Jdi na obsah Jdi na menu
 


PAPEŽ BENEDIKT ODCHÁZÍ, PROTOŽE...

 

 

PAPEŽ – PAPEŽ BENEDIKT ODCHÁZÍ, PROTOŽE...

Krátké výňatky z „Knihy pravdy“, z proroctví všeobecně známých pod názvem „Velké varování“, které dostává M.D.Mercy, prorokyně dnešních časů

Tematický okruh – papež a události kolem něho

 

sdeleni-480.jpg

 

 

14. listopadu 2010

Církev ztratila svou cestu a pohroužila se do temnoty. Toto, mé dítě, bylo předpověděno a je to znamením konce časů. To přijde, až se objeví poslední papež a svět bude ztracen pod scestným vedením Falešného proroka.

16. listopadu2011

Všechny vás žádám, abyste se modlili za mého milovaného, vytrvalého, statečného papeže, který je posledním pravým papežem.

26. listopadu 2011

Plán ke svržení papeže Benedikta

Stejně tak plánují převzetí vlády nad církvemi a různými vyznáními, včetně Vatikánu. Můj papež, můj milovaný Benedikt, je obklopen těmi, jež tajně osnují jeho pád. Jiní světoví vůdci, kteří již nevědí nic o spodních silách, skrývajících se v jejich vlastních řadách, budou také jejich cílem, kromě několika, kteří je svrhnou.

5. března 2011

Pros každého, aby se modlil za mého milovaného svatého vikáře papeže Benedikta, neboť je obklopen nepřáteli mého Věčného Otce.

1. června 2011

Moje proroctví jsou přesně předávaná tobě, má dcero. Satan tě nepřestane otesávat a zraňovat tě, když to budeš nejméně očekávat. Takže měj se stále na pozoru. Dny mého milovaného Vikáře jsou sečteny. Bude muset opustit Vatikán ještě dříve, než přijde Varování. Důvěřuj Mi. Poslouchej Mě. Vedeš si nyní dobře, ale nikdy ze Mě nespouštěj oči.

Modlete se za mého milovaného papeže Benedikta. Je obklopen velmi mocnými nepřáteli Boha. Nenasytové, bažící po moci a vládě v mé církvi. Modlitby pomohou odložit jeho blížící se odchod, kdy bude muset opustit Vatikán, jak bylo předpověděno. Modlete se, modlete se, modlete se za touto dobu, která bude nejtemnější, jaká kdy postihla mé posvěcené služebníky, biskupy, kardinály a všechny mé opravdové následovníky. Klíče Říma budou teď předány zpět Bohu, Všemohoucímu Otci.

7. června 2011

Můj svatý vikář, papež Benedikt, potřebuje vaše modlitby. Modlete se za něj každý den, protože potřebuje ochranu na každé úrovni, aby ho provedla trýzní, která přichází. Je důležité, aby moji následovníci byli na pozoru před jakýmkoliv novým papežem, jenž se může přihlásit, protože nebude z Boha. Prosím, naléhejte na všechny moje posvěcené služebníky, aby se připravili na strašné výzvy, nejvíce skličující, jimž kdy budou muset čelit ve svém úřadu. Budou potřebovat hodně odvahy, aby se postavili za pravdu mého učení.

1. července 2011

Věřící rozumí tomu, že modlitba může odvrátit mnoho disharmonie ve světě. Již modlitby pronesené tímto vizionářem a jinými proroky zmírnily bezprostřední nebezpečí, jemuž čelí papež Benedikt, ale ne na příliš dlouho

6. července 2011

Má dcero, prosím, modli se za mého vikáře papeže Benedikta, protože je obklopen zednářskými silami, které teď všemi prostředky usilují, aby ho svrhly z trůnu.

27. srpna 2011

Žádám vás, moji posvěcení sluhové a můj svatý vikáři, abyste četli má slova lidstvu teď. Nikdy před tím jste nepotřebovali moji intervenci ve světských věcech tolik, jako dnes. Vzpomeňte si, že Já jsem vstal z mrtvých a slíbil jsem, že přijdu zpět. Jak jste nyní připraveni?

5. září 2011

Má milovaná dcero,

čas už je velmi blízko. Modlitby pomohly mému milovanému vikáři, papeži Benediktu vydržet vnitřní boj, kdy čelil silám zla. Jeho čas ve Vatikánu byl prodloužen.

16. listopadu 2011

Modli se za papeže Benedikta, zvláště teď, protože bude také napaden. Nikdy nepolevuj ve tvé práci pro mého Syna, neboť ty, mé dítě musíš vydržet do úplného konce, aby se naplnilo proroctví předpověděné už před tak dlouhým časem.

18. ledna 2012

Zlá sekta spřádá úklady proti papeži Benediktu XVI. v jeho vlastních kuloárech.

O této sektě je známo, že existuje mezi posvěcenými služebníky ve Vatikánu, přesto jsou tam bezmocní proti této zlovolné skupině, která infiltruje katolickou církev už po staletí.

Tolik zmatku bylo rozšířeno touto zkaženou, nicméně skrytou sektou, že [mnohé] mé děti z pravé církve odešly.

Modlete se, aby se papeže nezbavili.

Modlete se, aby falešný prorok neobsadil stolici svatého otce a mohl tak rozšiřovat lži. Plánují nahradit svatého vikáře, papeže Benedikta XVI. diktátorem lží, jenž ve spolupráci s Antikristem a jeho skupinou vytvoří novou církev, aby oklamali svět.

18. ledna 2012

Pravá církev bude tak skrytá, že opravdoví věrní budou muset pobývat pospolu, aby mohli praktikovat svou věrnost mému Věčnému Otci.

Země se bude třást v každém koutu hněvem mého Nebeského Otce kvůli této pohaně.

Mé dítě, oni nemohou vyhrát. Víra a odvaha zbytků křesťanství způsobí, že ve výsledku budou tito zkažení podvodníci navždy zničeni.

Čekejte teď a připravte se na to, že katolická církev ohlásí tyto změny.

Tehdy poznáte pravdu, o které mluvím.

Modlete se, modlete se, modlete se za papeže Benedikta a jeho opravdové stoupence.

Vaše milovaná Matka Matka Spásy

19. ledna 2012

Vaší silou a bojovým duchem dokážete, že má církev bude schopná přežít pronásledování.

Vy, mé děti, nemáte se čeho bát, když budete pokorně kráčet po mém boku.

Vaše pokorná poslušnost je nutná, máte-li dostat milosti, které potřebujete, abyste zůstali silní, zachovali si chladnou hlavu a bojovali v mé armádě proti Antikristovi.

On, mé děti, se ukrývá za kulisami, ale brzy se objeví před zraky světa.

Je bez studu a bude se vychloubat svým dobročinným úsilím. Mnozí podlehnou jeho šarmu, když se bude odvolávat na dobrotu jejich srdcí.

26. ledna 2012

Má dcero, dokonce i poslední tajemství z Fatimy nebylo dáno světu, protože by odhalilo pravdu o zlovolné Satanově sektě, která se vetřela do Vatikánu.

Poslední část tajemství nebyla odhalena, aby byla ochráněna zlovolná sekta, která od doby zjevení mé Matky na svatém místě ve Fatimě pronikla ve velkém počtu do Vatikánu.

Má dcera Lucia byla umlčena silami, které kontrolují část Vatikánu a nad níž moji ubozí milovaní papeži mají jen málo kontroly.

Pohleďte, jak nejenom pokřivili pravdu mého učení, ale [také] zavedli nové metody katolické bohoslužby, které uráží Mě a mého Věčného Otce.

28. ledna 2012

Prosím, mé dítě, musíš se z celého svého srdce modlit za papeže Benedikta. Tolik trpí a v mnoha ohledech je sám ve svém žalu nad odpadlictvím, které vidí jak vně, tak i uvnitř svatého Vatikánu.

Jeho dny na Svatém stolci byly prodlouženy, a tím bylo odvráceno mnoho spouště, jež by způsobil Zlý.

Modlitba je, mé děti, jako burácení hromu v nebesích. Děti, vaše modlitby jsou v nebi slyšeny a [také] vyslyšeny.

Tak je to dobré. Pokračuj v modlitbách modlitební kampaně, jež ti byly dány, mé dítě.

11. února 2012

Nikdy se nebojte práce Antikrista, protože vy, drahé děti, ve vašich modlitbách nesete moc k oslabení jeho sevření světa.

Jiní světoví vůdci budou brzy zabiti a můj nebohý svatý vikář, papež Benedikt XVI, bude vypuzen ze Svatého stolce v Římě.

V minulém roce, má dcero, jsem ti řekl o spiknutí v kuloárech Vatikánu.

Plán ke zničení mého svatého vikáře byl v tajnosti vypracován 17. března 2011 a nyní došlo k jeho uskutečnění, neboť to bylo předpověděno.

Rozšiřuj nyní mé Svaté Slovo do každého koutu světa a zařiď, aby také tištěné verze mých poselství se rozšířily do co nejvíce zemí.

6. března 2012

Modlete se za mého svatého vikáře, papeže Benedikta XVI., neboť bude čelit strašnému pronásledování. Tento čas je nyní blízko.

Modlete se všichni, protože vaše modlitby zeslabí tvrdost těchto časů, které tak mohou být zmírněny.

Má dcero, o konci časů není mnoho známo.

Mnozí jsou vystrašení, a měli by takoví být, ale jenom tehdy, když jejich duše jsou nečisté.

20. března 2012

Mé dítě, teď je klid a mír, podobný tichu před bouří, přesto katolická církev bude brzy uvržena do krize.

Prosím všechny z mých dětí, ať už jsou kdekoliv, aby se modlily za papeže Benedikta XVI., který je v nebezpečí, že bude vyhnán z Říma.

On, nejvyšší vysvěcený správce katolické církve, je nenáviděn v mnoha kruzích uvnitř Vatikánu.

Ďábelské spiknutí, plánované už více než rok, se brzy zviditelní na celém světě.

Modlete se, modlete se, modlete se za všechny Boží posvěcené služebníky v katolické církvi, kteří budou pronásledováni v důsledku velkého rozdělení uvnitř církve, ke kterému brzy dojde.

Celý svět bude svědkem velkého schizmatu, které se ale jako takové neprojeví okamžitě.

Falešný papež čeká, aby se sám zviditelnil světu.

Děti, nenechejte se oklamat, protože on nebude od Boha.

Klíče Říma byly vráceny mému Otci, Bohu Nejvyššímu, který bude vládnout z nebe.

20. března 2012

Tak mnoho ubohých duší nejen že padne do uhranutí falešným papežem – falešným prorokem, předpověděného před tak dlouhým časem – ale on vás nechá uvěřit, že má božskou moc.

Děti, čas k rozkolu v církvi je již téměř zde a vy musíte být teď připraveni.

Sjednoťte se jako jeden.

Držte se jeden druhého.

Ochraňujte jeden druhého a modlete se za ty, kteří se vydají na špatnou cestu a budou uctívat falešného proroka.

Bude třeba hodně modliteb, ale když uděláte, co vám říkám, můžete zachránit duše.

Vy, moji vzácní následovníci, vytvoříte zbytek církve na zemi a budete vedeni těmi statečnými posvěcenými služebníky, kteří rozpoznají falešného proroka jako takového, čím je.

Neobávejte se, protože Já uděluji milosti moudrosti, klidu a rozlišení každému z vás, kteří mě o to poprosíte, touto modlitbou:

7. dubna 2012

Já jsem církev. Církev byla založena Mnou a nikdy nemůže zaniknout.

Mnozí, včetně těch uvnitř, stejně jako i vně církve, se pokusí její strukturu zbořit.

Modlete se, aby můj svatý vikář papež Benedikt XVI. zůstal silný uprostřed odporu, kterému teď čelí.

Je to záměrný pokus těch, kteří jsou spojeni s falešným prorokem, aby vytvořili novou církev.

Tito lstiví lidé vás nechají uvěřit, že to bude ta samá církev, ale tak tomu nemůže být.

Jak může má církev s novými zákony, překroucenými verzemi pravdy, kterou jsem dal světu, reprezentovat Mě?

Nemůže. Proto můj Otec bude řídit svou církev, opravdové věrné věřící, z nebe.

13. dubna 2012

MŮJ ČAS, ABYCH ROZDRTILA HADA, SE BLÍŽÍ

Já jsem vaše milovaná Matka, královna země. Jsem Neposkvrněné Početí, Panna Maria, Matka Ježíše, který se stal tělem.

Mé dítě, čas k vítězství mého Neposkvrněného Srdce je blízko.

Můj čas, abych rozdrtila hada, se blíží. Ale dokud Satan a jeho démoni nebudou vrženi do pustiny, dojde na zemi k mnoha zmatkům.

Pro věřící v mého Syna to bude čas muk. Ti budou katolickou církví taženi do dvou různých směrů.

Jedna polovina bude z povinnosti věřit, že musí následovat falešného proroka, papeže, který nastoupí po papeži Benediktu XVI.

On, šelma, je oblečen jako beránek, ale není od mého Otce, Boha Nejvyššího, a oklame ubohé duše včetně kněží, biskupů a kardinálů.

Mnozí ho budou následovat a uvěří mu, že je poslán Bohem, aby vládnul nad jeho církví na zemi.

Naneštěstí bude mnoho duší následovat jeho učení, které bude urážkou mého Otce.

Jiní, naplnění Duchem Svatým a obdaření milostmi daru rozlišení kvůli jejich pokorným duším, budou okamžitě vědět, že v církvi v Římě sedí podvodník.

Tento nový falešný papež – ještě dříve, než vystoupí na Petrův stolec, začne spřádat intriky, aby odsoudil učení mého Syna. Potom odsoudí mě, Blahoslavenou Matku Boží a zesměšní moji úlohu Spoluvykupitelky.

Mé dítě, tvůj úkol se stává ještě těžší než dříve, neboť mnoho z mých dětí bude velmi zmateno. Urážky, kterým budeš každý den čelit, muka, jež budeš snášet ve jménu mého Syna, budou narůstat.

Nikdy se neobávej říct světu pravdu, mé dítě.

Byla jsi učiněna silnější, jako výsledek tělesného a duševního utrpení, které přijímáš ve jménu mého Syna, abys zachraňovala duše.

Bude vynaloženo veškeré úsilí, zejména jednou částí katolické církve, aby poselství, která dostáváš, byla odmítnuta.

Tvoje poslušnost a věrnost ke mně a k mému milovanému Synu bude testována, jako nikdy dříve. To tě může vést k tomu, aby ses stáhla do ústraní. Ale kdyby k tomu došlo, nebude to trvat dlouho.

Modli se, mé dítě, za všechny Boží děti, které bez svého vlastního zavinění byly vtaženy do poslední bitvy o duše.

Toto všechno se musí stát, protože je to napsáno v Knize mého Otce.

Všichni andělé v nebi tě ochraňují, mé dítě, v tomto poněkud osamělém poslání.

Nikdy nezapomeň, jak důležitá je modlitba.

12. dubna 2012 .

Poselství Ježíše

PŘÍŠTÍ PAPEŽ MŮŽE BÝT ZVOLEN PŘÍSLUŠNÍKY KATOLICKÉ CÍRKVE, ALE BUDE TO FALEŠNÝ PROROK

Má drahá, milovaná dcero,

mnoho lidí na světě Mě stále ještě odmítá a souvisí to s veřejným míněním.

Tak mnoho temnoty sestoupilo na všechny Boží děti, že jen velmi málo z nich má odvahu veřejně hlásat mé Slovo.

Věřící se obávají slovních útoků a jízlivého výsměchu, který by museli snášet, kdyby otevřeně mluvili o mém Svatém Slovu.

Dokonce i věrní následovníci ztrácejí odvahu postavit se a bojovat proti zlovolným zákonům zavedených v jejich zemích, které vzdorují Slovu mého Otce.

Kněží se ostýchají postavit se otevřeně za pravdu mého učení ze strachu, že budou ostrakizováni.

Nyní, více než kdy dříve, kvůli studu, který musí snášet kvůli ohavným hříchům některých z jejich vlastních řad, shledávají, že není možné, aby jejich hlasy byly slyšeny.

Když se některý statečný posvěcený služebník rozhodne povstat a bránit pravdu mého učení, pak strašně trpí. Je obviněn z nedostatku tolerance, nedostatku soucitu, nedostatku lásky a úcty k lidským právům.

Vidíte, mé děti, že s pravdou mého učení, vyslovenou mými posvěcenými služebníky, je zacházeno jako se lží.

Místo toho jsou za pravdu předkládány lži – překroucené verze pravdy, obsažené v Písmu svatém.

Satan získal tak mnoho duší, včetně představitelů mé vlastní církve, což vede k tomu, že mnoho nevinných lidí shledává těžkým zavázat se věrností mé svaté vůli.

Byl jsem opuštěn a odsunut stranou a to pak dovolilo lžím, zasazených do myslí mých posvěcených služebníků, aby byly přijaty většinou.

Tyto ohavné lži se rozšiřují daleko nad tento rámec.

Pravda mého Písma, obsažená v Knize Zjevení, byla vysvětlena mnoha mými církvemi. S tak mnoha modifikacemi, a všechny z nich založenými na lidském výkladu.

Můj milovaný papež Benedikt XVI. je posledním pravým papežem na zemi.

Petr Říman je můj Petr, původní apoštol, který bude vládnout mé církvi z nebe pod velením mého Věčného Otce. Potom, až přijdu panovat za mého Druhého příchodu, bude vládnout všem Božím dětem, až se všechna náboženství sjednotí do jediné svaté a apoštolské církve.

Já říkám pouze pravdu, má dcero.

Musím vás varovat, že nyní vystoupí mnoho nových samozvaných proroků, kteří budou protiřečit mému Svatému Slovu, které dostáváš ty, pravý prorok konce časů.

Nejdříve přesvědčí věřící, že jejich slova přicházejí ode Mne.

Jejich slova budou pozorně vybrána a jejich význam bude nejasný a trochu matoucí. Mnozí si nebudou všímat těchto nedostatků a přijmou jejich poselství, protože se budou zdát v souladu s Písmem svatým.

Až bude svedeno mnoho duší, pak začne útok.

Má dcero, oni byli posláni, aby připravili Boží děti přijmout příštího papeže, jenž přijde po mém milovaném vikáři papeži Benediktu. Tento papež může být zvolen členy katolické církve, ale bude to falešný prorok.

Jeho voliči jsou vlci v rouchu beránčím a jsou členy tajné zlovolné zednářské skupiny, vedené Satanem.

Tímto způsobem se Satan pokusí mou církev zničit.

Žel, tento falešný prorok přiláká mnoho přívrženců. Ti, kteří mu budou odporovat, budou pronásledováni.

Jednejte, děti, dokud můžete. Odsuďte tyto lži, které budou předkládány těmi, kteří se vás pokusí přesvědčit o pravosti falešného proroka.

Buďte pevní. Stůjte věrně při Mně, vašem Ježíši. Nikdy nepochybujte o mém Svatém Slovu.

Kniha Zjevení je pravdivé Boží Slovo. Nelže vám.

Ne všechna tajemství v ní obsažená jsou vám známa. Všechny je odhalím prostřednictvím Marie Božího milosrdenství, i když pravda bude vášnivě napadána a považována za kacířství.

Nezapomeňte jednu důležitou lekci: Mé Slovo, bylo také považováno za kacířství, když jsem přišel po prvé na zem.

Věřící, včetně mých posvěcených služebníků, kteří představují mou církev na zemi, budou mé Slovo, které dostáváte teď, za mého Druhého příchodu také považovat za kacířství.

Satan obětuje mnoho duší, aby uspokojil svoji konečnou touhu způsobit co největší hoře.

Buďte ujištěni, že to bude katolická církev, založená Mnou a dána pod velení mého milovaného apoštola Petra, která v tomto konci časů bude nejvíce trpět.

Mějte se stále na pozoru.

Prosím, modlete se modlitbu (43) z modlitební kampaně: "Za sílu k obraně mé víry proti falešnému prorokovi".

16. dubna 2012

Chtějí svrhnout katolickou církev a rozbít ji na kusy.

Moje děti, takto bude Satan klást odpor v poslední vzpouře proti Bohu, Stvořiteli všech věcí.

Tento ničemný plán zničit moji církev je v běhu již 100 roků, ale od roku 1967 nabyl na síle.

Mnoho podvodníků, kteří jsou členy této zlovolné sekty, kteří uctívají Satana, vstoupili do kněžských seminářů, aby získali pevnou pozici ve Vatikánu.

Jejich moc, i když dovolená Bohem Otcem, byla až dosud omezená. To se nyní změní, když se teď blíží konec časů.

Tato zlovolná sekta nyní uvolní všechnu [svou] sílu, aby zajistila, že zvolí novou náhradu za mého svatého vikáře papeže Benedikta XVI.

Všichni ti, kteří znají mé učení, uvidí změny v rituálu mše svaté.

Budou zavedeny nové světské zákony, které budou potupou mé smrti na kříži.

Mnoho mých věrných následovníků to uvidí a budou se cítit uražení. Jejich názory budou odmítnuty a mnoho svátostí se přestane udělovat.

Proto je třeba mnoha příprav.

7. května 2012

Poselství Ježíše

MNOZÍ PAPEŽI, OBKLOPENÍ ZEDNÁŘSKÝMI SKUPINAMI, BYLI ZAJATCI VE SVATÉM STOLCI

Má drahá, milovaná dcero,

mým církvím po celém světě říkám toto:

Vězte, že dokud budete hlásat mé Nejsvětější Slovo, budu vždy s vámi, na vaší straně.

Mé katolické církvi pravím – přestože jste způsobili soužení, jako výsledek zlého hříchu, nikdy vás neopustím, i když jste hřešili. Ale vězte toto:

Vaše důvěra ve Mě není tak silná, jak by být měla. Už Mě nemilujete tak jako kdysi.

Všechen majetek, který jste nahromadili, způsobil odstup obyčejných Božích dětí ode Mě, vašeho Krista a Spasitele.

Vystoupili jste do tak vznešených výšek, že k vám nemohu dosáhnout a nabídnout vám moji ruku, abych vás zachránil od zkaženosti ve vašem nitru.

Byli jste učeni pravdě mým Petrem, na jehož skále jste vyrostli. A co jste udělali?

Postavili jste kolem sebe tlusté kamenné zdi.

To způsobilo nedostatek komunikace s těmi, kterým jste měli dávat potravu mého Těla a Krve tak, aby jejich duše mohly být živeny.

Úcta, vyžadovaná od vás při podávání mé nejsvětější eucharistie, byla ztracena, když jste zlehčili moji přítomnost.

V době, kdy Druhý vatikánský koncil vyhlásil nová nařízení, byly to právě tyto zlovolné zednářské síly, zabydlené ve vašich kuloárech moci, které je zavedly.

Lstivě představily nové způsoby podávání mé nejsvětější eucharistie, které Mě urážejí.

Vaše tak zvaná tolerantní učení vyhlásila řadu lží, včetně odmítnutí uznat moc sv. Michaela archanděla.

On je ochráncem církve před Satanem. Ty [zlé] síly mezi vámi to věděly. To je důvod, proč jste potlačili všechny modlitby před mší, prosící o jeho pomoc.

Pak jste se dopustili té největší nepravdy – že se nemusíte obávat pekla. Že je to jenom metafora. Neboť tato lež, přijatá mnoha Božími dětmi jako pravda, znamenala ztrátu miliard duší.

Jak Mě urážíte. Prosím mé pokorné a posvěcené služebníky mezi vámi, aby se vrátili k mým učením.

Nikdy nedovolte, aby se mezi vámi nahromadilo bohatství a nikdy si nemyslete, že je v mých očích přijatelné.

Bohatství, zlato a moc nahromaděné v mém jménu, bude vaším pádem. Nemůžete mít užitek z mého Svatého Slova.

Trpěli jste kvůli způsobu, jakým jste Mě urazili.

Nikdy si nemyslete, že obviňuji mnohé svaté papeže, kteří usedli na Petrův stolec. Jejich mise byla vždy ochraňována.

Mnozí papežové byli zajatci na Svatém stolci, obklopeném zednářskými slupinami, které nereprezentují Boha.

Ony Boha nenávidí a strávily padesát let šířením nepravd o Božím milosrdenství.

Jejich práce vedla ke zhroucení katolické církve.

To nebyla náhoda. Bylo to úmyslné a vychytralé spiknutí k zničení víry církve. K zničení úcty obyčejných katolíků k jedinému pravému Bohu.

A to způsobí, že budete dáni do ústraní do pustiny. Po papeži Benediktu budete vedeni přímo Mnou z nebe.

Ó, jak jste Mě přivedli k pláči.

Volám všechny mé posvěcené služebníky, kteří znají pravdu, aby povstali a následovali Mě, vašeho Ježíše a v pokorné službě šířili pravdu mých učení.

Musíte naleznout odvahu a sílu povstat z popela.

Především odmítněte lži, které vám budou brzy předloženy falešným prorokem.

On sloučí katolickou církev s jinými církvemi, včetně církví pohanských, aby se stala jedinou ohavností.

Jedinou světovou církví bez duše.

Váš Ježíš

26. května 2012

Poselství Ježíše

MAJÍ V ÚMYSLU VYPUDIT PAPEŽE BENEDIKTA XVI. Z PETROVA STOLCE ZÁKEŘNÝMI PROSTŘEDKY

Jsem potěšen, že jsi zase zpátky se Mnou. Je důležité, má dcero, aby ses držela v mé blízkosti. Času je málo a máš ještě hodně práce.

Má nejdražší dcero, dnes prosím všechny mé následovníky, aby se vroucně modlili za mého milovaného vikáře papeže Benedikta XVI. On, můj svatý služebník, je za zavřenými dveřmi ve Svatém stolci vystaven strašnému pronásledování.

Už jsem ti řekl dříve, že zednářské skupiny, které uvnitř Vatikánu vykonávají železný stisk, chtějí mého milovaného papeže dostat pryč.

A zamýšlejí vypudit jej z Petrova stolce použitím zákeřných prostředků.

Jak už jsem ti řekl v minulosti, bude muset uprchnout, neboť nebude mít jinou volbu.

Času je málo. Musíte se vroucně modlit, aby mohl setrvat tak dlouho, jak je to jen možné, protože jakmile odejde, tak podvodník, falešný prorok, zaujme jeho místo.

Jak se řinou mé slzy v tomto čase pro moji milovanou církev na zemi. Všichni moji posvěcení služebníci, kteří přijímají mé Svaté Slovo, tak jak ti je dáváno v tomto čase, slyšte Mě teď:

Musíte zůstat věrní mši svaté a pevně obhajovat vaše každodenní svátosti. Neboť velmi brzy budete nuceni spolknout lež.

Každodenní svátosti na počest mého ukřižování a proměny vína na mou krev a chleba na mé tělo, budou změněny, pokrouceny, a Já budu zhanoben novými zákony, které zavede falešný prorok.

Nesmíte nikdy přijmout cokoliv, co není Pravdou.

Nikdy nesmíte přijmout herezi vyšlou ze zdí mého Svatého stolce. Jestliže to uděláte, vzdálíte sami sebe ode Mne.

Mnozí z vás budete muset sloužit mši svatou tajně a budete k tomu potřebovat všechnu vaši odvahu, kterou můžete získat tím, že se budete ke Mně modlit a prosit Mě, abych vás udělal silnými.

Změny začnou v samotné eucharistii. Bude vám brzy řečeno, že svaté přijímání, moje opravdová přítomnost, je ve skutečnosti něco jiného.

Bude vám řečeno, že znamená jiné věci. Ale to je strašná lež.

Svatá eucharistie je mé tělo a krev, dávané vám, abyste Mi dovolili naplnit vás mým Duchem Svatým, dát vám potravu, kterou potřebujete pro vaše duše.

Až přijde čas, a vám, mým posvěceným služebníkům bude prezentována nová moderní interpretace, pak budete vědět, že nákaza [mé církve] již začala.

Tehdy se musíte připravit. Shromážděte se a braňte Pravdu mého ukřižování. Nepřijímejte lži, změny v mé mši svaté a v nejsvětější eucharistii. Neboť když to uděláte, pak má přítomnost [v eucharistii] bude pro všechny Boží děti ztracena.

Následujte Mě. To je ta největší výzva, které kdy budete muset čelit, ale Já vám dám milosti, abyste rozlišili pravdu od svatokrádežného bludu, který bude od vás vyžadován, aby byl přijat v mém svatém jménu.

Musíte Mě teď prosit o moji pomoc touto modlitbou modlitební kampaně (56). Je určena kněžím, hledajících ochranu pro svatou eucharistii.

16. července 2012

Poselství Ježíše

BLÍŽÍ SE ČAS, KDY PRONÁSLEDOVÁNÍ MÉHO MILOVANÉHO VIKÁŘE, PAPEŽE BENEDIKTA XVI., DOSÁHNE SVÉHO VRCHOLU

Má drahá, milovaná dcero,

nadešel čas, aby se připravili všichni Boží kněží, biskupové a všichni, kteří spravují moji svatou katolickou a apoštolskou církev na zemi.

Neboť se blíží chvíle, kdy pronásledování mého milovaného vikáře, papeže Benedikta XVI., dosáhne svého vrcholu.

Velmi brzy bude nucen utéct z Vatikánu. Pak přijde čas, kdy se moje církev rozštěpí, jedna strana, proti druhé.

Volám ke všem mým posvěceným služebníkům, aby si připomněli své nejsvětější sliby.

Nikdy neopusťte vaše poslání. Nikdy neopusťte Mě. Nikdy nepřijímejte lži místo pravdy.

Musíte Mě prosit, abych vám pomohl v těžkých časech, které jsou před vámi. Musíte se vzchopit, sjednotit se a následovat Mě.

Modlete se za sílu, kterou budete potřebovat, pomocí této mimořádné modlitby modlitební kampaně (66) pro duchovenstvo:

12. srpna 2012

Prohlásí, že falešný prorok je opravdovým papežem.

Prohlásí, zpočátku náznakem, že Antikrist je Kristus Král.

Když přesvědčí nebohé duše, že jejich poselství přicházejí od Boha, pak takové duše už nebudou pochybovat.

Musím varovat všechny Boží děti. Podruhé už v žádném případě nepřijdu v těle.

Už se neobjevím ve světě jako vůdce. Ani tentokrát nebudu konat zázraky, abych dokázal, kdo jsem, kromě zázraku Varování a zázraku, který bude viděn na obloze nějaký čas potom, co se Varování uskuteční.

Antikrist bude o sobě tvrdit, že jsem to Já, Ježíš Kristus. Tato ohavnost byla předpověděna.

 

13. listopadu 2012

Stejně tak jako je církev mým tělem na zemi, tak bude také korunována trny trýzně, jako tomu bylo na mé cestě na Kalvárii. Trnová koruna představuje hlavu mé svaté církve na zemi. Papež Benedikt bude velmi trpět při pronásledování za hlásání pravdy.

Jako hlava mé církve bude rozdrcen bez jediného projevu soucitu. Rychle bude vytvořena opozice proti němu a bude prohlášen za nevhodného.

Ti, kteří budou prohlašovat, že jsou modernější ve svém přístupu k apoštolátu, ho napadnou a zesměšní jeho slova. Potom bude hlava mé církve vyměněna za hlavu hada.

14. listopadu 2012

Toto je mé varování těm kněžím, kteří se oddělí od katolické církve:

Když úplně přestanete věřit ve Mne, vaše mysl bude náchylná věřit ve lži. Když uvěříte falešným vládcům, upadnete do hrozného hříchu. Budete uctívat šelmu, která zneuctí moji církev naražením trnové koruny na hlavu mé církve, na hlavu mého pravého svatého vikáře, papeže Benedikta.

Budete strašlivě trpět, když budete sloužit šelmě, neboť připravíte Boha o jeho děti. Vraťte se ke svým skutečným kořenům. Nedopusťte zneuctění mojí církve hříchy plánovanými lidmi, kteří chtějí zničit křesťanství a ostatní náboženství, která uctívají mého Otce.

Vy, moji posvěcení služebníci, kteří jste neposlušní vašich svatých řádů, odtrhnete svá srdce ode Mne, zatímco tito podvodníci ukradnou vaše duše.

Největší hřích, který se chystáte spáchat, je uctívání falešného boha. Oblečen drahokamy bude okouzlující, mazaný a zdánlivě dobře znalý učení Knihy mého Otce. Podlehnete jeho kouzlu. Překroutí mé učení tak, že se stane rouhačstvím.

Toto náboženství, alternativa k Boží Pravdě, je bezcenné. Přesto bude navenek šarmantní, milující a úžasné, a oděno novým zlatem a drahými kameny, bude představovat nové celo-světové náboženství na všech oltářích.

[Mým] věrným kněžím pravím toto: Požehnám vám milostmi, abyste rozuměli věčné Pravdě.

Takové modly, předkládané vám jako Pravda, nejsou nic než prach. Jsou vyřezány ze dřeva. Nejsou nic. Nemají žádný význam. Nedají žádné milosti. Bůh, jediný pravý Bůh nebude jednoduše přítomen v jejich chrámech. Pouze živý Bůh může být přítomen v mých chrámech.

Až Bůh Otec spatří tuto poslední urážku, zapudí ty, kteří zavádějí tyto pohanské obřady. Pak bude požadovat vysvětlení od těch, kteří způsobili rozkol v jeho svaté církvi na zemi – od stejných služebníků, kteří s pohrdáním bezstarostně zavrhli Slovo Boha.

Až budou přede Mnou tváří v tvář, během Varování, poznají, jak urazili mého Otce. Nikdo, ani posvěcený služebník nemá moc, protože je jenom jeden Pán. Jen jeden Bůh. Oni zavádějí boha, vytvořeného rukou člověka. On neexistuje, a přesto Mi kradou mé stádo. Dostane se jim všech milostí a velké trpělivosti. Nebudou-li se kát, budou zničeni.

Každý z vás zaplatí za každou duši, která byla vámi pro Mne ztracena.

Váš Ježíš  

2013

13. února 2013

 

Oni, skupina zla, začali svou kampaň, aby odstranili ze země Pravdu mého učení. Můj svatý vikář byl k onomu činu donucen a důsledkem toho bude velmi trpět. Zednářství proniklo do mé církve na zemi a rozkol, jak bylo předpověděno, brzy způsobí rozdělení a vyvolá neklid mezi mými věrnými služebníky.

Mnozí nemají ani ponětí, v jakém podvodu se ocitají. Nevědí ani, že základy mé církve, katolické církve, byly rozdrceny na prach. Na jejím místě povstane ohavnost a Já zasáhnu a sešlu znamení, abych upozornil každou duši na důležitost modlitby, aby dokázali rozlišit Pravdu od výmyslů.

Není to zhroucení katolické církve, které bude brzy zřejmé, co rozdělí svět. Bude to jejich účast na tvorbě nové světové církve, jediného světového náboženství, které zavede pohanství a modlářství.

Falešný prorok se dobře připravil a jeho čas přichází. Ve spolupráci s Antikristem přivedou svět na kolena. Nebudou však uctívat Boha, ale šelmu.

14. února 2013

 

Pravda mého učení bude brzy prohlášena za bezvýznamnou a lživou. Hněv mého Otce nad tímto zamořením mé církve na zemi bude brzy pocítěn mezi jeho služebníky v mé církvi v Římě. Toto je poslední bitva. Můj vikář padl. Má církev padne, ale brzy se znovu pozvedne.

 

17. února 2013

Falešný prorok převezme Římský stolec

Má drahá, milovaná dcero,

 

 

budete svědky rozkolu v katolické církvi, jak bylo předpověděno, a uvidí jej celý svět. Odchod mého drahého a milovaného svatého vikáře, papeže Benedikta XVI., označuje začátek konce. Více než dva poslední roky jsem se pokoušel skrze tebe, mého vybraného proroka, připravit moji církev na zemi na tuto smutnou událost.

Zednářská elita uchopila kontrolu nad mou církví a oklame katolíky tím nejpodlejším způsobem. Klíče Říma jsou nyní v mých rukou, poté, co Mi je předal můj Otec. Budu řídit všechny mé následovníky, aby Pravda mohla být zachována a mé svaté Slovo zůstalo nedotčeno.

Falešný prorok nyní převezme Římský Stolec a s mým Slovem, takovým, jaké bylo v čase mého pobytu na zemi, bude zacházeno jako s herezí.

 

18. února 2013

 

Když jsem ti pověděl o velkém rozkolu v mé církvi, neřekl jsem ti, jak se to stane. Tak Mě poslyš: Stejně tak, jako kněží během času mého pobytu na zemi odmítli mé svaté Slovo, tak také kněží, právě před mým Druhým příchodem, odmítnou Mě. Nejenom že odmítnou mé Slovo, dávané tobě, má dcero, ale přijmou změny, které jim budou vnuceny. Jejich svaté dary se stanou bezmocné, jakmile přijmou rouhání a nová pravidla, jež jim budou předloženy.

Moji věrní následovníci budou také rozděleni ve své věrnosti k mé církvi na zemi. Vše, co musíte udělat, je, řídit se mým učením, daným vám v Knize mého Otce. Není třeba, abyste někam utíkali, protože Já jsem přítomen mezi vámi.

Vy znáte Pravdu. Jako křesťany vás živila. A tak když uvidíte, že Boží Přikázání a mé učení jsou přepisovány, tak se musíte odvrátit. Nedovolte lžím, aby vás zastrašily, spíše se strachujte o ty, kteří přijímají tyto nové zlé činy a zákony údajně pocházející ode Mne a o ty, jimž se nedaří porozumět Pravdě.

Váš Ježíš

 

19. února 2013

Má drahá, milovaná dcero,

 

 

prosím, informuj mé stoupence, že mé vladařství je blízko.

Přestože trnová koruna sestoupila na mého vikáře, jehož jsem jmenoval Já, Ježíš Kristus, aby vládnul nad mou katolickou církví, nesmíte se trápit, že byl brutálně vypuzen – nyní konečně přicházím Já, abych vám přinesl mír.

Příští rok bude velmi krutý a velmi smutný pro vás, mé milované stoupence a pro mého posledního pravého papeže. Bylo proti němu záměrně a zlomyslně zosnováno spiknutí a zacházeno s ním stejně jako se Mnou, Ježíšem Kristem - byl bit a bičován. Nyní se ho pokusí zabít, právě tak, jako zabili Mě. Řeknou, že je vinen zločinem, přestože je úplně nevinen.

 

 

Odchod papeže, jak já to vidím...

Kdo se dostane alespoň k tolika informacím jako já ze zpráv a textů na internetu, a je obyčejný věřící, může se dopracovat během týdne od prohlášení papeže Benedikta o svém odchodu k takovému názoru, jaké líčím níže.

Ne celý týden po přečtení proslovu papeže jsem měl chuť sázet, že prvně budou přicházet lidé, kteří s chutí budou skloňovat, jak je papež starý a slabý a jak si zaslouží odpočinek. Jak správně si uvědomuje, že na dnešní dobu nemá, a sám dává prostor zdravému mladšímu nástupci.

Tak těmto řečem říkám past na nic netušící lidi světa, aby to brali jako romanticky, citově rozplývaje. Je to pokus vychytrale odvádět pozornost světa od skutkové podstaty. Od toho, že církev je nemocná, a ne hlava církve. V církvi je někde nákaza.

Ze svého života bych to zkusil i tak vysvětlit, že před desítkami let jsem měl nemoc a specialisté ji nedokázali vyléčit. U jednoho specialisty se mi svěřila zdravotní sestra, že i ona má tu nemoc a je nevyléčitelná. Dostal jsem pak doporučení k jednomu šikovnému mladému lékaři, který byl všeobecný lékař. Ten mi mohl říci, to není můj obor, jak já vám mám pomoci. Vyšetřil mě s velkým zájmem skrz naskrz a výsledek byl, že mě vyléčil velice rychle a dal cenné rady do budoucna. Zeptal jsem se ho, čím to, že on to dokázal a druzí ne. Velice krátce mi vysvětlil, že on hledá původce problému a nevěnuje se tak nastalému stavu. Totiž, když původce se odstraní, zmizne sama nemoc. Nemoc jenom signalizuje, že někde se skrývá původce.

Kdyby tam byl na místě Benedikta obyčejný dělník, řekl by - „máte tu mršinu, vyhoďte ji“.

Papež Benedikt není člověk, který by se neuměl vyjádřit. Také není člověk, který by nevěděl, že jinak to říci nemá smysl, tedy ví co a jak má smysl říci.

Řeči o tom, jak je člověk tělesně sláb, patří jeho osobnímu lékaři, který takto, a raději nijak, nemluví, protože věci z hlediska medicíny vidí růžověji; nepovažuje stav papeže Benedikta za signál k nutnému odchodu z čela církve.

Za to lékaře suplují ti, kteří o tom nemají páru ale hodí se jim to k něčemu. Nyní tuším, že i nový papež takto vybarveně může obhajovat svůj nástup. Třeba bude chtít růst v očích světa, jak zachránil život Benedikta. Pak by mohl přesvědčit svět, že mršina sice existuje, ale je to nejlepší co může být a rozstrká ji po celém světě. Dávám to jenom jako úvahu.

Bystří novináři se nespokojili s papežovým vyjádřením a zeptali se také jeho nejbližších spolupracovníků, co o tom dí. Zeptali se lidí, kteří ho denně vídají, s ním těsně spolupracují, kteří se mezi sebou musí stále testovat, jak kdo na tom je z nich tělesně, duševně, koho co trápí. Nemluvili o politováníhodném dědkovi, který jim nestačí. Ale řekli, že: „Prohlášení papeže o svém odchodu nás potkalo jako blesk z čistého nebe.“ Tak si s odpuštěním představuji jasný slunný bílý den v době téměř polední s azurovým nebem bez jediného mráčku a v tom třískne blesk do bleskosvodu nad budovou mého souseda. Koho by napadlo něco jiného, než se zeptat, ale proč, když všechno je tak hezky v pořádku. Řekli tedy jasně, že nechápou, co se v této chvíli děje, nevidí valný důvod k odchodu. Ovšem i já zde jakoby několikrát podtrhuji to nenápadné slovíčko „valné“, protože později se může objevit, jak je důležité.

Všímají si zprávy i dalšího znamení z patnáctého století, (Řehoř XII. v roce 1415) kdy jeden papež musel odstoupit protože byl v útrobách Vatikánu a v jistých vrstvách kléru vystaven velkému nebezpečí, takže byl vlastně k tomu donucen.

V dalších úvahách zprávy pro svět meditují o proroctvích z minulých staletí a nemohou víc, než konstatovat, že, symbolicky řečeno, 99 ze sta je pravdivých a nyní se čeká, zda ta poslední vyjde také.

Ozývají se a vyjadřují svou spokojenost nejrůznějšími způsoby také armády teplých, zastánců potratů a jiných neřestí.

Nakonec jsou zde proroctví dnešních dnů, (př. skrze M.D. Mercy) o kterých všeobecné zprávy jaksi záhadně mlčí. Ne že by tu záhadu mnozí neznali.

Jak tu situaci tedy přibližovat, abychom se trefili do černého.

Nejlépe to vyřešil Ježíš v době, kdy žil mezi námi na zemi. Mluvil raději v podobenstvích, protože tvrdil, že jinou řeč bychom nedokázali strávit, posléze akceptovat a nakonec přijmout.

První mé podobenství.

Byla matka, její manžel musel pracovat daleko od domova, aby uživili rodinu. Dojížděl domů jednou za týden na sobotu a neděli a zase musel odcestovat. Žena tak zůstala s dětmi sama doma. Měli moc dětí a jak dorůstali byly stále živější a také zlobivější. Docházelo to až tak daleko, že musela trpce snášet i stížnosti občanů v okolí, protože děti nedali pokoj ani jim. Matku již téměř vůbec neposlechly a tak stále častěji jim musela vyhrožovat, že si to s nimi vyřídí jejich otec, až se vrátí domů. Děti se otce moc nebáli, protože otci nebylo po chuti přijít domů a hrát si na „kata“. Děti za to otce přesto stále více nenáviděly, protože jim vlastně nemohl za tu krátkou dobu nic pochvalného říci, stále jim jenom huboval.

Končilo to nevalně, protože věc brali do svých rukou občané v okolí, zavolali totiž policii s jasnými důkazy o zvrácenosti dětí a nepřestaly na ně padat tresty.

Nyní by mohl následovat podpůrný výňatek z „Knihy pravdy“.

Druhé podobenství

Byla fabrika, která tisíce let fungovala. Ne, že by v ní nebyly nikdy žádné problémy, ale ty neohrožovaly chod továrny, například i to, že jisté výrobní úseky zamořovaly ovzduší blízkosti továrny a lidé citliví na tento druh škodlivin se častěji stěžovali, pokašlávali, atd. . Časem se tento úsek rozrůstal a je logické, že i škodlivin přibývalo v ovzduší. Továrna měla výborného ředitele i dobře sehraný úzký okruh spolupracovníků. Lidé kolem ředitele docela snášeli ty škodliviny a mysleli si, že i ředitel je na tom stejně. Co možná méně si všímali, bylo to, že kancelář ředitele se nacházela tam, kde bylo nejvíc škodlivin. Takže chudý ředitel čím víc větral, tím víc si škodil. Ředitel, jinak schopný vykonávat svou funkci, musel jednoho dne říci, že jeho zdraví ho ohrožuje na životě, pokud musí ředitelovat v této kanceláři a raději ze zdravotních důvodů odstoupil.

Slíbil jsem, že se vrátím ke slovu „valné“. Pravda, neviděli spolupracovníci papeže valný důvod k odchodu hlavy církve, když nebe nad nimi bylo bez mráčku a bylo pěkně azurové. Ovšem všichni měli v nose jakýsi pach vycházející odněkud z okolí, které papeži Benediktu vadilo víc, než si mysleli. Kdo by vydržel pracovat v kanceláři, kde mu páchne i mršina.

Nyní opět by mohl zaznít potvrzující výňatek z „Knihy pravdy“.

Na místě papeže s mentalitou, postojem, s vírou jakou má tento stařec, by nevydržel ani mnohem mladší člověk.

Podobenství o tom, co dál s takovou továrnou, si může vymyslet každý obyčejný věřící po přečtení „Knihy pravdy“.

 

  

Čtení z evangelia- Mt24,23-28

Řekne-li vám někdy někdo: „Tady je Mesiáš“ nebo: „Tam je“, nevěřte tomu! Vystoupí totiž falešní mesiášové a proroci, budou konat velká znamení a divy, aby svedli, kdyby to bylo možné, i vyvolené. To jsem vám teď pověděl už napřed. Jestli vám tedy řeknou: „Je na poušti“, nechoďte ven! „Je v tajných úkrytech“, nevěřte tomu! Neboť jako blesk vyšlehne od východu a zazáří až na západ, tak to bude i s příchodem Syna člověka. Kdekoli je totiž mrtvola, tam se slétnou supi.

 

 

732 - 13. března 2013

Jeho trůn byl ukraden. Ale ne jeho moc

Má drahá milovaná dcero,

byl jsem podruhé odsouzen k smrti. Urážka rozhodnutí v Římě, kterého jste dnes byli svědky(*), Mě rozsekla ve dví.

Když jsem stál před mými katy, obžalován z kacířství a z toho, že jsem se odvážil mluvit Pravdu, moji apoštolové se rozutekli a nebyli nikde k nalezení. Ti, kteří Mě následovali a přijali mé učení, Mě zradili, když mé Slovo bylo popíráno těmi, kteří byli u moci. Začali ztrácet ve Mě důvěru a počali o Mně pochybovat.

Někteří z mých následovníků uvěřili ve zločiny kacířství, ze kterých jsem byl obžalován, [a mysleli], že byly oprávněné. Tak mocní byli moji žalobci – muži na vysokých místech, oblečení v exotickém rouchu a kteří chodili a mluvili se smyslem pro skutečnou autoritu – že jen málo o nich pochybovalo.

Byl jsem zkoušen, kritizován, zesměšňován, ponižován, tropili si ze Mě posměšky a tupili Mě, protože jsem mluvil Pravdu. Lidé padali [na kolena] před těmito vládci – muži s mocnými hlasy a jejichž autorita nebyla nikdy zpochybněna. Můj hlas se stal šepotem v řevu mých žalobců.

"Kacíř" – křičeli. Řekli, že jsem mluvil zlým jazykem, že jsem se rouhal proti Bohu a že jsem chtěl zničit jejich církev. A tak Mě chladnokrevně zavraždili.

Nebude to jiné, když se nyní pokusím nechat poznat můj hlas. Když se pokusím varovat všechny Boží děti před událostmi, o kterých jsem ti, má dcero, řekl během posledních několika let. S mým Slovem bude zacházeno s pohrdáním. Mé Slovo bude zpochybňováno. Pochybnosti se vplíží a zase znovu se moji apoštolové rozutečou a ponechají Mě vlkům.

Nemylte se, Pravda vám byla odhalena. Řekl jsem vám, moji následovníci, jak budete oklamáni. To bude pro vás velmi těžké, protože budete zpochybňovat toho podvodníka, jenž sedí v domě mého Otce.

Můj milovaný papež Benedikt XVI. byl pronásledován a uprchnul, jak bylo předpověděno. Neuvedl jsem v úřad tuto osobu, která prohlašuje, že přichází v mém jménu.

On, papež Benedikt, povede mé následovníky k Pravdě. Já jsem ho neopustil a budu ho držet blízko mého Srdce a dám mu útěchu, kterou potřebuje v tomto hrozném čase.

Jeho trůn byl ukraden. Ale ne jeho moc.

Váš Ježíš

(*) Středa 13. března 2013, zvolení nového papeže Františka I. – pozn. překladatele


 

 

Z Katechismu katolické církve

Respektování důstojnosti osob

Úcta k duši druhého: pohoršení


2284 Pohoršení je postoj nebo chování, které navádí druhé k páchání zla. Kdo pohoršuje, stává se pokušitelem svého bližního. Působí škodu ctnosti a počestnosti; může strhnout svého bratra do duchovní smrti. Pohoršení je těžkým hříchem, jestliže ten, kdo svým jednání nebo opomenutím vyvolává, vědomě uvádí druhé do těžkého hříchu.

2285 Pohoršení nabývá zvláštní závažnosti pro postavení těch, kteří je dávají, nebo pro slabost těch, kteří jsou mu vystaveni. Našemu Pánu to dalo podnět k tomuto zlořečení: „Kdo však jedno (dítě) z těchto nepatrných, které ve mne věří, svede ke hříchu, pro toho by bylo lépe, aby mu byl pověšen na krk mlýnský kámen a aby byl potopen hluboko do moře“ (Mt 18,6). Pohoršení je těžké když ti, kdo je dávají, mají podle přirozenosti nebo ze své funkce učit a vychovávat druhé. Ježíš to vytýká zákoníkům a farizeům: přirovnává je k dravým vlkům v beránčím rouchu.

2286 Pohoršení může být vyvoláno zákonem nebo institucemi, módou nebo veřejným míněním.

(1887) Vinni pohoršení se pak stávají ti, kteří zavádějí zákony nebo společenské struktury, které vedou k úpadku mravů a zkáze náboženského života nebo ke „společenským poměrům, které přímo či nepřímo ztěžují a prakticky znemožňují křesťanské jednání ve shodě s přikázáními“. Podobně je tomu u podnikatelů, kteří vydávají předpisy,

(2498) jež navádějí k podvodu, a učitelů, kteří „dráždí své žáky ke vzdoru“, nebo u těch, kteří tím, že manipulují veřejné mínění, odvracejí od mravních hodnot.

2287 Kdo užívá moci, kterou má k dispozici, takovým způsobem, že nutí jednat špatně, je vinen pohoršením a je odpovědný za zlo, které přímo nebo nepřímo podporoval. „Není možné, aby nepřišla pohoršení, ale běda tomu, od koho pocházejí!“ (Lk 17,1).

 

480-nepszeru-cz.jpg