachránil. Nezapomeňte, že tentokrát přicházím, abych vás zachránil znovu, každého z vás. Nikdo z vás nebude vyloučen.

21. 10. 2011

Varování je formou globální zpovědi. Přijde čas, kdy od každého bude očekáváno, aby prosil o odpuštění za své hříchy, nebo počítat se zavržením. Tak mnoho duší temnot odmítne moji milosrdnou ruku. Odvrátí se ode Mne. Ty, Má dcero, spolu se všemi mými oddanými následovníky, můžeš pomoci zachránit jejich duše od věčného zatracení.

24. 10. 2011

Můj příchod bude dřív, než očekáváte a tak prosím, připravte vaše duše. Modlete se za všechny duše, jež by Mě mohly popírat, nebo odmítat dar mého Božského milosrdenství.

Vím, milé děti, že je pro vás těžké uvěřit v existenci jiného, než tohoto světa, ve kterém žijete. Nezapomínejte však, že tento svět byl stvořen Bohem, Věčným Otcem, avšak Satan, ten věčný lhář, jej pošpinil svou zkažeností a hříšností. On, Satan, je nanejvýš lstivý a zvrácený. Vy, děti moje, přece musíte vědět, že všechny světské touhy, za kterými se v neukojitelné snaze stále pachtíte, vás nedokáží vnitřně naplnit a uspokojit.

9.11.2012

Můj Otec odhalí Satanovy následovníky, kteří poskvrňují jeho církve. Ti jsou terčem jeho trestů, a jestli ze své vlastní svobodné vůle se nezastaví v tom, co dělají, budou sraženi rukou Boha.

Vzestup těchto satanských skupin, které se samy představují světu prostřednictvím obchodních a nadnárodních organizací, narůstá. Jsou všude; projektují, pořádají shromáždění, jsou spiknuti, komplotují a vymýšlejí zlé plány ke zničení miliónů nevinných lidí.

Zavedou jistou formu genocidy vašich dětí prostřednictvím povinného očkování, ať už s vaším svolením, nebo bez něj.

Toto očkování bude jedem, který bude představen v rámci celosvětového zdravotnického programu.

Své plány nyní uvedly ve skutek a začaly je již zavádět. Některé z jejich plánů v evropských zemích byly zastaveny mým Otcem v důsledku modliteb smírčích duší.

Buďte nanejvýš obezřelí. Dívejte se pozorně na zdánlivě nevinné zákony zaváděné ve vašich zemích a připravených tak, abyste věřili, že slouží ke zlepšení vašich životů. Mnohé z nich vás prostě zotročí tím, že vás nechají vzdát se vašich práv v rámci něčeho, co vám bude připadat jako demokratické zákony.

Demokracie bude nahrazena diktaturami, přesto nebudou národům představeny jako takové. Až se milióny vzdají všech svých práv ve jménu nových, tolerantních zákonů, pak bude příliš pozdě. Stanete se zajatci.

 

 

480-otce.jpg