Jdi na obsah Jdi na menu
 


BUDETE ZRAZOVÁNI

 

 

 

BUDETE ZRAZOVÁNI

 

Zdroj, který jsem použil ke zdejšímu překladu, velice čile sleduje dění nejen ve Vatikánu, ale v celé církvi a hlavně v německy mluvících oblastech. Odtud hodně věcí překládá.

Když jsem si přečetl tohle velice krátké sdělení, vzpomněl jsem si na Lk 21,16 – které zní: „Budete zrazováni i od vlastních rodičů a sourozenců, příbuzných a přátel, a některé z vás usmrtí.“ Aby tato věta nebyla moc vytržena ze souvislostí, na konci přiložím delší text, do kterého je původně vsazena.

Není možné si nevšimnout, že malý ministrant, stojící vedle papežem vyhlídnutého kluka, se nejdřív směje, pak ho to vtipkování nechává chladným.

Dále kolem papeže jsou usměvavé tváře, které ze známých i neznámých důvodů, dávají najevo, (nebo že by snad předstírali?) že se jim tento vtip, humor, postoj či jak jinak ještě nazvat, líbí.

Pokud jsme ještě u těch obrázků, musím říci, že znám stejně starého kněze, Františka, který by za takový vtip okamžitě dal pohlavek. No, ale není František jako František.

 

Ke zdejšímu překladu použitý zdroj: www.katolikus-honlap.hu

 

 

480a.jpg

480b.jpg

 

 

 

začátek mého překladu

 

Kdo je vlastně Bergoglio?

František, špatný učitelský mistr

 

Při příležitosti návštěvy papeže ve vatikánských grotách o svátku „Vzpomínka na všechny věrné zemřelé“, se objevilo na italském webu tradizionalistacattolico.blogspot.com jedna zpráva: http://tradizionalistacattolico.blogspot.hu/2013/11/francesco-cattivo-maestro.html

 

Včera odpoledne, v průběhu návštěvy ve vatikánských grotách, Bergoglio, aby si ho všimly kamery, [správněji: aby kamerám, čili světu opět poskytl nějakou akci/lahůdku] vyhlédl si pro sebe jednoho nevinného malého ministranta, který měl sepjaté ruce na modlitbu: [správněji: při svém vstupu roztáhl na modlitbu sepjaté ruce malého ministranta, který stál ve dveřích]: „Máš slepené ruce?“ (Ti si sono incollate le mani?) - ptal se ho a roztáhl mu je.

Naštěstí, jak Bergoglio odkráčel, malý ministrant si je zase moudře sevřel.

Celý výjev je možno vidět na videu RAI pod následujícím odkazem: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-d615d24f-f94a-4b1a-8427-2e87be24eba5-tg2.html#p=

 

Blogspot to komentoval takto: Spousta kněží, rodin, katechetů, atd. se namáhá, vynakládá velké úsilý, aby učili mládež, a pak přijde ten......ach!

Zkusme si udržet svou katolickou víru i skrze modlitby, správným postojem těla a rozlišovat to co je od Boha od toho, co je od někoho jiného....

 

konec mého překladu

 

NYNÍ O TOM, CO MI PO TOMTO KRÁTKÉM ČTENÍ BLESKEM NAPADLO

 

A mám to! Vím, jak proběhne ta v bibli předem ohlášená zrada. Říkám si, je to až satansky chytře vykonstruováno, jak poštvat proti sobě i členy rodiny. Je to pouze zdánlivě malá událost z nesmírného množství podobných, které se již udály a kdo ví kde budou mít konec.

(Pozn.: Známý mi na to řekl, že papež rád jen tak vtipkuje. Hluboce mlčel, když jsem mu řekl, že v MDM poselstvích je psáno, že “Falešný prorok je velice dobře připravený.“

Hodně se píše tam také o snaze satana, vyvolat zmatek, nejistotu a rozkoly mezi lidmi, což působí jako díry v lodi.)

Tedy ne kdekdo, ale hlava, František cosi kydne.

Babička se modlí. Vnuk jí velice pobaveně řekne - „baby, slepily se ti ruce, nebo co?“ Vnuk dostane pohlavek. Babička dostane vynadáno, co si to dovoluje kvůli takové hlouposti. „Baby, že se nestydíš za takovou víru – kdoví co si tam drmolíš. Nechte děti babičku, pryč od ní.“

Mezitím se chystá zákon o víře, o násilí a padne neviné slovo na babičku, že se chovala divně. Babičku seberou a už se nemůže vrátit. Babička schází rodině a pozdvižení jde za pozdvižením a ten, kdo nalíčil takové zákonodárství na nic jiného nečekal. Poteče hodně krve. Je možno si to domyslet velice daleko. Například kněz, byvše poučen, mlčí. Řeknou, to neměl dělat, atd....

Dočtete se v ještě v tomto biblickém textu: „Trpělivostí zachráníte svou duši.“ O tělu se nepíše z jasných důvodů.

Nemyslím si, že jsem zbytečně pustil svou fantazii z uzdy.

Nakonec, jsme kdesi na konci zlých časů. Tak máme chápat i v bibli psaný výraz „konec světa“ že konec špatného, starého světa. Inu, kdo prý zemře pro Krista, půjde do nebe. Ale zde nejdřív má platit, že: „Budete pro jméno mé (Ježíš Kristus) ode všech nenáviděny.“

Je toho hodně, co všechno se může otočit v hlavě křesťana touto dobou ve spojitosti s vyhlídkou na budoucnost.

 

A nyní ta slíbená širší souvislost v bibli

 

Lk 21,5-38

 =Předpověď zkázy chrámu   21,5-6= (Pozn.: Jinde se píše - „Zkáza Jeruzaléma a konec světa“)

  5:Když někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary, řekl:

  6:"Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno."

 

 =Počátek běd   21,7-19=

  7:Otázali se ho: "Mistře, kdy to nastane? A jaké bude znamení, až se to začne dít?"

  8:Odpověděl: "Mějte se na pozoru, abyste se nedali svést. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: 'Já jsem to' a 'nastal čas'. Nechoďte za nimi.

  9:Až uslyšíte o válkách a povstáních, neděste se: neboť to musí nejprve být, ale konec nenastane hned."

 10:Tehdy jim řekl: "Povstane národ proti národu a království proti království,

 11:budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes.

 12:Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno.

 13:To vám bude příležitostí k svědectví.

 14:Vezměte si k srdci, abyste se předem nepřipravovali, jak se budete hájit.

 15:Neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník.

 16:Zradí vás i rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti.

 17:A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno.

 18:Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí.

 19:Když vytrváte, získáte své životy.

 

 =Velké soužení   21,20-26=

 20:Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza.

 21:Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou, a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí,

 22:poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno.

 23:Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu.

 24:Padnou ostřím meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všecky národy, po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí.

 25:Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.

 26:Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti pekelné se zachvějí.

 

 =Příchod Syna člověka   21,27-28=

 27:A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.

 28:Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko."

 

 =Poučení z fíkovníku   21,29-38=

 29:Vypravoval jim podobenství: "Podívejte se na fíkovník nebo jiný strom:

 30:Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko.

 31:Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží.

 32:Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se toto všechno stane.

 33:Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.

 34:Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past.

 35:Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi.

 36:Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka."

 37:Ve dne učil v chrámě, ale na noc odcházel na horu, která se nazývala Olivová.

 38:A všechen lid k němu přicházel už časně zrána do chrámu, aby ho poslouchal.